Warunki użytkowania

PLATFORMA ALPA KIDS

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin korzystania z usługi („Regulamin”) obowiązuje pomiędzy Tobą jako użytkownikiem („Użytkownik” lub „Ty”, zarówno jako osobą fizyczną, jak i instytucją edukacyjną lub innym podmiotem prawnym) a ALPA Kids LLC („ALPA Kids” lub „my” lub „nas”) i określa korzystanie z Platformy ALPA Kids na stronie www.alpakids.com lub dowolnej z jej poddomen oraz aplikacji mobilnej ALPA Kids („Platforma ALPA Kids”). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@alpakids.com.

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie postanowień, na mocy których ALPA Kids zapewnia Ci dostęp do określonych usług, w tym do grania, samodzielnie lub w instytucji edukacyjnej, w cyfrowe gry edukacyjne i korzystania z innych usług świadczonych przez ALPA Kids (łącznie „Usługi”). Niniejszy Regulamin określa, między innymi, postanowienia dotyczące zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ALPA Kids („Sklep Internetowy”), a także wszelkie inne warunki użytkowania, które mają zastosowanie podczas przeglądania Platformy ALPA Kids bez korzystania z określonej Usługi i/lub Sklepu Internetowego.

Korzystając z Platformy ALPA Kids, w tym składając zamówienia na Usługi i/lub produkty oferowane w Sklepie Internetowym, a także korzystając z płatnych i bezpłatnych Usług, potwierdzasz, że: (i) masz co najmniej 18 lat lub posiadasz zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z Platformy ALPA Kids; (ii) akceptujesz niniejszy Regulamin jako osoba fizyczna lub, jeśli reprezentujesz instytucję edukacyjną lub jakąkolwiek osobę prawną, akceptujesz niniejszy Regulamin w imieniu tej instytucji lub podmiotu; (iii) jesteś upoważniony do zaakceptowania niniejszego Regulaminu w imieniu odpowiedniego podmiotu prawnego; (ii) wspomniany podmiot prawny jest należycie zarejestrowany i zgadza się być prawnie związany niniejszym regulaminem; (vi) Tobie i odpowiedniemu podmiotowi prawnemu nie zabrania się korzystania z Platformy ALPA Kids ani akceptowania niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami; oraz (vii) będziesz korzystać z Platformy ALPA Kids zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa i/lub regulacjami.

ALPA Kids zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji lub zmiany niniejszego Regulaminu, a także Umowy o przetwarzaniu danych określonej w Załączniku do niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie, pod warunkiem, że istnieje rozsądne uzasadnienie takiej modyfikacji lub zmiany (np. zmiany w obowiązujących przepisach, uzasadnione interesy biznesowe ALPA Kids, ulepszenia istniejących Usług lub innych funkcji itp.) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na Platformie ALPA Kids.

PLATFORMA ALPA KIDS

Platforma ALPA Kids umożliwia zakup i korzystanie z Usług,       oraz poruszanie się po Platformie ALPA Kids w inny sposób. Dostęp do niektórych Usług, takich jak Usługa Spersonalizowanej Ścieżki Edukacyjnej, można uzyskać poprzez zakup odpowiedniej płatnej Usługi.

Wyrażasz zgodę na to, że ALPA Kids ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z Platformy ALPA Kids, w tym zakupu, dostępu i korzystania z wybranych Usług      zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które mogą zostać uzgodnione. ALPA Kids jest również odpowiedzialna za przesłanie Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy ALPA Kids elektronicznego potwierdzenia zawarcia odpowiedniej umowy o korzystanie z Usługi („Umowa z użytkownikiem[S1]”) oraz potwierdzenia dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

Masz również świadomość tego, że jesteś zobowiązany do zapłaty i zadeklarowania podatków od transakcji wynikających z korzystania z Platformy ALPA Kids, w tym transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym i opłat należnych na podstawie Umowy z użytkownikiem, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach.

Zgadzasz się, że w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego użycia, nadużycia lub niewłaściwego, zakłócającego, manipulacyjnego lub oszukańczego korzystania z Platformy ALPA Kids, ALPA Kids ma prawo tymczasowo zawiesić i/lub zakazać korzystania z Platformy ALPA Kids w jakikolwiek sposób, teraz lub w przyszłości. Naruszenie tych zakazów może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej sprawcy.

PŁACENIE ZA USŁUGI ALPA KIDS

Aby uzyskać dostęp i korzystać z niektórych płatnych Usług oferowanych na Platformie ALPA Kids, musisz zakupić odpowiednią Usługę, płacąc za nią zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności. Usługę można wybrać w zależności od treści Usługi, z której chcesz korzystać (pojedyncza cyfrowa gra edukacyjna lub zestaw cyfrowych gier edukacyjnych), która może obejmować między innymi warunki dotyczące czasu trwania prawa do korzystania z wybranej Usługi (np. miesiąc lub rok). Informacje podane podczas dokonywania zakupu na Platformie ALPA Kids będą zawierać informacje o wszystkich obowiązujących warunkach (płatności), wszelkich opłatach i odsetkach za zwłokę naliczanych przez ALPA Kids oraz wszelkich bezpłatnych okresach próbnych Usługi.

Po dokonaniu zakupu Usługi za pośrednictwem Platformy ALPA Kids, Platforma ALPA Kids przekaże Ci instrukcje lub niezbędne wskazówki dotyczące sposobu dokonania płatności. Użytkownicy będący osobami fizycznymi mogą dokonać płatności za Usługę korzystając z oferowanych zewnętrznych środowisk zakupowych (np. sklepu Google Play lub sklepu z aplikacjami App Store), po czym Umowę z użytkownikiem uznaje się za zawartą. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z zewnętrznych środowisk zakupowych mogą obowiązywać warunki płatności odrębne od niniejszego Regulaminu, a użytkownik jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Ponadto, w przypadku problemu z zakupem Usługi dokonanym za pośrednictwem zewnętrznego środowiska zakupowego, należy najpierw skontaktować się z operatorem używanego środowiska zakupowego.

Kupując odpłatną Usługę na pewien określony okres subskrypcji (np. miesiąc lub rok), zgadzasz się również, że prawo do korzystania z wybranej Usługi będzie automatycznie odnawiane po każdym okresie subskrypcji, a ALPA Kids obciąży Cię, za pośrednictwem zewnętrznych środowisk zakupowych, za odnowienie odpowiedniego okresu subskrypcji Usługi w dniu subskrypcji odpowiadającym dacie, w której pierwotnie zakupiłeś Usługę. ALPA Kids będzie automatycznie odnawiać prawo do korzystania z zakupionej Usługi (na podstawie okresu subskrypcji), dopóki nie anulujesz lub w inny sposób nie rozwiążesz Umowy z użytkownikiem zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Możesz anulować Umowę z użytkownikiem, korzystając z odpowiedniego środowiska zakupowego strony trzeciej, za pośrednictwem którego zakupiłeś Usługę. Wypowiedzenie Umowy z użytkownikiem wejdzie w życie w następnym dniu rozliczenia okresu subskrypcji, w którym pierwotnie zakupiłeś Usługę, po którym nie będziesz już mógł korzystać z Usługi, a ALPA Kids nie będzie już odnawiać Twojej subskrypcji zakupionej Usługi. Należy pamiętać, że w przypadku rozwiązania Umowy z użytkownikiem, ALPA Kids nie zwróci Ci żadnych płatności dokonanych za okres subskrypcji przed rozwiązaniem umowy. [S2]

Użytkownicy będący instytucjami edukacyjnymi lub innymi osobami prawnymi będą mogli zapłacić za Usługę za pomocą wystawionej faktury, która zostanie wysłana zgodnie z warunkami płatności wybranymi przez Użytkownika (jako e-faktura lub w formie fizycznej), wraz z elektronicznym potwierdzeniem zakupu i innymi obowiązującymi warunkami, w którym to momencie Umowa z użytkownikiem zostanie uznana za zawartą. ALPA Kids dostarczy Ci również kod dostępu do Usługi, który po wprowadzeniu na Platformie ALPA Kids zapewni instytucji edukacyjnej lub innemu podmiotowi prawnemu dostęp do zakupionej Usługi i innych powiązanych funkcji. Dalsze instrukcje dotyczące wprowadzania kodu dostępu są dostępne na Platformie ALPA Kids. Prawo do korzystania z danej Usługi przez Użytkowników będących instytucjami edukacyjnymi lub innymi osobami prawnymi nie jest automatycznie odnawiane, tj. po wygaśnięciu każdego prawa do korzystania z danej Usługi należy zawrzeć nową Umowę z użytkownikiem, aby zapewnić dalsze prawo do korzystania z danej Usługi. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, ALPA Kids ma prawo naliczyć Użytkownikowi odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% dziennie od zaległej kwoty do momentu całkowitej zapłaty należnej kwoty.

Należy pamiętać, że obowiązek uiszczenia opłaty nie zależy od tego, czy Użytkownik faktycznie korzysta z zakupionej Usługi. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy z użytkownikiem, na podstawie której ALPA Kids świadczy Usługę zakupioną przez Użytkownika, w zakresie, w jakim Umowa z użytkownikiem nie stanowi wyraźnie inaczej.

KORZYSTANIE Z USŁUG ALPA KIDS

Zawarcie Umowy z użytkownikiem zapewni Użytkownikom dostęp do wybranej Usługi za pośrednictwem Platformy ALPA Kids, z zastrzeżeniem dalszych obowiązujących warunków (np. w zależności od tego, czy zakupiono pojedynczą cyfrową grę edukacyjną, czy miesięczną lub roczną subskrypcję Usługi).

Użytkownik będzie w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Umowy z użytkownikiem, w tym za prawidłowe korzystanie z odpowiedniej Usługi zgodnie z treścią zakupionej Usługi. Ponadto, w przypadku korzystania z Platformy ALPA Kids na urządzeniu mobilnym lub innym sprzęcie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z najnowszej dostępnej wersji aplikacji Platformy ALPA Kids w celu zapewnienia najnowszej zawartości i najlepszej możliwej niezawodności. Minimalne wymagania dla Twojego urządzenia mobilnego lub innego sprzętu (w tym kompatybilność systemu operacyjnego) są dostępne za pośrednictwem Platformy ALPA Kids, która zawiera linki do sklepów z aplikacjami innych firm (np. Google Play Store lub App Store).

ALPA Kids nie ponosi odpowiedzialności za treść i działanie Usług, które nie są świadczone przez ALPA Kids, a jedynie za pośrednictwem ALPA Kids. Zewnętrzny moderator (np. nauczyciel w instytucji edukacyjnej) będzie odpowiedzialny za treść i działanie takiej Usługi i będzie korzystał z Usługi w celu uruchomienia określonej cyfrowej gry edukacyjnej oraz, w razie potrzeby, w celu analizy wyników (np. w instytucji edukacyjnej).

Użytkownik zobowiązuje się nie zapewniać osobom trzecim dostępu do odpowiedniej Usługi bez zgody ALPA Kids, w tym nie zapewniać dostępu do cyfrowej gry edukacyjnej ALPA Kids ani żadnej innej funkcji osobom trzecim, które nie zakupiły odpowiedniej Usługi. Użytkownik wyraża również zgodę na powiadamianie ALPA Kids o wszelkich awariach, skargach i/lub incydentach, które mogą wystąpić podczas korzystania z Usługi.

ALPA Kids zastrzega sobie prawo do modyfikowania świadczonych Usług, ich treści i ceny, w tym między innymi w celu ulepszenia Usług, dostosowania ich do nowego środowiska technicznego lub z jakiegokolwiek innego powodu związanego z istotnymi zmianami treści. ALPA Kids zastrzega sobie również prawo do aktualizacji Usług i ich treści w celu zapewnienia zgodności świadczonych usług z niniejszymi Warunkami, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług.

ALPA Kids ma również prawo do rozwiązania, z rozsądnym wyprzedzeniem, każdej Umowy z użytkownikiem zawartej z Użytkownikiem na czas określony, jeśli Użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z odpowiedniej Usługi, w tym dowolnej cyfrowej gry edukacyjnej. W przypadku rozwiązania umowy, ALPA Kids zwróci przedpłatę proporcjonalnie do zakresu, w jakim nie jesteś w stanie korzystać z zakupionej Usługi zgodnie z wcześniej zawartą Umową z użytkownikiem. Informacje o wszelkich zmianach i aktualizacjach Usług oraz o cenie płatnej Usługi będą przekazywane Użytkownikowi na Platformie ALPA Kids.

SKLEP INTERNETOWY ALPA KIDS

Każdy Użytkownik będzie miał dostęp do Sklepu Internetowego. W Sklepie Internetowym znajdziesz listę produktów oferowanych przez ALPA Kids, ich opisy oraz ceny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są podane w euro i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy są doliczane do ceny na podstawie obowiązującego cennika.

Po znalezieniu produktu, który chcesz kupić w Sklepie Internetowym, wybraniu ilości i, w razie potrzeby, innych cech produktu, które należy określić, kliknij przycisk „Dodaj do koszyka”. Dla wybranego produktu zostanie wyświetlona jego cena oraz, w przypadku rabatu, poprzednia cena przed obniżką ceny[S3], a także inne informacje o wszystkich obowiązujących warunkach płatności. Po kliknięciu przycisku „Zapłać” zostaniesz przekierowany na stronę, na której będziesz musiał wprowadzić swoje dane kontaktowe, informacje dotyczące wysyłki i fakturowania oraz wszelkie inne wymagane informacje. Podczas procesu zakupu musisz podać informacje, które są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

Po wprowadzeniu wymaganych informacji i wybraniu żądanej metody wysyłki, kliknij ikonę „Złóż zamówienie”, aby sfinalizować zamówienie. ALPA Kids przekaże Ci instrukcje lub wskazówki niezbędne do dokonania płatności, po czym umowa sprzedaży wybranego produktu zostanie uznana za zawartą. Następnie ALPA Kids prześle Ci pocztą elektroniczną potwierdzenie zakupu, fakturę, zawartą umowę sprzedaży oraz wszelkie inne obowiązujące warunki. Zakupione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Ciebie podczas składania zamówienia transportem zorganizowanym przez ALPA Kids. Płatności w Sklepie Internetowym dokonywane są za pośrednictwem dostawcy usług Maksekeskus AS, który jest instytucją płatniczą działającą w Estonii, posiadającą licencję na prowadzenie działalności (nr 4.1-1/127) wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. [S4]

Jeśli produkt jest niedostępny i zamówienie nie może zostać zrealizowane, ALPA Kids zastrzega sobie prawo do zaoferowania nowego terminu dostawy lub zwrotu pieniędzy. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zwrot pieniędzy, zostaną one zwrócone Użytkownikowi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty zakupu. Po dokonaniu zwrotu pieniędzy umowę sprzedaży uważa się za rozwiązaną.

ALPA Kids zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym i niewysyłania zamówionych produktów, jeżeli cena, opis lub jakość produktów w Sklepie Internetowym zostały podane nieprawidłowo lub ostateczna cena koszyka została podana nieprawidłowo z powodu błędu technicznego lub innego błędu. Jeśli zidentyfikujemy problem, niezwłocznie Cię o tym powiadomimy. Będziesz mieć możliwość zakupu tych samych produktów po prawidłowej cenie wskazanej w powiadomieniu poprzez ponowne zamówienie wybranych produktów w Sklepie internetowym. W przypadku takiego odstąpienia od umowy nie będziesz uprawniony do żądania odszkodowania za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione z tego powodu. Podobnie, ALPA Kids może nie zezwolić Użytkownikowi na zawarcie umowy kupna-sprzedaży, jeśli Użytkownik naruszy lub naruszył jakąkolwiek wcześniej zawartą umowę kupna-sprzedaży.

Produkty sprzedawane Użytkownikom będącym konsumentami podlegają dwuletniemu okresowi zgłaszania reklamacji. W przypadku, gdy Użytkownik chce złożyć reklamację dotyczącą niezgodności produktu z warunkami umowy, taką reklamację należy złożyć do ALPA Kids w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym Użytkownik stwierdził, że zakupiony produkt nie jest zgodny z warunkami umowy. Wszelkie reklamacje powinny być przesłane na adres e-mail epood@alpa.ee i powinny zawierać następujące informacje:

–     Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika

–     Opis wady i prawdopodobną przyczynę wady

–     Numer zamówienia

W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności produktu z umową, ALPA Kids rozpatrzy reklamację w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od jej otrzymania.

ALPA Kids poniesie koszty (w tym koszty dostawy) wymiany wadliwego produktu. Jeśli ALPA Kids uzna reklamację, ALPA Kids ma prawo do naprawy produktu lub, jeśli nie jest to możliwe lub w inny sposób praktyczne, ALPA Kids wymieni wadliwy produkt na produkt równoważny. Jeżeli wymiana produktu nie jest możliwa (produkt nie jest już dostępny w ALPA Kids lub produkt nie jest już produkowany), ALPA Kids zwróci Użytkownikowi kwotę zakupu zapłaconą przez Użytkownika za wadliwy produkt na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku wymiany wadliwego produktu, produkt zastępczy zostanie dostarczony Użytkownikowi transportem zorganizowanym przez ALPA Kids.

ALPA Kids zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Sklepie Internetowym w dowolnym momencie. Jeśli ceny w Sklepie Internetowym zostały zmienione po potwierdzeniu i opłaceniu zamówienia przez Użytkownika, ALPA Kids dostarczy Użytkownikowi odpowiednie produkty po cenach obowiązujących w momencie składania zamówienia.

ADMINISTROWANIE PLATFORMĄ ALPA KIDS

Platforma ALPA Kids jest dostępna online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem regularnych i nagłych przerw spowodowanych konserwacją lub siłą wyższą. Dla celów niniejszego Regulaminu „Siła wyższa” oznacza wszelkie nieprzewidywalne okoliczności, które nie zostały spowodowane z winy strony i którym strona nie może w rozsądny sposób przeciwdziałać, w tym na przykład przerwy w dostępie do Internetu, awarie komunikacji, pożar, powódź lub wojnę.

ALPA Kids zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i według własnego uznania, do zamknięcia lub zablokowania całości lub części Platformy ALPA Kids lub dostępu do niej, w szczególności w celu konserwacji, aktualizacji lub w przypadku ataku na Platformę ALPA Kids.

Platforma ALPA Kids może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich; jednakże ALPA Kids nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich lub ich zawartość. Platforma ALPA Kids i strony internetowe osób trzecich nie są ze sobą powiązane, a użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie ze stron internetowych osób trzecich oraz za przestrzeganie Regulaminu korzystania z nich.

PRAWA WŁASNOŚCI

Platforma ALPA Kids, znaki towarowe, logo, inne charakterystyczne znaki i oprogramowanie na niej używane oraz zawartość Platformy ALPA Kids (tj. wszystkie teksty, filmy, zdjęcia i inne informacje w dowolnej formie lub rodzaju publikowane na Platformie ALPA Kids) („Własność”) są własnością ALPA Kids lub osób trzecich posiadających zgodę na wykorzystanie takich treści na Platformie ALPA Kids.

Własność ta może podlegać prawom autorskim, znakom towarowym, patentom i innym prawom własności intelektualnej i jest odpowiednio chroniona. Surowo zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek informacji (w tym Własności) opublikowanych na Platformie ALPA Kids w celach komercyjnych lub promocyjnych.

Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu, sprzedaż, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, tłumaczenie lub powielanie jakichkolwiek informacji (w tym Własności) lub jakiejkolwiek ich części opublikowanych na Platformie ALPA Kids bez uprzedniej wyraźnej zgody ALPA Kids. Naruszenie tych zakazów może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej sprawcy.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownicy będący konsumentami mają ustawowe prawo do rezygnacji z Usługi (która może być treścią cyfrową lub usługą w rozumieniu prawa) i/lub zakupu dokonanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez podania przyczyny.

Kupując (lub automatycznie odnawiając) Usługę, która odpowiada treściom cyfrowym w rozumieniu prawa (np. cyfrowa gra edukacyjna), zgadzasz się, że zawartość tej Usługi będzie dla Ciebie natychmiast dostępna od momentu zakupu (lub automatycznego odnowienia), a zatem zrzekasz się ustawowego 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy.

Jeśli Usługa jest usługą cyfrową w rozumieniu prawa (np. usługa spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej), prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty zakupu lub automatycznego odnowienia Usługi. Jeśli nie skorzystasz z danej Usługi w ciągu tych 14 dni, zwrócimy Ci pełną cenę zakupionej Usługi.

Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego wygasa po upływie 14 dni od daty otrzymania zakupionego produktu. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego po rozpoczęciu korzystania z zakupionego produktu. W przypadku zwrotu produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zwracany produkt musi zawierać wszystkie elementy i dokumentację znajdujące się w opakowaniu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego, musisz przekazać nam (na adres Laki tn 19, Tallinn 12915, Estonia lub pocztą elektroniczną na adres info@alpakids.com) jednoznaczne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy zakupu dokonanego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. listownie lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z formularza odstąpienia, ale nie jest to wymagane.

Jeśli chcesz zrezygnować z Usługi (niezależnie od tego, czy są to treści cyfrowe, czy usługa), prosimy o skontaktowanie się najpierw z operatorem środowiska zakupowego strony trzeciej, ponieważ, zgodnie z warunkami korzystania ze środowiska zakupowego, możesz mieć możliwość skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy za pośrednictwem odpowiedniego środowiska zakupowego przez określony czas. Jednakże nadal masz prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z wytycznymi i warunkami określonymi w poprzednim akapicie.

Wniosek o odstąpienie od umowy zostanie uznany za złożony w terminie, jeśli użytkownik wyśle powiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, chyba że użytkownik zrzekł się prawa do odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do odstąpienia od umowy, dokonamy zwrotu odpowiednich płatności tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Aby dokonać zwrotu, użyjemy tej samej metody płatności, której pierwotnie użyłeś do dokonania płatności, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inną metodę płatności; w obu przypadkach nie będziemy pobierać opłaty za zwrot.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na Platformie ALPA Kids są dostępne w Polityce prywatności Platformy ALPA Kids.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Korzystasz z Platformy ALPA Kids na własne ryzyko. Oznacza to, że ALPA Kids nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez wirusy, złośliwe oprogramowanie lub inne materiały osób trzecich szkodliwe dla technologii, które mogą być rozpowszechniane za pośrednictwem dowolnej platformy cyfrowej i które mogą mieć negatywny wpływ na komputer, urządzenie mobilne, inny sprzęt lub oprogramowanie Użytkownika. Ponadto ALPA Kids nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wystąpić w przypadku utraty lub uszkodzenia danych związanych z korzystaniem z Platformy ALPA Kids. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony swoich danych, systemów komputerowych i oprogramowania przed wirusami, końmi trojańskimi i wszelkimi innymi programami komputerowymi, które mogą rozprzestrzeniać się za pośrednictwem platformy cyfrowej.

Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące przepisy prawa, ALPA Kids nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty (w tym utratę zysków), które mogą wyniknąć z korzystania lub niemożności korzystania z Platformy ALPA Kids lub ze zdarzeń związanych z Platformą ALPA Kids w sposób bardziej ogólny, w tym za wszelkie transakcje zawarte za pośrednictwem Platformy ALPA Kids oraz awarie techniczne, przerwy, zakłócenia i modyfikacje Platformy ALPA Kids.

ALPA Kids nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za jakiekolwiek nieporozumienia, które mogą powstać, jeżeli opóźnienie lub nieporozumienie wynika z niedokładności lub nieprawidłowości informacji podanych przez Użytkownika podczas dokonywania zakupu lub z powodu własnego niepowodzenia Użytkownika w odbiorze produktu, w tym między innymi braku odpowiedniego odbiorcy produktu w miejscu dostawy produktu w czasie określonym przez Użytkownika zgodnie z Umową zakupu.

Pamiętaj również, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dane, które przekazujesz ALPA Kids. ALPA Kids nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, niekompletność lub niedokładność informacji dostarczonych przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności ALPA Kids w przypadkach, w których ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności jest zabronione przez prawo.

INNE POSTANOWIENIA

ALPA Kids może prowadzić promocje (w tym miesiące próbne na dostęp i korzystanie z niektórych Usług), z zastrzeżeniem dodatkowych warunków opublikowanych na Platformie ALPA Kids.

Jeśli ALPA Kids powiadomi Użytkownika o zmianie niniejszego Regulaminu, a Użytkownik nie wyrazi zgody na zmianę niniejszego Regulaminu, Użytkownik będzie miał prawo do rozwiązania Umowy z użytkownikiem zawartej z ALPA Kids poprzez powiadomienie ALPA Kids na piśmie z co najmniej czternastodniowym (14) wyprzedzeniem po otrzymaniu powiadomienia o zmianach.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Platformy ALPA Kids w celach niezgodnych z prawem lub w celach komercyjnych innych niż wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

Ani ALPA Kids, ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach, jeśli takie naruszenie jest spowodowane działaniem siły wyższej.

Jeśli w pewnych okolicznościach nie zażądamy wykonania niniejszego Regulaminu lub jeśli nie skorzystamy z prawa określonego w niniejszym Regulaminie, nie ogranicza to naszego prawa do żądania takiego wykonania i skorzystania z naszego prawa w przyszłości.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie uznane za pominięte w niniejszym Regulaminie, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu nie zostanie naruszona.

Niniejszy Regulamin, jak również wszelkie Umowy z użytkownikiem lub umowy zakupu zawarte za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz inne powiązane dokumenty podlegają obowiązującemu ustawodawstwu Republiki Estońskiej.

Spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem oraz w związku z korzystaniem z Platformy ALPA Kids, w tym korzystaniem z Usług i zakupami dokonywanymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będą rozstrzygane w drodze negocjacji pomiędzy Użytkownikiem a ALPA Kids. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, Użytkownik ma prawo dochodzić roszczeń przed Sądem Okręgowym w Harju, jeżeli Użytkownik nie ma prawa dochodzić roszczeń przed sądem właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Użytkownik będący Konsumentem ma dodatkowe prawo do skierowania sprawy do  Komisji ds. Sporów Konsumenckich lub na platformę  internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolution, ODR).

 

WYMAGANE INFORMACJE

ALPA Kids OÜ

Kod rejestracyjny: 14547512

Adres: Laki tn 19, Tallinn 12915, Estonia

EE412200221072070313

E-mail: info@alpakids.com

Zaktualizowano w marcu 2023 r.

ZAŁĄCZNIK – UMOWA O PRZETWARZANIU DANYCH

Niniejsza umowa o przetwarzaniu danych („Umowa o przetwarzaniu danych”) stanowi uzupełnienie i integralną część Regulaminu pomiędzy ALPA Kids a Użytkownikiem (instytucją edukacyjną lub innym podmiotem prawnym) w związku ze świadczeniem Usług ALPA Kids na rzecz Użytkownika.

Definicje i terminy użyte w Umowie o przetwarzaniu danych będą miały znaczenie określone w Regulaminie korzystania z Platformy ALPA Kids oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

 

PRZEDMIOT UMOWY O PRZETWARZANIE DANYCH

Na mocy niniejszej Umowy o przetwarzaniu danych Użytkownik upoważnia ALPA Kids, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych wprowadzonych do Platformy ALPA Kids lub w inny sposób udostępnionych przez osobę upoważnioną przez Użytkownika zgodnie z Umową z użytkownikiem, dla których Użytkownik jest administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy z użytkownikiem zawartej pomiędzy ALPA Kids a Użytkownikiem, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie o przetwarzaniu danych.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, ALPA Kids i Użytkownik uzgodnili, że jeśli Użytkownik wprowadzi, w ramach Usługi, dane osobowe osób, których dane dotyczą, które są graczami odpowiedniej cyfrowej gry edukacyjnej na Platformie ALPA Kids, Użytkownik będzie również administratorem danych wszystkich wprowadzonych danych osobowych, a ALPA Kids jako podmiot przetwarzający dane będzie przetwarzać takie dane w imieniu i z upoważnienia Użytkownika w ramach świadczenia Usługi.

ALPA Kids zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem. W trakcie świadczenia Usług ALPA Kids będzie przetwarzać dane Użytkownika, w tym dane osobowe. ALPA Kids będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z warunkami niniejszej Umowy o przetwarzaniu danych.

ALPA Kids będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

–       w celu administrowania cyfrową grą edukacyjną obsługiwaną przez Użytkownika w ramach Usługi oraz w celu przetwarzania danych osobowych w związku z tym zgodnie z wymogami prawa; oraz

–       w celu wsparcia cyfrowej gry edukacyjnej obsługiwanej przez Użytkownika w ramach Usługi oraz analizy wyników cyfrowej gry edukacyjnej.

ALPA Kids będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową o przetwarzaniu danych. W przypadkach nieprzewidzianych w Umowie o przetwarzaniu danych zastosowanie będzie miał niniejszy Regulamin.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik, jako administrator danych, zapewni, że posiada odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, zgodę osoby, której te dane dotyczą, lub jej przedstawiciela prawnego. Użytkownik zapewni również, że przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika jest ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane, w tym upoważnienia ALPA Kids do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także niniejszym Regulaminem i Umową o przetwarzaniu danych.

Ponadto Użytkownik zapewni monitorowanie działań ALPA Kids związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wdroży organizacyjne, fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a także w niezbędnym zakresie udostępni je ALPA Kids.

Użytkownik ma prawo do regularnego (w tym przed zawarciem lub rozpoczęciem wykonywania Umowy z użytkownikiem) sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych przez ALPA Kids z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i innymi obowiązującymi przepisami, a także z Umową o przetwarzaniu danych.

 

OBOWIĄZKI ALPA KIDS

W imieniu i na odpowiedzialność Użytkownika, ALPA Kids, jako podmiot przetwarzający dane, zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z Regulaminem, Umową o przetwarzaniu danych i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przyznanymi ALPA Kids przez Użytkownika w celu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z pisemnymi instrukcjami Użytkownika. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, ALPA Kids nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez pisemne instrukcje Użytkownika naruszające Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub inne obowiązujące przepisy, Umowę o przetwarzaniu danych lub Regulamin.

Bez względu na powyższe, ALPA Kids ma prawo przetwarzać dane osobowe niezależnie od Użytkownika i Regulaminu, w tym Umowy o przetwarzaniu danych, jeżeli ALPA Kids posiada niezależną podstawę prawną do przetwarzania określonych danych osobowych jako administrator (na przykład w sytuacji, gdy ALPA Kids przetwarza dane osobowe w wykonaniu umowy z osobą, której dane dotyczą lub jej przedstawicielem prawnym lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). Takie przetwarzanie danych osobowych nie jest uważane za naruszenie Umowy o przetwarzaniu danych.

ALPA Kids udziela dostępu do danych osobowych tylko tym upoważnionym osobom, których dostęp jest niezbędny do wykonywania obowiązków ALPA Kids i tylko do tej części danych osobowych, do których dostęp jest ściśle niezbędny do podejmowania czynności przez ALPA Kids. ALPA Kids podejmie uzasadnione środki w celu zapewnienia poufności każdej z upoważnionych osób, które mają dostęp do danych osobowych i zapewni, że wszystkie upoważnione osoby są: (i) poinformowane o poufnym charakterze danych osobowych oraz (ii) świadome obowiązków ALPA Kids i swoich własnych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. ALPA Kids zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności lub są zobowiązane do zachowania poufności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ALPA Kids umożliwia Użytkownikowi dostęp do przetwarzanych w jego imieniu danych osobowych w każdym czasie oraz ich uzupełnianie, poprawianie, usuwanie, przenoszenie, a także ograniczanie ich przetwarzania stosownie do możliwości Użytkownika. ALPA Kids zobowiązuje się współpracować z Użytkownikiem i pomagać mu w rozwiązywaniu i przestrzeganiu wszelkich wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych i wykonywania wszelkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, będące graczami, w tym między innymi w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, będąca graczem, chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia.

ALPA Kids zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami określonymi w Umowie o przetwarzaniu danych oraz umożliwić Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzenie audytów, w tym kontroli, oraz ułatwić przeprowadzenie takich audytów. Oprócz powyższego ALPA Kids zgadza się w każdym przypadku pomóc Użytkownikowi w wypełnieniu obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i informacje dostępne dla ALPA Kids.

ALPA Kids zapewni poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych środków technologicznych, fizycznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą i zmianą oraz w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Na przykład ALPA Kids zezwoli na dostęp do danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika na Platformie ALPA Kids wyłącznie upoważnionym podwykonawcom przetwarzania, oprócz innych środków określonych w Umowie o przetwarzaniu danych.

W przypadku, gdy osoby, których dane dotyczą, właściwe organy lub inne osoby trzecie zażądają od ALPA Kids informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy o przetwarzaniu danych, ALPA Kids przekaże takie żądania Użytkownikowi, chyba że obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stanowią inaczej. W żadnym wypadku ALPA Kids nie może działać jako agent lub w imieniu Użytkownika w zakresie obsługi zapytań.

Po otrzymaniu pisemnej instrukcji od Użytkownika, ALPA Kids usunie lub zniszczy całość lub część Danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

PODPRZETWARZAJĄCY

Użytkownik udziela ALPA Kids ogólnej zgody na angażowanie i/lub korzystanie z podprzetwarzających w celu przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usługi. ALPA Kids będzie odpowiedzialna za działania podprzetwarzających, których angażuje i wykorzystuje do przetwarzania danych osobowych na równi z własnymi działaniami i zapewni, że będą one zgodne z Umową o przetwarzaniu danych, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych co najmniej w takim samym zakresie jak ALPA Kids.

ALPA Kids udostępni szczegółowe informacje na temat podprzetwarzających, których angażuje i z których korzysta, na Platformie ALPA Kids Polityka prywatności, na której publikowana jest lista wykorzystywanych podmiotów przetwarzających.

Jeśli ALPA Kids zamierza zaangażować nowego podprzetwarzającego po zaakceptowaniu Regulaminu i Umowy o przetwarzaniu danych, musi opublikować dane nowego podprzetwarzającego na liście podmiotów przetwarzających, z których będzie korzystać, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed przekazaniem danych osobowych nowemu podprzetwarzającemu. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwi się podprzetwarzającemu w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował podprzetwarzającego. Jeśli Użytkownik złożył uzasadniony pisemny sprzeciw wobec nowego podprzetwarzającego w wyżej wymienionym terminie, a strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie niewłączenia lub zmiany nowego podprzetwarzającego, Użytkownik będzie miał prawo do rozwiązania umowy wraz z Umową o przetwarzaniu danych, która stanowi jej część, od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych przez podprzetwarzającego, wobec którego Użytkownik złożył sprzeciw.

 

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku naruszenia danych osobowych ALPA Kids podejmie odpowiednie środki w celu wyeliminowania, zapobieżenia lub ograniczenia ryzyka dla danych osobowych wynikającego z naruszenia, w tym ryzyka przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, niezgodnego z prawem ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu. ALPA Kids zobowiązuje się powiadomić Użytkownika bez zbędnej zwłoki (ale nie później niż 72 godziny po dowiedzeniu się o naruszeniu) o każdym naruszeniu danych osobowych.

ALPA Kids udokumentuje wszystkie naruszenia danych osobowych i ich okoliczności, w tym wpływ i zakres naruszenia oraz środki naprawcze podjęte w celu jego rozwiązania. Dokumentowane są co najmniej następujące elementy naruszenia ochrony danych osobowych:

–       opis charakteru naruszenia oraz, w miarę możliwości, opis i liczbę kategorii i rodzajów podmiotów danych, których dotyczy naruszenie

–       opis konsekwencji, zarówno oczekiwanych, jak i rzeczywistych

–       opis środków naprawczych, które usługodawca podjął lub zamierza podjąć w celu zaradzenia naruszeniu.

Kopia dokumentacji naruszenia ochrony danych osobowych zostanie przekazana Użytkownikowi lub właściwemu organowi nadzorczemu na pisemne żądanie.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie swoich obowiązków w zakresie powiadamiania o wszelkich naruszeniach danych osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, powiadamiania osób, których dane dotyczą, organów nadzorczych lub stron trzecich, a ALPA Kids nie przyjmuje żadnych zobowiązań w tym zakresie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności określonych w Regulaminie, ALPA Kids zobowiązuje się zrekompensować Użytkownikowi wszelkie szkody materialne wyrządzone Użytkownikowi w wyniku:

–       istotnego naruszenia Umowy z użytkownikiem i/lub Umowy o przetwarzaniu danych zawartej z Użytkownikiem w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ALPA Kids lub

–       istotnego naruszenia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i/lub innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez ALPA Kids podczas przetwarzania danych osobowych.

 

WAŻNOŚĆ I WYGAŚNIĘCIE

Ważność Umowy o przetwarzaniu danych jest integralnie związana z ważnością Umowy z użytkownikiem między ALPA Kids a Użytkownikiem w zakresie świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, a Umowa o przetwarzaniu danych wygaśnie po wygaśnięciu Umowy z użytkownikiem.

Po wygaśnięciu Umowy o przetwarzaniu danych, ale nie później niż 30 dni później, ALPA Kids zwróci dane osobowe Użytkownikowi lub udostępni je w inny sposób do zwrotu. Po zaakceptowaniu lub odmowie zaakceptowania danych osobowych przez Użytkownika na piśmie, ALPA Kids zobowiązuje się do nieodwracalnego usunięcia lub zniszczenia wszystkich danych osobowych znajdujących się w jej posiadaniu, z wyjątkiem danych osobowych, które ALPA Kids ma prawo przetwarzać na jakiejkolwiek innej podstawie niezależnej od Umowy z użytkownikiem i Umowy o przetwarzaniu danych.

Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje danych osobowych, które mają zostać zwrócone w ciągu 30 dni od wygaśnięcia Umowy o przetwarzaniu danych i nie wyrazi sprzeciwu na piśmie, ALPA Kids usunie lub zniszczy dane osobowe, które mają zostać zwrócone, pod warunkiem, że nie podlega to obowiązkowi zachowania takich danych przez Użytkownika na mocy odpowiednich obowiązujących przepisów. Dane osobowe, które Użytkownik jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą przechowywane przez ALPA Kids do czasu uzyskania pisemnej zgody Użytkownika na usunięcie takich danych osobowych lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Użytkownik zgadza się zrekompensować ALPA Kids przechowywanie takich danych osobowych zgodnie z ustaleniami stron.