Privaatsustingimused

 

Üldinformatsioon

ALPA Kids võib koguda isikuandmeid veebisaitide ja muude ALPA Kids poolt hallatavate domeenide ning meie iPhone’i ning Androidi mobiilirakenduste („ALPA Kids Platvorm“) kasutajate kohta. Isikuandmete kogumine ja kasutamine võimaldab meil osutada teile ALPA Kids Platvormi kaudu pakutavaid teenuseid, sealhulgas ALPA Kids digiõppemänge     , samuti võimaldada osta ALPA Kids e-poe vahendusel pakutavaid tooteid, tellida ALPA Kids Platvormil digiõppemänge ning muid pakutavaid teenuseid ja pakkuda teile ALPA Kids Platvormil paremat kasutajakogemust. ALPA Kids kogub ja kasutab isikuandmeid vastavalt käesolevatele Privaatsustingimustele („Privaatsustingimused“), milles muu hulgas kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid ALPA Kids kogub, milleks me neid andmeid kasutame ja kellel on isikuandmetele juurdepääs.

ALPA Kids Platvormi Privaatsustingimused on koostatud ning isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele.

Palume teil Privaatsustingimused hoolikalt läbi lugeda, sest need sisaldavad muu hulgas olulist teavet teie kui andmesubjekti õiguste kohta.

Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on ALPA Kids OÜ, registrikood 14547512, aadress: Kadaka tee 63, Tallinn 12915, Eesti („ALPA Kids“ või „meie“).

 

1. Milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame?

Privaatsustingimuste tähenduses on „isikuandmed“ mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.1 ALPA Kids Platvormi kasutusandmed

Me arendame ja täiustame pidevalt ALPA Kids Platvormi, pakutavaid digiõppemänge ning püüame muuta neid kasutajatele mugavamaks ja meeldivamaks. Selle jaoks on meil vaja teada, milline teave ja millised digiõppemängud ALPA Kids Platvormi kasutajaid enim huvitab, kui sageli kasutajad ALPA Kids Platvormi külastavad ja seal navigeerivad, milliseid veebibrausereid ja/või seadmeid kasutatakse jms.

Kui te külastate ALPA Kids Platvormi või kasutate digiõppemänge, võidakse teatud andmeid koguda teie jaoks märkamatult, kasutades selleks mitmesuguseid tehnoloogiaid nagu küpsised, veebisildid ja veebimajakad, ning navigatsiooniandmeid (logifailid, serverilogid, klikiandmed, veebisaidi skriptid). Osa neist andmetest saadab teie veebibrauser või mobiiliseade automaatselt – näiteks teie sirvitava veebisaidi või eelmisena külastatud veebisaidi URL, teie arvuti või mobiilseadme IP-aadress ja parajasti kasutatav veebibrauseri versioon – lisaks salvestatakse teie ALPA Kids Platvormi saabumise aeg ja veebisaidid, mida te täpsemalt ALPA Kids Platvormil külastate.

Kasutame ALPA Kids Platvormi ja pakutavate digiõppemängude kasutusandmete kogumiseks ning analüüsimiseks erinevate koostööpartnerite poolt pakutavaid vahendeid ning tööriistu. Loetelu meie koostööpartnerite kohta leiate Privaatsustingimuste punktis 2.

Isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingu täitmine või lepingueelsete toimingute tegemine, eesmärgiga osutada teile (või teie poolt esindatavale ettevõttele) ALPA Kids Platvormil pakutavaid teenuseid, või meie õigustatud huvi, kui leping on sõlmitud või sõlmitakse meie ja teie poolt esindatava ettevõtte vahel, ja/või meie õigustatud huvi ALPA Kids Platvormi ning pakutavaid teenuseid edasi arendada.

1.2 Kasutajakonto loomisega seotud teave

Teatud ALPA Kids Platvormil pakutavatele teenustele juurdepääsemiseks ja kasutamiseks võime paluda teil luua isikupärastatud kasutajakonto, tehes seda kas valitud e-posti aadressi ning parooli kaudu või kasutades kolmandate osapoolte (nagu näiteks Facebook, Google või Apple) poolt pakutavaid identifitseerimisvahendeid.

Isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie kui füüsilise isiku vahel sõlmitud lepingu täitmine või meie õigustatud huvi, kui leping on sõlmitud meie ja teie poolt esindatava ettevõtte vahel.

1.3 Personaalse õpiraja teenusega seotud teave

ALPA Kids Platvormi personaalse õpiraja teenusele juurdepääsemiseks ja selle kasutamiseks võime paluda teil sisestada, lisaks Privaatsustingimuste punktis 1.2 väljatoodud isikupärastatud kasutajakonto loomiseks vajalikele andmetele (kohaldub juhul, kui teil puudub kasutajakonto), teenuse kasutaja (eelkõige lapse) isikupärastatud avatari loomiseks valitud teenuse kasutaja hüüdnime, vanuse, soo ja emakeele.

ALPA Kids Platvormi personaalse õpiraja teenuse osutamise raames kogume me täiendavalt digiõppemängude kasutusandmeid, mis on saadud teenuse kasutaja interaktsioonist ALPA Kids Platvormiga, eesmärgil, et ALPA Kids saaks viia läbi õpianalüütikat teenuse kasutaja õppimismeetodite paremini mõistmiseks, personaliseerimiseks ja optimeerimiseks. Meie poolt personaalse õpiraja teenuse osutamisel kogutavad digiõppemängude kasutusandmed on, lisaks Privaatsustingimuste punktis 1.1 väljatoodud andmetele, teave erinevate valikute tegemise kohta nii konkreetse digiõppemängu valimisel kui ka konkreetse digiõppemängu raames, digiõppemängu kestusaeg, tulemused ja muud digiõppemänguga seotud andmed.

Kasutame ALPA Kids Platvormi personaalse õpiraja teenusega seotud teabe, sealhulgas valitud digiõppemängu kasutusandmete kogumiseks ja analüüsimiseks erinevate koostööpartnerite poolt pakutavaid vahendeid ning tööriistu. Loetelu meie koostööpartnerite kohta leiate Privaatsustingimuste punktis 2.

Isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingu täitmine või lepingueelsete toimingute tegemine, eesmärgiga võimaldada teile (või teie poolt esindatavale ettevõttele) kasutada ALPA Kids Platvormil pakutavat personaalse õpiraja digiõppemängu, või meie õigustatud huvi, kui leping on sõlmitud või sõlmitakse meie ja teie poolt esindatava ettevõtte vahel, ja/või meie õigustatud huvi ALPA Kids Platvormi ning pakutavat personaalse õpiraja teenust edasi arendada.

1.4. Helisalvestised

Meie digiõppemängud võivad sisaldada helisalvestuse funktsiooni. Helisalvestisi võime kasutada mitmel eesmärgil. Esiteks on helisalvestise eesmärk tagada ALPA Kids Platvormi interaktiivsete digiõppemängude toimimine. Salvestame sellisel juhul teie seadmesse kanduvat heli, mistõttu töötleme ka teenuse kasutaja (eelkõige lapse) häält. Sõltuvalt olukorrast võime töödelda ka teie või teenuse kasutajat ümbritsevate isikute hääli, mis sõltub ainult sellest, kes mängu mängimisel seadme läheduses asuvad. Helisalvestus toimub ainult konkreetsete mängude raames, muudel juhtudel ALPA Kids teie seadmesse kanduvat heli ei salvesta ega säilita. Heli salvestamise õiguslikuks aluseks on teiega sõlmitud lepingu täitmine või kui te esindate ettevõtet, siis meie õigustatud huvi võimaldada ALPA Kids Platvormi helisalvestusega digiõppemängude toimimine ning mängude abil laste kõneoskuse arendamine.

Teiseks, kui te lapse seadusliku esindajana selleks nõusoleku annate, võime kasutada teie lapse poolt ALPA Kids Platvormil salvestatud heli ka edasiseks laste kõnega seotud teadus- ning arendustööks. Lapse seadusliku esindaja nõusolekut helisalvestiste kasutamiseks teadus- ja arendustöös küsitakse teilt enne heli salvestavate mängude esmakordset mängimist. Nõusoleku saate alati tagasi võtta vastavalt Privaatsustingimuste 5. punktile. Teie nõusoleku andmine või selle andmisest keeldumine ei mõjuta ALPA Kids Platvormi pakutavate teenuste sisu ega kvaliteeti. Nõusoleku andmise või selle andmisest keeldumise korral võime töödelda ka teie seadet tuvastada võimaldavaid andmeid, et tagada teile võimalus enda antud nõusolek tagasi võtta.

1.5 Tehinguandmed

Kui te esitate ALPA Kids Platvormil ja/või selle vahendusel (kasutades näiteks Google Play Store või App Store rakendustepoodi) tellimuse tasulise digiõppemängu, personaalse õpiraja teenuse, mis tahes muu teenuse või ALPA Kids e-poes pakutava toote ostmiseks ja kasutamiseks, võime me koguda andmeid teie maksete ja tehingute kohta ning tehinguga seotud muud teavet nagu tellimuse sooritaja ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, esindatava organisatsiooni nimi (kui tellimus tehakse juriidilise isiku nimel), telefoninumber, e-posti aadress ja muud kontaktandmed, makseviis, arvelduskonto number ja omanik, panga nimi, kohaletoimetamise aadress ning muu tellimusega seotud asjakohane informatsioon.

Tehinguandmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie ning teie kui füüsilise isiku vahel sõlmitud lepingu täitmine, või meie õigustatud huvi, kui leping on sõlmitud meie ja teie poolt esindatava ettevõtte vahel.

Töötleme kogutud isikuandmeid ka selleks, et täita meile kehtivatest raamatupidamis- ja maksualastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Sel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks õigusaktide sätted, mis kohustavad meid isikuandmeid töötlema.

1.6 Päringud ja vastused

Kui te saadate meile ALPA Kids Platvormi kaudu päringu, töötleme me teie kontaktandmeid ja päringu sisu, et sellele vastata.

Nende andmete kogumise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi vastata meie ja meie poolt pakutavate teenustega seotud päringutele.

1.7 Õiguslike nõuetega seotud andmed

Kui selleks on vajadus, võime töödelda isikuandmeid järgimaks meie õigustatud huvi esitada, menetleda või kaitsta õiguslike nõudeid, mis tõusetuvad meie ning teie (või teie poolt esindatava ettevõtte) vahel sõlmitud lepingust.

1.8 Otseturundus

Kui te annate nõusoleku ALPA Kids Platvormi mobiilirakenduste nn push-teavituste saamiseks ja/või e-kirjade saamiseks, sisestades selleks oma e-posti aadressi, võime kasutada mobiilirakenduste nn push-teavitusi ja/või teie e-posti aadressi uudiste, pakkumiste ning muude turunduslike teadaannete saatmiseks.

Teile otseturundussisu saatmise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek või meie õigustatud huvi reklaamida ALPA Kids Platvormi ning anda teile teavet ALPA Kids ja ALPA Kids Platvormil pakutavate teenuste kohta. Teil on igal ajal õigus tagasi võtta otseturundusmaterjalide saamiseks antud nõusolek, võttes meiega ühendust e-posti aadressil alpa@alpa.ee ja/või keelates kasutatavas ALPA Kids Platvormi mobiilirakenduses nn push-teavituste saamise. Täiendavalt on teil võimalus keelata oma e-posti kasutamine otseturunduseks, klõpsates meilt saadud sõnumis sisalduvat loobumislinki.

1.9 Küpsised

Küpsised – mis need on?

Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mille ALPA Kids Platvorm võib teie külastuse käigus teie seadmesse salvestada. Küpsiste abil saab ALPA Kids Platvormi kasutamise hõlbustamiseks meeles pidada teie valikuid ja eelistusi, et neid ei peaks igal külastusel või igal veebisaidil uuesti sisestama.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

ALPA Kids Platvorm kasutab küpsiseid, et salvestada teie IP-aadress ja sirvimisinfo, sealhulgas informatsioon külastatud veebisaitide ja seal veedetud aja kohta, ning talletada ALPA Kids Platvormi kasutamise jaoks teie kasutatava seadme andmed ja eelistused.

Me kasutame küpsiseid ka veebiliikluse, rakenduse ning kasutajate toimingute jälgimiseks ALPA Kids Platvormil – neid andmeid kasutame me külastajate käitumise analüüsimiseks ja parema kasutajakogemust pakkumiseks.

Küpsiste abil saame me:

pakkuda teile ALPA Kids Platvormi külastamisel paremat kasutajakogemust

 • võimaldada teil määrata isiklikke eelistusi
 • koguda statistikat ALPA Kids Platvormi kasutamise kohta
 • mõõta reklaamide tõhusust.
 • ALPA Kids Platvormil kasutame me järgmisi küpsiseliike:

Funktsionaalsusküpsised

Funktsionaalsusküpsised on vajalikud, et võimaldada teil ALPA Kids Platvormil ringi navigeerida ja kasutada selle funktsioone. Funktsioonaalsusküpsiseid kasutatakse näiteks rakendustes teie kasutajakonto sisselogimisandmete meeldejätmiseks.

Statistilised küpsised

Statistilised küpsised koguvad anonüümset statistikat selle kohta, kuidas kasutajad ALPA Kids Platvormi mobiilirakendusi kasutavad. Statistilised küpsised võivad näiteks aidata meil mõista, kuidas kasutajad ALPA Kids Platvormi mobiilirakendusi sirvivad ja kasutavad ning milliseid selle osi kasutatakse enim. Statistilised küpsised salvestatakse teie seadmesse ja neid kasutatakse ainult teie nõusoleku alusel.

Kui kaua küpsised minu seadmes püsivad?

Küpsised jagunevad kahte kategooriasse, millest sõltub ka teie seadmes püsimise aeg.

Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsised luuakse üksnes sessiooni ajaks ja neid hoitakse seadmes kuni te brauseri või mobiilirakenduse sulgete. Sessiooniküpsised ei salvestata teie seadme kõvakettale.

Püsiküpsised

Püsiküpsiseid hoitakse teie kõvakettal, kuni te need kustutate või need aeguvad. Püsiküpsistest saadud andmeid võime me säilitada maksimaalselt 2 aastat.

Küpsised salvestatakse teie seadmesse vaid teie nõusolekul, välja arvatud küpsised, mis on vajalikud ainult ALPA Kids Platvormi tehniliseks toimimiseks. Palume siiski arvestada, et kui te küpsiste kasutamisega ei nõustu, ei pruugi te teatud ALPA Kids Platvormi funktsioone kasutada.

Samuti palume arvestada, et kolmandad isikud (näiteks reklaamivõrgustikud ning veebiliikluse analüüsijad ja muude väliste teenuste pakkujad) võivad kasutada küpsiseid, mille üle meil kontroll puudub.

Kuidas küpsiseid hallata?

Te saate küpsiseid hallata ja/või kustutada oma äranägemisel – üksikasjalikumalt vt www.youronlinechoices.com. Teil on võimalus kustutada kõik oma seadmes olevad küpsised ning enamikku veebibrausereid saab seada küpsistest keelduma. Ent kui te seda teete, võib juhtuda, et teatud eelistused tuleb igal külastusel uuesti käsitsi sisestada ning osa teenuseid ja funktsioone ei pruugi töötada.

 

2. Isikuandmete edastamine ja avaldamine

Teeme kõik meist sõltuva, et hoida teie isikuandmed kaitstuna ning nõuame oma töötajatelt ja partneritelt ranget turvalisust ja konfidentsiaalsust.

Võime avaldada teie isikuandmeid:

 • oma usaldusväärsetele teenusepakkujatele, kes osutavad meile või teile teenuseid volitatud töötlejatena vastavalt meie juhistele. Teie isikuandmete kasutamine on alati meie kontrolli all ja me vastutame selle eest;
 • ametivõimudele, kui see on seadusest tulenevalt kohustuslik või kui ametiasutus esitab meile õiguspärase teabenõude; ja
 • seoses meie ühinemise, ülevõtmise või meie ettevõtte või selle osa müügiga.

Privaatsustingimuste päises märgitud „viimati uuendatud“ kuupäeva seisuga kasutame me järgnevaid volitatud töötlejaid vastavatel eesmärkidel:

 • Google Analytics, mis pakub meile analüütikateenust jälgimaks kasutajate navigeerimist ja kasutusandmeid ALPA Kids Platvormi mobiilirakendustes;
 • AWS SageMaker, mis pakub meile analüütikateenust analüüsimaks personaalse õpiraja teenuse kasutaja kasutusandmeid ALPA Kids Platvormi mobiilirakenduses valitud konkreetse digiõppemängu kasutamise kohta õpianalüütika eesmärgil;
 • Facebook SDK, mis pakub meile teenust analüüsimaks kasutajate poolt ALPA Kids Platvormi mobiilirakenduste allalaadimist;
 • Google Play Store, App Store ja Maksekeskus AS, mis pakuvad meile makseteenuseid võimaldamaks sooritada ALPA Kids Platvormil ja/või selle vahendusel makseid meie poolt pakutavate digiõppemängude, mis tahes teenuste ja e-poes saadaolevate toodete tellimiseks ning ostmiseks.

Võime täiendavalt teie isikuandmeid avaldada:

 • ALPA Kids töötajatele, kes vastutavad kliendikoostöö eest ning toetavad kliendisuhteid, samuti töötajad raamatupidamise, IT hoolduse, äritegevuse analüüside ja planeerimise funktsioonides;
 • meie kliendisuhtluse haldamiseks kasutatavate IT süsteemide tarnijatele ja pilveteenuse osutajatele ning audiitoritele;
 • pankadele;
 • meie volitatud töötlejatele ning muudele isikutele, kes on seotud lepingu täitmisega;
 • isikutele, kes aitavad meil lepingust tulenevaid õigusi kasutada (kes pakuvad võlgade sissenõudmise teenuseid, juriidilised konsultandid, kohtud, krediidiinfo ettevõtted jms);
 • võimalike ühinemiste, ülevõtmiste või meie varade täieliku või osalise müügiga seotud pooltele;
 • organisatsioonidele, kellega koostöös töötleme isikuandmeid meie läbiviidavas teadus- ja arendustöös.

Me ei edasta teie isikuandmeid Euroopa Liidust ega Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

 

3. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me säilitame teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik või õigusaktide kohaselt nõutud. Enamikku teie isikuandmetest säilitatakse kuni teie ja ALPA Kids vahelise kliendisuhte lõpuni, st kuni teie ALPA Kids Platvormi kasutajakonto on aktiivne (kasutajakonto olemasolul). Neid andmeid võime me säilitada kuni 2 aastat pärast teie ALPA Kids Platvormi kasutajakonto kehtivuse lõppu.ALPA Kids Platvormil heli salvestavate mängude puhul kustutatakse helisalvestised koheselt pärast mängu mängimist. Kui me kasutame helisalvestisi teie nõusolekul teadus- ning arendustööks, siis sellisel juhul säilitame helisalvestisi nii kaua, kuni see on teadusuuringute läbiviimise jaoks vajalik, või kuni te oma nõusoleku tagasi võtate.

Teatud isikuandmeid võidakse säilitada ka pärast kliendisuhte lõppu, kui kehtivad õigusaktid seda nõuavad või lubavad. Näiteks raamatupidamise algdokumente (näiteks sõlmitud lepingute koopiaid ja arveid) säilitame 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust, nagu nõuab kohalduv õigus. Lepinguga seotud isikuandmeid säilitame 10 aastat alates lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise korral.

Kui teie isikuandmete säilitamine pole enam õigusaktide alusel nõutud ega kummagi poole õiguste või kohustustega seoses vajalik, kustutame me teie isikuandmed jäädavalt, kui te ei ole meile andnud vastupidiseid juhiseid ja me ei ole sõlminud kokkulepet andmete pikemaajaliseks säilitamiseks.

 

4. Privaatsustingimuste uuendamine

Me võime aeg-ajalt Privaatsustingimusi uuendada. Kui me uuendame Privaatsustingimusi, teavitame teid sellest ALPA Kids Platvormil. Viimati uuendati Privaatsustingimusi eespool märgitud „viimati uuendatud“ kuupäeval.

 

5. Teie õigused

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme, taotledes nendele juurdepääsu. Õigusaktidega ettenähtud ulatuses on teil õigus andmetega tutvuda, neid parandada, ajakohastada, muuta või kustutada.

Kui isikuandmed teie nõudmisel kustutatakse, säilitame me neist koopiad vaid juhul, kui see on vajalik meie ja kolmandate isikute õigustatud huvide kaitseks, ametivõimude korralduste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, rikete kõrvaldamiseks või teiega sõlmitud lepingute täitmise tagamiseks. Palume siiski arvestada, et teatud isikuandmed on Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad. Neid andmeid te kustutada ei saa.

Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Vastavalt isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustele on teil teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ja ka esitada vastuväiteid teatud isikuandmete töötlemisele.

Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale.

Avaldused eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil alpa@alpa.ee.

Kui te leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

 

6. Turvalisus

Kasutame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid (sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid) isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävimise, väärkasutamise ning loata juurdepääsu või avaldamise eest. Näiteks võimaldame me teie isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks.

Palume arvestada, et kuigi me püüame isikuandmete turvalisust mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

 

7. ALPA Kids kontaktandmed

Kui teil on küsimusi seoses Privaatsustingimuste või isikuandmetega, mida me teie kohta töötleme, palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil alpa@alpa.ee.