Kasutustingimused

 

Viimati uuendatud: 10 March 2023

Üldine

Käesolevad kasutustingimused („Tingimused“) on sõlmitud teie kui kasutaja („Kasutaja“ või „teie“, kas füüsilise isikuna, või haridusasutuse või muu juriidilise isikuna) ja ALPA Kids OÜ  („ALPA Kids“ või „meie“) vahel ning need reguleerivad ALPA Kids Platvormi kasutamist saidil www.alpakids.com/et või selle mis tahes alamdomeenidel ja ALPA Kids mobiilirakenduses („ALPA Kids Platvorm“). Meiega saab ühendust võtta e-posti aadressil alpa@alpa.ee.

Tingimuste eesmärk on määrata kindlaks tingimused, mille kohaselt võimaldab ALPA Kids teil kasutada teatud teenuseid, sealhulgas iseseisvalt mängida või viia läbi haridusasutustes ALPA Kids poolt ette valmistatud digiõppemänge ja muid pakutavaid teenuseid (üheskoos „Teenused“). Tingimused määratlevad muu hulgas ka ALPA Kids e-poes („E-pood“) pakutavate toodete ostmistingimused ja ka mis tahes muud tingimused, mis kohalduvad ALPA Kids Platvormi sirvimisel konkreetset Teenust ja/või E-poodi kasutamata.

Teatud Teenustele juurdepääsemiseks ja kasutamiseks on Kasutajad kohustatud ALPA Kids Platvormil registreerima isikupärastatud kasutajakonto („Kasutajakonto“). Kasutajakonto olemasolu ei ole vajalik E-poes pakutavate toodete ostmiseks ega ka ALPA Kids Platvormi sirvimiseks.

Kasutades ALPA Kids Platvormi, sealhulgas esitades ostutellimusi Teenuste ja/või E-poes pakutavate toodete ostmise jaoks, ning kasutades pakutavaid tasulisi ja tasuta Teenuseid, kinnitate, et: (i) te olete vähemalt 18-aastane või teil on ALPA Kids Platvormi kasutamiseks oma vanema või eestkostja luba; (ii) te aktsepteerite Tingimusi füüsilise isikuna või kui esindate haridusasutust või mis tahes juriidilist isikut, siis aktsepteerite Tingimusi vastava asutuse või juriidilise isiku nimel; (iii) vastava juriidilise isiku nimel Tingimusi aktsepteerides on teil selleks õigus, juriidiline isik on nõuetekohaselt registreeritud ja nõustub olema õiguslikult seotud Tingimustega; (vi) teil ega vastaval juriidilisel isikul ei ole keelatud kasutada ALPA Kids Platvormi ega aktsepteerida Tingimusi kohalduvate õigusaktide alusel; ja (vii) te kasutate ALPA Kids Platvormi kooskõlas Tingimuste ja kohalduvate õigusaktide ja/või eeskirjadega.

ALPA Kids jätab endale õiguse Tingimusi ja Tingimuste lisas sätestatud andmetöötluslepingut igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada tingimusel, et muutmiseks või täiendamiseks on mõistlik põhjus (nt muudatused kohalduvates õigusaktides, ALPA Kids õigustatud ärihuvid, olemasolevate Teenuste või muude funktsioonide parandamine jne). Kõik Tingimustega seotud muudatused avaldatakse ALPA Kids Platvormil. Tingimustega seotud oluliste muudatuste ja täienduste kohta saadame teile vastavasisulise teate registreeritud Kasutajakonto või teie poolt esitatud e-posti aadressi kaudu.

ALPA Kids platvorm

ALPA Kids Platvorm võimaldab teil osta ja kasutada Teenuseid, esitada ostutellimusi E-poes pakutavate toodete ostmiseks ning mis tahes muul viisil navigeerida ALPA Kids Platvormil. Teatud Teenustele, näiteks personaalse õpiraja teenusele, on võimalik juurde pääseda sisselogimisel Kasutajakontoga ja/või ostes vastava tasulise Teenuse.

Te nõustute sellega, et ALPA Kids vastutab üksnes selle eest, et Kasutajatel on võimalik kasutada ALPA Kids Platvormi, sealhulgas osta, pääseda juurde ja kasutada valitud Teenuseid ning E-poe funktsioone vastavalt kokkulepitud täiendavatele tingimustele. ALPA Kids vastutab ka elektroonilise kinnituse saatmise eest ALPA Kids Platvormi kaudu ALPA Kids ja Kasutaja vahel sõlmitud vastava Teenuse kasutuslepingu („Kasutusleping[S1] “) sõlmimise ja E-poes ostu sooritamise kohta.

Samuti olete te teadlik sellest, et teil lasuvad ALPA Kids Platvormi kasutamisest tulenevatelt tehingutelt, sealhulgas E-poes sooritatud tehingutest ja Kasutuslepingu alusel makstavatest tasudest tulenevate maksude maksmise ning deklareerimise kohustus vastavalt kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuetele.

Te nõustute, et igal juhul, kui te kuritarvitate ALPA Kids Platvormi, kasutate seda pahauskselt või sobimatul, häirival, manipuleerival või petturlikul viisil, on ALPA Kids’il õigus ajutiselt peatada või lõpetada teie Kasutajakonto kehtivus ja/või keelata ALPA Kids Platvormi praegune või tulevane mis tahes viisil kasutamine. Nimetatud keeldude rikkumine võib rikkujale kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalvastutuse.

ALPA Kids kasutajakonto

ALPA Kids Platvormi kaudu teatud Teenustele, näiteks personaalse õpiraja teenusele juurdepääsemiseks ja kasutamiseks peate te registreerima Kasutajakonto (lisaks vastava Teenuse ostmisele), esitades nõutud registreerimisandmed või tehes seda kasutades kolmandate osapoolte (nt Facebook, Google või Apple) poolt pakutavaid identifitseerimisvahendeid. Registreerida on võimalik nii füüsilise isikuna kui ka haridusasutuse või muu juriidilise isikuna. Registreerimisandmete esitamisel, sealhulgas kasutades kolmandate osapoolte identifitseerimisvahendeid kinnitate, et: (i) registreerimisandmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud; ja (ii) te uuendate vastavaid registreerimisandmeid, et need oleksid igal ajal tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud. Mis tahes juriidilise isiku nimel registreerimisel tuleb sisestada ka nõutav teave vastava juriidilise isiku kohta registreerimise lõpuleviimiseks.

Kui te esitate andmeid, mis ei vasta tõele, ei ole täpsed, ajakohased või täielikud, on ALPA Kids’il õigus ajutiselt peatada või lõpetada teie Kasutajakonto kehtivus ja keelata teil ALPA Kids Platvormi, sealhulgas selles sisalduvate Teenuste ja muude funktsioonide praegune või tulevane mis tahes viisil kasutamine.

Teie Kasutajakonto on rangelt isiklik ja te vastutate kõikide Kasutajakontoga sooritatud toimingute eest. Teil ei ole lubatud võimaldada kolmandatele isikutele ligipääsu teile või vastavale juriidilise isikule kuuluvale Kasutajakontole. Te vastutate samuti oma registreerimisandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kõigi sisselogimise raames tehtavate toimingute eest.

ALPA Kids teenuste eest tasumine

ALPA Kids Platvormil pakutavate teatud tasulistele Teenustele juurdepääsemiseks ja nende kasutamiseks peate ostma vastava Teenuse, tasudes valitud Teenuse eest vastavalt kohalduvatele maksetingimustele. Teenust saab valida vastavalt soovitud Teenuse sisu järgi (kas üksik digiõppemäng või digiõppemängude kogukomplekt), mis võib muu hulgas sisaldada ka tingimusi valitud Teenuse kasutamisõiguse kestvuse osas (nt kuu või aasta pikkune kasutamisõigus). ALPA Kids Platvormil ostu sooritades esitatav teave sisaldab infot kõikide kohalduvate (makse)tingimuste, ALPA Kids poolt võetavate tasude ja viiviste kohta ning võimalike Teenuse tasuta prooviperioodide kohta.

Pärast ALPA Kids Platvormi kaudu Teenuse ostu vormistamist annab ALPA Kidsi platvorm teile juhised või vajalikud suunised makse sooritamiseks. Füüsilisest isikust Kasutajatel on võimalik Teenuse eest tasuda kasutades pakutavaid kolmandate osapoolte müügikeskkondi (nt Google Play Store või App Store rakendustepoodi), mille järel loetakse Kasutusleping sõlmituks. Palume arvestada, et kolmandate osapoolte müügikeskkondi kasutades võivad kohalduda Tingimustest eraldiseisvad maksetingimused, mille täitmise eest vastutate teie ise. Täiendavalt tuleb teil kolmandate osapoolte müügikeskkondade kaudu sooritatud Teenuse ostmisega seotud probleemide korral pöörduda esmalt vastava kasutatud müügikeskkonna operaatori poole.

Ostes tasulise Teenuse teatud kindlaks määratud arveldusperioodiks (nt kuuks või aastaks) nõustute te täiendavalt sellega, et valitud Teenuse kasutamisõigus pikeneb automaatselt igal arveldusperioodil ja ALPA Kids võtab teilt, kolmandate osapoolte müügikeskkondade vahendusel, vastava Teenuse kasutamisõiguse pikendamise eest tasu iga arveldusperioodi vastaval arvelduskuupäeval, millal te algselt Teenuse ostsite. ALPA Kids pikendab automaatselt ostetud Teenuse kasutamisõigust (vastava arveldusperioodi kaupa) seni, kuni te ei ole Kasutuslepingut üles öelnud või see ei ole vastavalt Tingimustele muul alusel lõpetatud.

Kasutuslepingu saate te üles öelda kasutades vastava kolmanda osapoole müügikeskkonda, mille kaudu te Teenuse ostsite. Kasutuslepingu ülesütlemine jõustub järgmise arveldusperioodi arvelduskuupäeval, millal te algselt Teenuse ostsite, mille möödudes ei ole teil võimalik enam Teenust kasutada ja katkeb teie ostetud Teenuse kasutamisõiguse pikendamine ALPA Kids poolt. Palume arvestada, et Kasutuslepingu ülesütlemisel ei tagasta ALPA Kids teile mis tahes makseid ülesütlemisele eelnenud arveldusperioodi eest.[S2] 

Haridusasutusel või muul juriidilisest isikust Kasutajal on võimalik Teenuse eest tasuda väljastatud arvega, mis edastatakse vastavalt Kasutaja valitud tingimustele (kas e-arvena või füüsiliselt) koos elektroonilise kinnitusega ostu sooritamise ja muude kohalduvate tingimustega, mis hetkel loetakse Kasutusleping sõlmituks. Samuti edastatakse ALPA Kids poolt ka Teenuse ligipääsukood, mille sisestamise järgselt ALPA Kids Platvormil saab haridusasutus või muu juriidiline isik ligipääsu ostetud Teenusele ja muudele seotud funktsioonidele. Täpsemad juhised ligipääsukoodi sisestamiseks on kättesaadavad ALPA Kids Platvormil. Haridusasutuse või muul juriidilisest isikust Kasutaja vastava Teenuse kasutamisõigus ei pikene automaatselt, st iga vastava kasutamisõiguse lõppedes tuleb sõlmida uus Kasutusleping, mis tagab vastava Teenuse kasutamisõiguse jätkumise. Arve tasumisega viivitamisel on ALPA Kids’il õigus nõuda Kasutajalt tasumata summalt viivist 0,05% päevas kuni tasumisele kuuluva summa täieliku maksmiseni.

Palume arvestada, et tasu maksmise kohustus ei sõltu sellest, kas Kasutaja ostetud Teenust tegelikult kasutab või mitte. Kasutuslepingule, mille alusel osutab ALPA Kids Kasutajale ostetud Teenust, kohaldatakse Tingimusi, ulatuses, milles Kasutusleping sõnaselgelt teistmoodi ei määratle.

ALPA Kids teenuste kasutamine

Kasutuslepingu sõlmimine tagab Kasutajatele ALPA Kids Platvormi kaudu juurdepääsu valitud Teenusele vastavalt täiendavalt kohalduvatele tingimustele (nt sõltuvalt sellest, kas ostetud on üksik digiõppemäng, kuuajaline või aastapakett Teenuse kasutamiseks).

Kasutaja vastutab täielikult sõlmitud Kasutuslepingu nõuetekohase täitmise eest, sealhulgas vastava Teenuse sihtotstarbelise kasutamise eest kooskõlas ostetud Teenuse sisuga. Samuti kohustub Kasutaja ALPA Kids Platvormi mobiilseadme või muu riistvaraga kasutades kasutama kõige värskeimat saadaolevat ALPA Kids Platvormi rakenduse versiooni uusima sisu ja parima võimaliku töökindluse tagamiseks. Miinimumnõuded mobiilseadmele või muule riistvarale (sealhulgas operatsioonisüsteemide ühilduvuse osas) on kättesaadavad ALPA Kids Platvormi vahendusel, mis sisaldavad viiteid kolmandate osapoolte rakendustepoodidele (nt Google Play Store või App Store).

ALPA Kids ei vastuta nende Teenuste sisu ja toimumise eest, mida ALPA Kids ise läbi ei vii, vaid üksnes vahendab. Sellise Teenuse sisu ja toimumise eest vastutab kolmandast isikust juhendaja (nt haridusasutuse õpetaja), kes kasutab vastavat Teenust teatud digiõppemängu läbiviimisel ja vajadusel tulemuste analüüsimisel (nt haridusasutuses).

Kasutaja kohustub mitte andma mis tahes kolmandale isikule ALPA Kids nõusolekuta ligipääsu vastavale Teenusele, sealhulgas mitte võimaldama ligipääsu ALPA Kids digiõppemängule või muule funktsioonile kolmandatele isikutele, kes vastavat Teenust ostnud ei ole. Täiendavalt kohustub Kasutaja teavitama ALPA Kids’i kõiksugustest tekkinud riketest, pretensioonidest ja/või juhtumitest mis on tekkinud seoses vastava Teenuse kasutamise jooksul.

ALPA Kids’il õigus muuta pakutavaid Teenuseid, nende sisu ja hinda, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teenuste edasiarendamise eesmärgil, nende kohandamiseks uue tehnilise keskkonnaga või muudel olulistel sisuliste muudatustega seotud põhjustel. ALPA Kids’il on täiendavalt õigus uuendada Teenuseid ja nende sisu, et tagada pakutava teenuse vastavus Tingimustele, sealhulgas Teenuste kasutamise turvalisuse tagamiseks.

Samuti on ALPA Kids’il õigus mõistliku etteteatamisega öelda korraliselt üles mis tahes tähtajaline Kasutajaga sõlmitud Kasutusleping, kui ta loobub vastava Teenuse, sealhulgas mis tahes digiõppemängu pakkumisest. Korralise ülesütlemise jõustumise korral tagastab ALPA Kids teile ettemaksu proportsionaalselt osas, mil teil ei ole võimalik ostetud Teenust vastavalt eelnevalt sõlmitud Kasutuslepingule kasutada. Teavet Teenuseid puudutavate muudatuste ja uuenduste ning makstava Teenuse hinna kohta edastatakse teile ALPA Kids Platvormil.

ALPA Kids e-pood

Iga Kasutaja saab ligipääsu E-poele. E-poes on leitav loetelu ALPA Kids poolt pakutavatest toodetest, toodete kirjeldustest ja hindadest. Toote juures kuvatud pildid illustratiivse tähendusega. Kõik E-poes märgitud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hinnale lisandub tasu toodete kättetoimetamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Kui olete leidnud E-poes pakutava soovitud toote, valinud koguse ja vajadusel muud täpsustamist vajavad tooteomadused, klõpsake nuppu „Lisa korvi“. Valitud toote juures kuvatakse teile toote hind ja allahindluse korral hinna alandamisele eelnenud varasem hind[S3]  ning muu info kõikide kohalduvate maksetingimuste kohta. Klõpsates nuppu „Maksma“, suunatakse teid lehele, kus peate sisestama kontaktandmed, saatmis- ja arveldusteabe ning muud tahes muud nõutud andmed. Te olete kohustatud esitama ostuprotsessis andmed, mis on tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud.

Kui olete nõutud teabe sisestanud ja valinud soovitud saatmisviisi, klõpsake tellimuse vormistamiseks lõpliku kinnituse ikooni „Esita tellimus“. Seejärel edastab ALPA Kids teile juhised või vajalikud suunised makse sooritamiseks, mille järgselt loetakse valitud toote ostu-müügileping sõlmituks. Seejärel edastab ALPA Kids teile e-posti aadressi kaudu elektrooniliselt kinnituse ostu sooritamise kohta, arve sõlmitud ostu-müügilepingu ja muude kohalduvate tingimuste kohta. Ostetud tooted toimetatakse teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile ALPA Kids poolt korraldatud transpordiga. Maksete tegemine E-poes toimub läbi teenusepakkuja Maksekeskus AS, mis on Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloaga (nr 4.1-1/127) Eestis tegutsev makseasutus.[S4] 

Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis on ALPA Kids’il õigus pakkuda uut tarneaega või makstud raha tagastada. Kui Kasutaja valib raha tagastamise, tagastatakse raha Kasutajale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) kalendripäeva jooksul pärast ostu sooritamist. Peale raha tagastamist loetakse ostu-müügileping lõppenuks.

ALPA Kids jätab endale õiguse E-poes sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda ja tellitud tooteid mitte saata juhul, kui E-poes oli toodete hind, kirjeldus või kvaliteet esitatud valesti, ostukorvi lõplik hind esitati tehnilise või muu vea tõttu valesti. Vea leidmisest teatame teile viivitamata. Teil on võimalus osta samad tooted teates märgitud õige hinnaga, tellides valitud tooted E-poes uuesti. Nimetatud taganemise korral ei ole teil õigust nõuda teile taganemisest tekkida võiva kahju hüvitamist. Samuti võib ALPA Kids mitte võimaldada Kasutajal ostu-müügilepingut sõlmida, kui Kasutaja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud ostu-müügilepingut.

Tarbijatest Kasutajatele müüdud toodetele kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Juhul, kui Kasutaja soovib esitada pretensiooni toote lepingutingimustele mittevastavuse osas, tuleb see ALPA Kids’le esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Kasutaja sai teada, et ostetud toode ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon tuleb esitada e-posti aadressile epood@alpa.ee koos järgmise informatsiooniga:

  Kasutaja nimi ja kontaktandmed;

  toote puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; ja

  tellimuse number.

Pretensiooni esitamise korral toote mittevastavuse osas vaatab ALPA Kids pretensiooni läbi neljateist (14) kalendripäeva jooksul selle saamisest arvates.

Puudustega toote asendamisega seotud kulud (sealhulgas tarnekulud) kannab ALPA Kids. Juhul, kui ALPA Kids nõustub pretensioonis tooduga, on ALPA Kids’il õigus toode parandada või kui see ei ole võimalik või muidu otstarbekas, asendab ALPA Kids puudusega toote samasuguse puuduseta toote vastu. Juhul kui toote asendamine ei ole võimalik (toode puudub ALPA Kids’il või toodet enam ei toodeta), tagastab ALPA Kids puudusega toote eest Kasutaja poolt tasutud ostusumma Kasutaja poolt edastatud arvelduskontole neljateist (14) kalendripäeva jooksul pretensiooni saamisest alates. Puudusega toote asendamisel toimetatakse puuduseta toode ALPA Kids korraldatud transpordiga Kasutajale.

ALPA Kids’il on õigus igal ajal muuta E-poes kehtivaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Kasutaja poolt tellimuse kinnitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub ALPA Kids tarnima Kasutajale vastavad tooted tellimuse sooritamise hetkel kehtinud hindadega.

ALPA Kids platvormi haldamine

ALPA Kids Platvorm on veebis kättesaadav ööpäevaringselt, välja arvatud vääramatust jõust ning hooldusvajadustest põhjustatud korraliste ja erakorraliste katkestuste puhul. Tingimuste tähenduses on „vääramatu jõud“ mis tahes ettenägematu asjaolu, mis ei tekkinud poole süül ja mida pool ei saa mõistlike jõupingutustega ületada, sealhulgas näiteks internetikatkestused, sidekatkestused, tulekahju, üleujutus või sõda.

ALPA Kids’il on igal ajal ja oma äranägemisel õigus ALPA Kids Platvorm või sellele juurdepääs osaliselt või täielikult sulgeda või blokeerida, eelkõige hooldustöödeks, uuendusteks või ALPA Kids Platvormi ründamise korral.

ALPA Kids Platvormil võib olla hüperlinke kolmandate isikute veebisaitidele, kuid ALPA Kids ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide ega nende sisu eest. ALPA Kids Platvorm ja kolmandate isikute veebisaidid ei ole omavahel seotud ning kolmandate isikute veebisaitide kasutamise ja kasutustingimuste täitmise eest vastutate te ise.

Omandiõigus

ALPA Kids Platvorm, sellel kasutatavad kaubamärgid, logod, muud tunnusmärgid ja tarkvara ning ALPA Kids Platvormi sisu (st kõik ALPA Kids Platvormil avaldatud tekstid, videod, fotod ja muu mis tahes vormis ja liiki info) (edaspidi „Omand“) kuulub ALPA Kids’le või kolmandatele isikutele, kelle loal nimetatud sisu ALPA Kids Platvormil kasutatakse.

See Omand võib olla autoriõiguse, kaubamärgiõiguse, patendiõiguse ja muude intellektuaalomandi õiguste objektiks ja vastavalt kaitstud. ALPA Kids Platvormil avaldatud teabe (sealhulgas Omandi) kasutamine ärilisel eesmärgil või reklaamiks on rangelt keelatud.

ALPA Kids Platvormil avaldatud teabe (sealhulgas Omandi) või selle osade kopeerimine, muul otstarbel kasutamine, müümine, levitamine, muutmine, kohandamine, tõlkimine ja reprodutseerimine ilma ALPA Kids eelneva sõnaselge loata on keelatud. Nimetatud keeldude rikkumine võib rikkujale kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalvastutuse.

Taganemisõigus

Tarbijatest Kasutajatel on seadusjärgne õigus taganeda ostetud Teenusest (mis võib seejuures olla seaduse tähenduses kas digitaalne sisu või teenus) ja/või E-poe kaudu sooritatud ostust mis tahes põhjust esitamata.

Ostes Teenuse (või seda automaatselt pikendades), mis vastab seaduse tähenduses digitaalsele sisule (nt digiõppemäng) nõustute te, et vastava Teenuse sisu on ostmise (või automaatse pikendamise) hetkest kohe teie jaoks kättesaadav ja seega loobute te seadusjärgsest 14-päevasest taganemisõigusest.

Kui Teenuse puhul on tegu seaduse tähenduses digitaalse teenusega (nt personaalse õpiraja teenus), siis lõpeb taganemisõigus 14 päeva möödumisel Teenuse ostu sooritamise või automaatse pikendamise kuupäevast. Kui te ei ole nimetatud 14 päeva jooksul vastavat Teenust kasutanud, tagastame teile kogu ostetud Teenuse hinna.

E-poe kaudu ostetud toote taganemisõigus lõpeb 14 päeva möödumisel ostetud toote kättesaamise kuupäevast. E-poe kaudu ostetud tootele ei kohaldu taganemisõigus juhul, kui te olete ostetud toodet hakanud kasutama. E-poe kaudu ostetud toote tagastamisel peab tagastatav toode sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid ja dokumentatsiooni.

E-poe kaudu ostetud toote taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teil meile (aadressil Laki tn 19, Tallinn 12915, Eesti või e-posti aadressile alpa@alpa.ee) esitada üheselt arusaadav tahteavaldus E-poe kaudu sooritatud ostust taganemiseks (nt kirja või e-posti teel). Võite kasutada taganemisavalduse vormi, kuid selle kasutamine ei ole kohustuslik.

Teenusest (kas digitaalne sisu või teenus) taganemisel palume teil esmalt pöörduda kolmanda osapoole müügikeskkonna operaatori poole, sest vastavalt kasutatud müügikeskkonna tingimustele võib teil olla teatud aja jooksul võimalus kasutada seadusjärgset taganemisõigust vastava müügikeskkonna kaudu. Sellegipoolest on teil jätkuvalt ka õigus pöörduda meie poole taganemisõiguse kasutamiseks vastavalt eelnevas lõigus sätestatud juhistele ja tingimustele.

Taganemisavaldus loetakse tähtaegselt esitatuks, kui olete oma taganemisõiguse teostamise teate saatnud enne eelnimetatud taganemistähtaja lõppu, kui te ei ole taganemisõigusest loobunud.

Taganemisõiguse kasutamise korral tagastame me vastavad maksed esimesel võimalusel ning igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me teie vastava taganemise teate kätte saime. Tagasimakse sooritamiseks kasutame sama makseviisi, mida te algselt tasumiseks kasutasite, kui te pole sõnaselgelt nõustunud muu makseviisiga; kummalgi juhul ei võta me tagasimakse eest tasu.

Isikuandmete töötlemine

Üksikasjalikum teave ALPA Kids Platvormil isikuandmete töötlemise kohta on kättesaadav ALPA Kids Platvormi Privaatsustingimustes.

Vastutus

Te kasutate ALPA Kids Platvormi omal vastutusel. See tähendab, et ALPA Kids ei vastuta mis tahes kahju eest, mille on tekitanud mis tahes digitaalse platvormi kaudu leviv viirus, pahavara või muu tehnoloogiat kahjustav kolmanda osapoole materjal, mis võib negatiivselt mõjutada Kasutaja arvutit, mobiilseadet, muud riistvara või tarkvara. Täiendavalt ei vastuta ALPA Kids kahju eest, mis võib tekkida ALPA Kids Platvormi kasutamisega seonduva andmete kaotsimineku või rikkumise korral. Te kohustute ise tegema kõik vajaliku, et kaitsta oma andmeid, arvutisüsteeme ja tarkvara viiruste, trooja hobuste ning kõigi muude arvutiprogrammide eest, mis võivad digitaalse platvormi kaudu levida.

Kui kohalduvatest õigusaktidest ei tulene teisiti, ei vastuta ALPA Kids mis tahes otsese ega kaudse kahju (sh saamata jäänud tulu) eest, mis võib seonduda ALPA Kids Platvormi kasutamise või selle kasutamise võimatusega või ALPA Kids Platvormiga üldisemalt seotud sündmustega, sealhulgas ALPA Kids Platvormi kaudu sooritatud mis tahes tehingutega ja ALPA Kids Platvormi tehniliste rikete, katkestuste, häirete ja muudatustega.

E-poe kaudu ostetud toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest ei vastuta ALPA Kids juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt ostu vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Kasutaja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muu hulgas Kasutaja poolse ostu-müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine toote üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

Palume ka arvestada, et andmete eest, mille te ALPA Kids’le esitate, vastutate ainult teie. ALPA Kids ei vastuta teie esitatud andmete ebaõigsuse, puudulikkuse või ebatäpsuse eest. Eelkõige olete te ise Kasutajana vastutav oma Kasutajakonto juurdepääsuandmete, sealhulgas e-posti aadressi ja parooli ning oma üldise Kasutajakonto turvalisuse eest. Kasutajakonto muude kontoandmete salajas hoidmise eest vastutate samuti teie ise.

Need Tingimused ei piira ega välista ALPA Kids vastutust juhtudel, kus vastutuse piiramine või välistamine on seadusega keelatud.

Muud sätted

ALPA Kids võib korraldada kampaaniaid (sealhulgas proovikuud teatud Teenustele ligipääsemiseks ja kasutamiseks), millele kehtivad ALPA Kids Platvormil avaldatavad lisatingimused.

Kui ALPA Kids on teavitanud Kasutajat Tingimuste muutmisest ja Kasutaja ei ole nõus Tingimuste muutmisega, on tal õigus ALPA Kids’ga sõlmitud Kasutusleping üles öelda, teatades sellest kirjalikult ALPA Kids’i vähemalt neliteist (14) kalendripäeva ette alates muudatuste kohta teate kättesaamisest.

Te kohustute mitte kasutama ALPA Kids Platvormi ebaseaduslikuks tegevuseks ega mis tahes ärilistel eesmärkidel välja arvatud Tingimustes sätestatud kohustuste täitmiseks.

ALPA Kids ega Kasutaja ei vastuta Tingimustes sätestatud kohustuste rikkumise eest, kui rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud.

Kui me mõnel juhul ei nõua Tingimuste täitmist või jätame neis sätestatud õiguse teostamata, ei piira see meie õigust nõuda täitmist ja teostada oma õigust edaspidi.

Kui Tingimuste mõni säte osutub mis tahes põhjusel kehtetuks, tühiseks või täidetamatuks, loetakse see Tingimustest välja jäetuks ning ülejäänud Tingimuste kehtivust ja täitmist see ei mõjuta.

Tingimustele, Kasutuslepingutele, E-poe kaudu sooritatud ostu-müügilepingutele ning muudele seotud dokumentidele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

Seoses Tingimustega ja ALPA Kids Platvormi kasutamisega, sealhulgas Teenuste kasutamisega ja E-poe kaudu sooritatud ostudega seoses tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja ALPA Kids lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus oma õiguste kaitseks pöörduda Harju Maakohtusse, juhul kui Kasutajal puudub õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse. Tarbijast Kasutajal on täiendavalt õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole või ODR-platvormi keskkonda (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine).

Rekvisiidid

ALPA Kids OÜ

Registrikood: 14547512

Aadress: Laki tn 19, Tallinn 12915, Eesti

EE412200221072070313

E-post: alpa@alpa.ee

 

 

Lisa – andmetöötlusleping

Käesolev andmetöötlusleping („Andmetöötlusleping“) täiendab ja moodustab lahutamatu osa ALPA Kids ning Kasutaja (haridusasutuse või mis tahes muu juriidiline isiku) vahel sõlmitud Tingimustest osas, mis puudutab ALPA Kids Teenuste osutamist Kasutajale.

Andmetöötluslepingus kasutatavaid mõisteid ja termineid kasutatakse ALPA Kids Platvormi Kasutustingimustes ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta („üldmäärus“) sätestatud tähenduses.

Andmetöötluslepingu ese

Andmetöötluslepinguga volitab Kasutaja isikuandmete vastutava töötlejana ALPA Kids’i kui isikuandmete volitatud töötlejat töötlema isikuandmeid, mille Kasutaja poolt volitatud isik sisestab ALPA Kids Platvormi või teeb muul viisil Kasutuslepingust tulenevalt kättesaadavaks ning mille suhtes on Kasutaja üldmääruse tähenduses vastutav töötleja, ALPA Kids ja Kasutaja vahel sõlmitud Kasutuslepingu täitmiseks vajalikus mahus ja ulatuses Andmetöötluslepingus sätestatud tingimustel.

Igasuguste kahtluste vältimiseks on ALPA Kids ja Kasutaja kokku leppinud, et kui Kasutaja sisestab ALPA Kids Platvormi Teenuse raames vastavas digiõppemängus osalevate andmesubjektidest mängijate isikuandmeid, on kõikide sisestatud isikuandmete vastutav töötleja samuti Kasutaja ning ALPA Kids töötleb Teenuse osutamise raames vastavaid andmeid Kasutaja nimel ja volitusel volitatud töötlejana.

ALPA Kids on nõustunud osutama Kasutajale Teenuseid vastavalt Tingimustele. Teenuste osutamisel töötleb ALPA Kids Kasutaja andmeid, mis sisaldavad isikuandmeid. ALPA Kids töötleb isikuandmeid vastavalt käesolevas Andmetöötluslepingus sätestatud tingimustele.

ALPA Kids töötleb isikuandmeid järgnevate eesmärkide raames:

      Teenuse raames Kasutaja poolt läbiviidava digiõppemängu haldamiseks ja sellega seoses õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemiseks; ja

      Teenuse raames Kasutaja poolt läbiviidava digiõppemängu toetamiseks ja vastava läbiviidud digiõppemängu tulemuste analüüsimiseks.

ALPA Kids töötleb isikuandmeid üksnes ulatuses, milles see on vajalik Teenuste osutamiseks vastavalt Tingimustele ja Andmetöötluslepingule. Andmetöötluslepingus sätestamata juhtudel kohaldatakse Tingimusi.

Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutaja vastutava töötlejana tagab, et tal on isikuandmete töötlemiseks kohane õiguslik alus ja asjakohasel juhul andmesubjekti või tema seadusliku esindaja nõusolek. Samuti tagab Kasutaja, et tema poolt isikuandmete töötlemine toimub ainult isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalikus koosseisus ja ulatuses, sealhulgas ALPA Kids’le volituste andmine isikuandmete töötlemiseks, mis toimub kooskõlas üldmääruse ning mistahes muude kohalduvate riigisiseste ja rahvusvaheliste isikuandmete kaitsega seotud õigusaktidega, samuti Tingimuste ja Andmetöötluslepinguga.

Täiendavalt tagab Kasutaja, et ta teostab järelevalvet ALPA Kids tegevuse üle isikuandmete töötlemisel, ja kehtestama isikuandmete kaitseks organisatsioonilised, füüsilised ja tehnilised turvameetmed, mis vastavad kohaldatavate andmekaitse õigusaktide nõuetele, ning neid vajalikus ulatuses ALPA Kids’le tutvustama.

Kasutajal on õigus regulaarselt (sh enne Kasutuslepingu sõlmimist või selle täitmisega alustamist) kontrollida ALPA Kids poolt isikuandmete töötlemise vastavust üldmääruse ja muude kohalduvate õigusaktidega, samuti Andmetöötluslepinguga.

ALPA Kids kohustused

Kasutaja nimel ja vastutusel kohustub ALPA Kids volitatud töötlejana töötlema isikuandmeid üksnes kooskõlas Tingimuste, Andmetöötluslepingu ja Kasutaja poolt isikuandmete töötlemiseks ALPA Kids’le antud, üldmääruse ja muude kohalduvate isikuandmete kaitsega seotud õigusaktidega kooskõlas Kasutaja kirjalike juhistega. Igasuguste kahtluste vältimiseks ei vastuta ALPA Kids mis tahes kahju eest, mis on tekkinud põhjusel, et Kasutaja kirjalikud juhised on vastuolus üldmääruse või muude kohalduvate õigusaktidega, samuti Andmetöötluslepingu või Tingimustega.

Olenemata eeltoodust on ALPA Kids’il õigus töödelda isikuandmeid Kasutajast ja Tingimustest, sealhulgas Andmetöötluslepingust sõltumatult, kui ALPA Kids’il on iseseisev õiguslik alus teatud isikuandmeid vastutava töötlejana töödelda (näiteks olukorras, kus ALPA Kids töötleb isikuandmeid andmesubjekti või tema seadusliku esindajaga sõlmitud lepingu täitmiseks või andmesubjekti nõusoleku alusel). Vastavat isikuandmete töötlemist ei loeta Andmetöötluslepingu rikkumiseks.

ALPA Kids võimaldab ligipääsu isikuandmetele vaid nendele volitatud isikutele, kelle ligipääs on vajalik ALPA Kids kohustuste täitmiseks, ja vaid sellisele osale isikuandmetest, millele ligipääs on rangelt vajalik ALPA Kids ülesannete täitmiseks. ALPA Kids võtab kasutusele mõistlikud meetmed tagamaks iga enda poolt volitatud isiku, kellel on ligipääs isikuandmetele, usaldusväärsuse ning tagab, et kõik volitatud isikud on: (i) informeeritud isikuandmete konfidentsiaalsest iseloomust; ja (ii) on teadlikud ALPA Kids ning iseenda kohustustest seoses isikuandmete töötlemisega. ALPA Kids tagab, et isikuandmete töötlemiseks volitatud isikud on sidunud end konfidentsiaalsuskohustusega või on konfidentsiaalsuskohustusega seotud seaduse alusel.

ALPA Kids võimaldab Kasutajal igal ajahetkel pääseda ligi tema nimel töödeldavatele isikuandmetele ning neid lisada, parandada, kustutada, edastada ja nende töötlemist piirata vastavalt Kasutaja võimalustele. ALPA Kids kohustub tegema Kasutajaga koostööd ja aitama Kasutajal lahendada ning täita mängijatest andmesubjektide poolt isikuandmete töötlemisega seotud pöördumisi ja isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamise taotlusi, muu hulgas olukorras, kui mängijast andmesubjekt soovib saada ligipääsu oma isikuandmetele või taotleda nende kustutamist.

ALPA Kids kohustub tegema Kasutajale kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik Andmetöötluslepingus sätestatud kohustuste täitmise tõendamiseks, ning võimaldab Kasutajal või tema poolt volitatud audiitoril teha auditeid, sealhulgas kontrolle, ja aitab kaasa auditite läbiviimisele. Lisaks eelnevale kohustub ALPA Kids igal juhul aitama Kasutajal täita üldmääruse artiklites 32-36 sätestatud kohustusi, võttes arvesse isikuandmete töötlemise laadi ja ALPA Kids’le kättesaadavat teavet.

ALPA Kids tagab isikuandmete töötlemisega seotud ohtudele ja riskidele vastava turvalisuse taseme, rakendades seejuures sobivaid ja asjakohaseid tehnoloogilisi, füüsilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid autoriseerimata ligipääsu, hävinemise ja muutumise eest ning tagada nende töötlemine üksnes lepingust tulenevate eesmärkide saavutamiseks ning selleks vajalikus ulatuses. Näiteks võimaldab ALPA Kids Kasutaja poolt ALPA Kids Platvormi sisestatud isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud alamtöötlejatele, lisaks muudele Andmetöötluslepingus sätestatud meetmetele.

Juhul, kui andmesubjektid, pädevad asutused või teised kolmandad isikud paluvad ALPA Kids’lt teavet seoses Andmetöötluslepingus reguleeritud isikuandmete töötlemisega, edastab ALPA Kids selle päringu Kasutajale, välja arvatud juhul, kui kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest tuleneb teisiti. ALPA Kids ei tohi päringute haldamisel mitte mingil juhul käituda Kasutaja esindajana või tema nimel.

Vastava Kasutaja kirjaliku juhise saamisel kohustub ALPA Kids vastavalt kõik või osa isikuandmetest põhjendamatu viivituseta kustutama või hävitama.

Alamtöötlejad

Kasutaja annab ALPA Kids’le üldise nõusoleku kaasata ja/või kasutada isikuandmete töötlemiseks seoses Teenuse osutamisega alamtöötlejaid. ALPA Kids vastutab tema poolt kaasatud ja kasutatud alamtöötlejate tegevuse eest isikuandmete töötlemisel samaväärselt oma tegevusega ning tagab nende kohustuse järgida Andmetöötluslepingut, üldmäärust ja muid isikuandmete kaitsega seotud õigusakte vähemalt samas ulatuses ALPA Kids’ga.

ALPA Kids teeb tema poolt kaasatud ja kasutatavate alamtöötlejate andmed kättesaadavaks ALPA Kids Platvormi Privaatsustingimustes, kus on avaldatud kasutatavate volitatud töötlejate nimekiri.

Kui ALPA Kids kavatseb kaasata uue alamtöötleja Tingimuste ja Andmetöötluslepinguga nõustumise järgselt, peab ta avaldama uue alamtöötleja andmed kasutatavate volitatud töötlejate nimekirjas vähemalt 14 kalendripäeva enne mistahes isikuandmete üleandmist uuele alamtöötlejale. Kui Kasutaja ei esita eeltoodud tähtaja jooksul alamtöötleja suhtes vastuväiteid, loetakse, et Kasutaja on alamtöötlejat aktsepteerinud. Kui Kasutaja on esitanud eeltoodud tähtaja jooksul põhjendatud kirjalikud vastuväited uue alamtöötleja suhtes ning pooled ei ole jõudnud uue alamtöötleja kaasamata jätmise või muutmise osas kokkuleppele, on Kasutajal õigus leping koos selle osaks oleva Andmetöötluslepinguga üles öelda alates hetkest, kui isikuandmete töötlemist alustab alamtöötleja, kelle suhtes on Kasutaja vastuväite esitanud.

Isikuandmetega seotud rikkumised

Isikuandmetega seotud rikkumise korral võtab ALPA Kids tarvitusele vajalikud meetmed, et välistada, ennetada või vähendada rikkumisest tulenevat ohtu isikuandmetele, muu hulgas isikuandmete juhusliku või õigusvastase hävinemise, kadumise, muutmise ning õigusvastase avalikustamise või õigustamatu ligipääsu riski. ALPA Kids kohustub teavitama põhjendamatu viivituseta Kasutajat (kuid mitte hiljemalt kui 72 tunni jooksul pärast rikkumise avastamist) isikuandmetega seotud rikkumisest.

ALPA Kids dokumenteerib kõik isikuandmetega seotud rikkumised ja nende asjaolud, muu hulgas rikkumise mõju ning ulatus ja nende lahendamiseks tarvitusele võetud parandusmeetmed. Dokumenteeritakse vähemalt järgmised isikuandmetega seotud rikkumise asjaolud:

      rikkumise laadi kirjeldus ning võimaluse korral puudutatud andmesubjektide kategooriate ja andmete liikide kirjeldus ning hulk;

      nii tõenäoliste kui ka tegelikult tekkinud tagajärgede kirjeldus;

      parandusmeetmete kirjeldus, mida teenusepakkuja on rikkumise lahendamiseks kasutusele võtnud või kavatseb võtta.

Isikuandmetega seotud rikkumise dokumentatsiooni koopia esitatakse Kasutajale või asjakohasele järelevalveasutusele vastava kirjaliku taotluse alusel.

Kasutaja suhtes kohalduvate isikuandmetega seotud rikkumiste teavitamise kohustuste täitmise eest, muu hulgas asjakohasel juhul andmesubjektide, järelevalveasutuse või kolmandate isikute teavitamise eest, vastutab üksnes Kasutaja, ning ALPA Kids sellega seoses kohustusi ei võta.

Vastutus

Arvestades Tingimustes sätestatud vastutuse piiranguid kohustub ALPA Kids hüvitama Kasutajale süüliselt tekitatud varalise kahju, mis tuleneb:

      ALPA Kids poolt isikuandmete töötlemisel Kasutajaga sõlmitud Kasutuslepingu ja/või Andmetöötluslepingu olulisest rikkumisest; või

      ALPA Kids poolt isikuandmete töötlemisel üldmääruse ja/või muude kohalduvate isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide olulisest rikkumisest.

Kehtivus ja lõppemine

Andmetöötluslepingu kehtivus on lahutamatult seotud Tingimuste alusel sõlmitud ALPA Kids ja Kasutaja vahel sõlmitud Teenuste osutamiseks sõlmitud Kasutuslepingu kehtivusega, ning Kasutuslepingu lõppemisel Andmetöötlusleping lõpeb.

Andmetöötluslepingu lõppedes, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale seda, tagastab ALPA Kids Kasutajale isikuandmed või teeb need muul moel tagastamiseks kättesaadavaks. Kui Kasutaja on isikuandmed vastu võtnud või sellest kirjalikult keeldunud, kohustub ALPA Kids kõik tema valduses olevad isikuandmed pöördumatult kustutama või hävitama, välja arvatud isikuandmed, mida on ALPA Kids’l õigus töödelda Kasutajaga sõlmitud Kasutuslepingust ja Andmetöötluslepingust sõltumatult muul alusel.

Kui Kasutaja ei võta 30 päeva jooksul peale Andmetöötluslepingu lõppemist tagastamisele kuuluvaid isikuandmeid vastu ega keeldu sellest kirjalikult, kustutab või hävitab ALPA Kids tagastamisele kuuluvad isikuandmed, millele ei laiene asjakohasest kohalduvast õigusaktist Kasutajale tulenev kohustus vastavate andmete säilitamiseks. Isikuandmeid, mida kohustub Kasutaja asjakohasest kohalduvast õigusaktist tulenevalt säilitama, hoiab ALPA Kids kuni Kasutajalt vastavate isikuandmete kustutamiseks kirjaliku loa saamiseni või vastavast õigusaktist tuleneva säilitamiskohustuse lõppemiseni ning Kasutaja kohustub hüvitama vastavate isikuandmete hoidmise ALPA Kids’le vastavalt poolte kokkuleppele.