NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

BENDRA

Šios Naudojimo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) yra sudarytos tarp jūsų – naudotojo (toliau – „Naudotojas“ arba „jūs“, nesvarbu, ar esate fizinis asmuo, ar švietimo įstaiga, ar kitas juridinis asmuo), ir „ALPA Kids LLC“ (toliau – „ALPA Kids“ arba „mes“, „mus“) bei reglamentuoja jūsų naudojimąsi „ALPA Kids“ platforma adresu www.alpakids.com arba bet kuriame iš subdomenų ir „ALPA Kids“ mobiliojoje programėlėje (toliau – „ALPA Kids“ platforma). Su mumis galite susisiekti el. paštu info@alpakids.com.

Šių Sąlygų tikslas – išdėstyti nuostatas, pagal kurias „ALPA Kids“ suteikia jums prieigą prie tam tikrų paslaugų, įskaitant galimybę savarankiškai arba mokymo įstaigoje žaisti skaitmeninius mokomuosius žaidimus ir naudotis kitomis „ALPA Kids“ teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“). Šiose Sąlygose, be kita ko, apibrėžiamos „ALPA Kids“ internetinėje parduotuvėje (toliau – „Internetinė parduotuvė“) siūlomų produktų įsigijimo nuostatos, taip pat visos kitos sąlygos, taikomos naršant „ALPA Kids“ platformoje ir nesinaudojant konkrečia Paslauga ir (arba) Internetine parduotuve.

     Naudodamiesi „ALPA Kids“ platforma, įskaitant pateikdami užsakymus pirkti Paslaugas ir (arba) Internetinėje parduotuvėje siūlomus produktus, bei naudodamiesi mokamomis ir nemokamomis Paslaugomis, patvirtinate, kad: (i) esate ne jaunesnis kaip 18 metų arba turite tėvų ar globėjų leidimą naudotis „ALPA Kids“ Platforma; (ii) sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis kaip fizinis asmuo arba, jei atstovaujate švietimo įstaigai ar kitam juridiniam asmeniui, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis minėtos įstaigos ar juridinio asmens vardu; (iii) esate įgaliotas priimti šias Taisykles ir sąlygas atitinkamo juridinio asmens vardu; minėtas juridinis asmuo yra tinkamai įregistruotas ir sutinka būti teisiškai saistomas šių Sąlygų; (vi) jums ir atitinkamam juridiniam asmeniui pagal galiojančius teisės aktus nedraudžiama naudotis „ALPA Kids“ platforma arba sutikti su šiomis Sąlygomis; ir (vii) naudosite „ALPA Kids“ platformą laikydamiesi šių Sąlygų bei galiojančių teisės aktų ir (arba) taisyklių.

„ALPA Kids“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ar papildyti šias Sąlygas, taip pat šių Sąlygų priede pateiktą Duomenų tvarkymo sutartį, jei tokiam pakeitimui ar papildymui yra pagrįstas pagrindas (pvz., taikomų teisės aktų pakeitimai, teisėti „ALPA Kids“ verslo interesai, esamų Paslaugų ar kitų funkcijų patobulinimai ir t. t.). Bet kokie Sąlygų pakeitimai bus skelbiami „ALPA Kids“ platformoje.

 

„ALPA KIDS“ PLATFORMA

„ALPA Kids“ platformoje galite įsigyti ir naudotis Paslaugomis,      ir kitaip naršyti „ALPA Kids“ platformoje. Tam tikromis Paslaugomis, pavyzdžiui, individualizuoto mokymosi kelio paslauga, galima naudotis      įsigijus atitinkamą mokamą Paslaugą.

Sutinkate, kad tik „ALPA Kids“ yra atsakinga už tai, kad naudotojai galėtų naudotis „ALPA Kids“ platforma, įskaitant galimybę įsigyti, pasiekti ir naudotis pasirinktomis Paslaugomis      pagal visas papildomas sąlygas, dėl kurių gali būti sutinkama. „ALPA Kids“ taip pat yra atsakinga už tai, kad „ALPA Kids“ platformoje Naudotojui elektroniniu būdu atsiųstų elektroninį patvirtinimą apie atitinkamos Paslaugos naudojimo sutarties (toliau – „Naudotojo sutartis[S1]“) sudarymą ir bet kokio įsigijimo Internetinėje parduotuvėje patvirtinimą.

Taip pat suprantate, kad privalote mokėti ir deklaruoti mokesčius už operacijas, sudarytas naudojantis „ALPA Kids“ platforma, įskaitant Internetinėje parduotuvėje įvykdytas operacijas, ir pagal Naudotojo sutartį mokėtinus mokesčius, remiantis galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Sutinkate, kad bet kokio netinkamo, nederamo, trikdančio, manipuliacinio ar apgaulingo „ALPA Kids“ platformos naudojimo ar piktnaudžiavimo platforma atveju „ALPA Kids“ turi teisę laikinai sustabdyti     ir (arba) uždrausti jums bet kokiu būdu naudotis „ALPA Kids“ platforma dabar ar ateityje. Už šių draudimų pažeidimą pažeidėjui gali būti taikoma civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

 

MOKĖJIMAS UŽ „ALPA KIDS“ PASLAUGAS

Norėdami pasiekti tam tikras „ALPA Kids“ platformoje siūlomas mokamas Paslaugas ir jomis naudotis, turėsite įsigyti atitinkamą Paslaugą ir už ją sumokėti pagal taikomas mokėjimo sąlygas. Paslaugą galima pasirinkti pagal pageidaujamos Paslaugos turinį (vieną skaitmeninį mokomąjį žaidimą arba skaitmeninių mokomųjų žaidimų rinkinį), kuriame, be kita ko, gali būti nurodytos sąlygos, susijusios su teisės naudotis pasirinkta Paslauga trukme (pvz., mėnuo arba metai). Perkant „ALPA Kids“ platformoje pateikiama informacija apie visas taikytinas (mokėjimo) sąlygas, visus „ALPA Kids“ taikomus mokesčius ir delspinigius bei visus nemokamus Paslaugos bandomuosius laikotarpius.

„ALPA Kids“ platformoje įsigiję Paslaugą, gausite nurodymus arba reikalingas gaires, kaip atlikti mokėjimą. Naudotojai, kurie yra fiziniai asmenys, už Paslaugą gali atsiskaityti naudodamiesi trečiųjų šalių siūlomomis apsipirkimo aplinkomis (pvz., „Google Play Store“ arba „App Store“ programėlių parduotuve), tada laikoma, kad Naudotojo sutartis yra sudaryta. Atkreipkite dėmesį, kad, naudojantis trečiųjų šalių apsipirkimo aplinkomis, gali būti taikomos atskiros mokėjimo sąlygos, o ne šios Sąlygos, o jūs būsite atsakingi už šių sąlygų laikymąsi. Be to, iškilus problemai dėl Paslaugos pirkimo per trečiosios šalies apsipirkimo aplinką, pirmiausia turėtumėte susisiekti su naudotos apsipirkimo aplinkos operatoriumi.

Įsigydami mokamą Paslaugą tam tikram nustatytam prenumeratos laikotarpiui (pvz., mėnesiui ar metams), taip pat sutinkate, kad teisė naudotis pasirinkta Paslauga bus automatiškai pratęsiama pasibaigus kiekvienam prenumeratos laikotarpiui, o „ALPA Kids“ per trečiųjų šalių apsipirkimo aplinkas ims iš jūsų mokestį už atitinkamo Paslaugos prenumeratos laikotarpio pratęsimą prenumeratos dieną, atitinkančią datą, kai iš pradžių įsigijote Paslaugą. „ALPA Kids“ automatiškai atnaujins teisę naudotis įsigyta Paslauga (kiekvienam prenumeratos laikotarpiui) tol, kol neatšauksite arba kitaip nenutrauksite Naudotojo sutarties pagal šias Sąlygas.

Naudotojo sutartį galite nutraukti naudodamiesi atitinkama trečiosios šalies apsipirkimo aplinka, kurioje įsigijote Paslaugą. Naudotojo sutarties nutraukimas įsigalios kitą atsiskaitymo už prenumeratos laikotarpį, kuriuo iš pradžių įsigijote Paslaugą, dieną; po jos nebegalėsite naudotis Paslauga, o „ALPA Kids“ nebeatnaujins jūsų įsigytos Paslaugos prenumeratos. Atkreipkite dėmesį, kad, nutraukus Naudotojo sutartį, „ALPA Kids“ negrąžins jums jokių mokėjimų, sumokėtų už prenumeratos laikotarpį iki sutarties nutraukimo.[S2]

Naudotojai, kurie yra švietimo įstaigos ar kiti juridiniai asmenys, už Paslaugą galės sumokėti išrašydami sąskaitą faktūrą, kuri bus siunčiama pagal Naudotojo pasirinktas mokėjimo sąlygas (el. sąskaita faktūra arba fizine forma) kartu su elektroniniu pirkimo patvirtinimu ir taikant kitas sąlygas. Tuomet bus laikoma, kad Naudotojo sutartis sudaryta. „ALPA Kids“ taip pat suteiks jums Paslaugos prieigos kodą, kurį įvedus „ALPA Kids“ platformoje švietimo įstaigai ar kitam juridiniam asmeniui bus užtikrinama prieiga prie įsigytos Paslaugos ir kitų susijusių funkcijų. Daugiau instrukcijų, kaip įvesti prieigos kodą, rasite „ALPA Kids“ platformoje. Naudotojų, kurie yra švietimo įstaigos ar kiti juridiniai asmenys, teisė naudotis atitinkama Paslauga nėra automatiškai pratęsiama, t. y. pasibaigus kiekvienos atitinkamos teisės naudotis Paslauga galiojimui, reikia sudaryti naują Naudotojo sutartį, kad būtų užtikrinama teisė ir toliau naudotis atitinkama Paslauga. Pavėlavus apmokėti sąskaitą faktūrą, „ALPA Kids“ turi teisę iš Naudotojo reikalauti 0,05 % delspinigių už kiekvieną dieną nuo neapmokėtos sumos, kol bus sumokėta visa mokėtina suma.

Atkreipkite dėmesį, kad prievolė mokėti mokestį nepriklauso nuo to, ar Naudotojas iš tikrųjų naudojasi įsigyta Paslauga, ar ne. Šios Sąlygos taikomos Naudotojo sutarčiai, pagal kurią „ALPA Kids“ teikia Naudotojo įsigytą Paslaugą, jei Naudotojo sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip.

 

„ALPA KIDS“ PASLAUGŲ NAUDOJIMAS

Sudarius Naudotojo sutartį Naudotojams suteikiama prieiga prie pasirinktos Paslaugos „ALPA Kids“ platformoje, atsižvelgiant į kitas taikomas sąlygas (pvz., priklausomai nuo to, ar įsigytas vienkartinis skaitmeninis mokymosi žaidimas, ar mėnesinė ar metinė Paslaugos prenumerata).

Naudotojas yra visiškai atsakingas už tinkamą Naudotojo sutarties vykdymą, įskaitant tinkamą atitinkamos Paslaugos naudojimą pagal įsigytos Paslaugos turinį. Be to, naudodamasis „ALPA Kids“ platforma mobiliajame įrenginyje ar kitoje aparatinėje įrangoje, Naudotojas sutinka naudoti naujausią turimą „ALPA Kids“ platformos programos versiją, užtikrinančią naujausią turinį ir geriausią įmanomą patikimumą. Minimalius reikalavimus, taikomus jūsų mobiliajam įrenginiui ar kitai aparatinei įrangai (įskaitant operacinės sistemos suderinamumą), rasite „ALPA Kids“ platformoje, kurioje yra nuorodos į trečiųjų šalių programėlių parduotuves (pvz., „Google Play Store“ arba „App Store“).

„ALPA Kids“ neatsako už Paslaugų, kurių „ALPA Kids“ neteikia, o tik tarpininkauja, turinį ir veikimą. Už tokios Paslaugos turinį ir veikimą bus atsakinga trečioji šalis (pvz., švietimo įstaigos mokytojas), kuris Paslaugą naudos konkrečiam skaitmeniniam mokymosi žaidimui paleisti ir, jei reikia, rezultatams analizuoti (pvz., švietimo įstaigoje).

Naudotojas įsipareigoja nesuteikti jokiai trečiajai šaliai prieigos prie atitinkamos Paslaugos be „ALPA Kids“ sutikimo, taip pat nesuteikti prieigos prie „ALPA Kids“ skaitmeninio mokymosi žaidimo ar bet kurios kitos funkcijos trečiosioms šalims, kurios nėra įsigijusios atitinkamos Paslaugos. Naudotojas taip pat sutinka pranešti „ALPA Kids“ apie bet kokius sutrikimus, skundus ir (arba) incidentus, kurie gali kilti naudojantis Paslauga.

„ALPA Kids“ pasilieka teisę keisti teikiamas Paslaugas, jų turinį ir kainą, įskaitant, bet neapsiribojant, siekiant pagerinti Paslaugas, pritaikyti jas naujai techninei aplinkai arba dėl bet kokios kitos priežasties, susijusios su esminiais turinio pakeitimais. „ALPA Kids“ taip pat pasilieka teisę atnaujinti Paslaugas ir jų turinį, siekdama užtikrinti Paslaugų naudojimo saugumą ir kad teikiamos paslaugos atitiktų šias Sąlygas.

„ALPA Kids“ taip pat turi teisę nutraukti su Naudotoju sudarytą terminuotą Naudotojo sutartį, jei Naudotojas nusprendžia nebesinaudoti atitinkama Paslauga, tarp jų ir bet kokiu skaitmeniniu mokomuoju žaidimu. Sutarties nutraukimo atveju „ALPA Kids“ grąžins jūsų išankstinį mokėjimą proporcingai tokia apimtimi, kokia negalėsite naudotis įsigyta Paslauga pagal anksčiau sudarytą Naudotojo sutartį. Informacija apie bet kokius Paslaugų pakeitimus ir atnaujinimus bei mokėtiną Paslaugos kainą bus teikiama „ALPA Kids“ platformoje.

 

„ALPA KIDS“ INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ

Kiekvienas Naudotojas turi prieigą prie internetinės parduotuvės. Internetinėje parduotuvėje rasite „ALPA Kids“ siūlomų produktų sąrašą, aprašymus ir kainas. Produktų vaizdai yra tik iliustraciniai. Visos internetinėje parduotuvėje nurodytos kainos yra eurais ir su PVM. Pristatymo mokesčiai pridedami prie kainos pagal galiojantį kainoraštį.

Interneto parduotuvėje radę pageidaujamą produktą, pasirinkite jo kiekį ir, jei reikia, nurodykite kitas produkto savybes, o tada spauskite mygtuką „Į krepšelį“. Pamatysite pasirinkto produkto kainą, o nuolaidos atveju – kainą iki kainos sumažinimo[S3] , taip pat kitą informaciją apie visas taikomas mokėjimo sąlygas. Paspaudę mygtuką „Mokėti“, būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti savo kontaktinius duomenis, pristatymo ir atsiskaitymo informaciją bei kitą prašomą informaciją. Pirkdami privalote pateikti teisingą, tikslią, naujausią ir išsamią informaciją.

Įvedę reikiamą informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, spustelėkite piktogramą „Pateikti užsakymą“, kad užbaigtumėte užsakymą. Tada „ALPA Kids“ pateiks jums nurodymus arba būtinas apmokėjimo gaires, kurias įvykdžius pasirinkto produkto pirkimo-pardavimo sutartis bus laikoma sudaryta. Tuomet „ALPA Kids“ elektroniniu paštu atsiųs jums elektroninį pirkimo patvirtinimą, sąskaitą faktūrą, sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir kitas taikomas sąlygas. Įsigyti produktai bus pristatomi jūsų užsakymo pateikimo metu nurodytu adresu „ALPA Kids“ organizuotu transportu. Mokėjimai internetinėje parduotuvėje atliekami per paslaugų teikėją „Maksekeskus AS“, Estijoje veikiančią mokėjimo įstaigą, turinčią Finansų priežiūros tarnybos išduotą veiklos licenciją (Nr. 4.1-1/127).[S4]

Jei produkto nėra sandėlyje ir užsakymo negalima įvykdyti, „ALPA Kids“ pasilieka teisę pasiūlyti naują pristatymo terminą arba grąžinti pinigus. Jei Naudotojas nusprendžia susigrąžinti pinigus, pinigai grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo pirkimo. Grąžinus pinigus, pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta.

„ALPA Kids“ pasilieka teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir neišsiųsti užsakytų produktų, jei internetinėje parduotuvėje neteisingai nurodyta jų kaina, aprašymas ar kokybė arba dėl techninės ar kitos klaidos neteisingai nurodyta galutinė kaina pirkinių krepšelyje. Jei nustatysime problemą, nedelsdami jums apie tai pranešime. Galėsite įsigyti tuos pačius produktus už teisingą pranešime nurodytą kainą, iš naujo užsisakydami juos internetinėje parduotuvėje. Tokio sutarties nutraukimo atveju neturėsite teisės reikalauti kompensacijos už bet kokius patirtus nuostolius ar žalą. Taip pat „ALPA Kids“ gali neleisti Naudotojui sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties, jei Naudotojas pažeidžia arba pažeidė anksčiau sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį.

Vartotojams parduodamiems produktams taikomas dvejų metų skundų pateikimo laikotarpis. Jei Naudotojas nori pateikti skundą dėl produkto neatitikimo sutarties sąlygoms, turi tokį skundą pateikti „ALPA Kids“ per du mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo, kad įsigytas produktas neatitinka sutarties sąlygų. Skundai turi būti siunčiami el. pašto adresu epood@alpa.ee ir juose turėtų būti nurodyta ši informacija:

–      Naudotojo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

–      Trūkumo aprašymas ir tikėtina jo priežastis

–      Užsakymo numeris

Jei pateikiamas skundas dėl produkto neatitikties, „ALPA Kids“ jį išnagrinės per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jo gavimo.

„ALPA Kids“ padengs trūkumų turinčio produkto keitimo išlaidas (įskaitant pristatymo išlaidas). Jei „ALPA Kids“ priima skundą, „ALPA Kids“ turi teisę sutaisyti produktą arba, jei tai neįmanoma ar netikslinga, pakeisti sugedusį produktą lygiaverčiu. Jei produkto pakeisti neįmanoma (produkto nebėra „ALPA Kids“ parduotuvėje arba produktas nebegaminamas), „ALPA Kids“ per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos grąžins Naudotojo sumokėtą sumą už nekokybišką produktą į Naudotojo nurodytą banko sąskaitą. Jei sugedęs produktas pakeičiamas, pakaitinis produktas Naudotojui pristatomas „ALPA Kids“ organizuotu transportu.

„ALPA Kids“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti internetinės parduotuvės kainas. Jei kainos Internetinėje parduotuvėje pakeičiamos Naudotojui jau patvirtinus ir apmokėjus savo užsakymą, „ALPA Kids“ pristatys atitinkamus produktus Naudotojui užsakymo pateikimo metu galiojusiomis kainomis.

 

„ALPA KIDS“ PLATFORMOS ADMINISTRAVIMAS

„ALPA Kids“ platforma internetu galima naudotis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus reguliarias ir skubias pertraukas dėl techninės priežiūros ar nenugalimos jėgos. Šiose Sąlygose nenugalima jėga reiškia bet kokias nenumatytas aplinkybes, atsiradusias ne dėl šalies kaltės, kurių šalis pagrįstai negali įveikti, įskaitant, pavyzdžiui, interneto ar ryšio sutrikimus, gaisrą, potvynį ar karą.

„ALPA Kids“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra uždaryti ar blokuoti visą „ALPA Kids“ platformą, jos dalį ar prieigą prie jos, ypač techninės priežiūros, atnaujinimo arba įsilaužimo į „ALPA Kids“ platformą atveju.

„ALPA Kids“ platformoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, tačiau „ALPA Kids“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto svetaines ar jų turinį. „ALPA Kids“ platforma ir trečiųjų šalių interneto svetainės nėra tarpusavyje susietos, todėl jūs atsakote už naudojimąsi trečiųjų šalių interneto svetainėmis ir jų naudojimo sąlygų laikymąsi.

 

NUOSAVYBĖS TEISĖS      

„ALPA Kids“ platforma, joje naudojami prekių ženklai, logotipai, kiti skiriamieji ženklai ir programinė įranga bei „ALPA Kids“ platformos turinys (t. y. visi „ALPA Kids“ platformoje skelbiami tekstai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir kita bet kokios formos ar pobūdžio informacija) (toliau – „Nuosavybė“) priklauso „ALPA Kids“ arba trečiosioms šalims, turinčioms leidimą naudoti tokį turinį „ALPA Kids“ platformoje.

Šiai Nuosavybei gali būti taikomos autorių teisės, prekių ženklai, patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, todėl ji gali būti atitinkamai apsaugota. Griežtai draudžiama bet kokią „ALPA Kids“ platformoje skelbiamą informaciją (įskaitant Nuosavybę) naudoti komerciniais ar reklaminiais tikslais.

Draudžiama kopijuoti, naudoti kitiems tikslams, parduoti, platinti, keisti, pritaikyti, versti ar atgaminti bet kokią „ALPA Kids“ platformoje skelbiamą informaciją (įskaitant Nuosavybę) ar jos dalį be išankstinio aiškaus „ALPA Kids“ leidimo. Už šių draudimų pažeidimą pažeidėjui gali būti taikoma civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

 

TEISĖ ATSISAKYTI

Vartotojai turi įstatymuose numatytą teisę atsisakyti Paslaugos (kuri gali būti skaitmeninis turinys arba paslauga, kaip apibrėžta įstatymuose) ir (arba) Internetinėje parduotuvėje įsigyto pirkinio, nenurodydami jokios priežasties.

Įsigydami (arba automatiškai pratęsdami) Paslaugą, kuri atitinka skaitmeninį turinį, kaip apibrėžta įstatyme (pvz., skaitmeninį mokomąjį žaidimą), sutinkate, kad tos Paslaugos turinys jums bus nedelsiant prieinamas nuo įsigijimo (arba automatinio pratęsimo), todėl atsisakote įstatyme numatytos 14 dienų teisės atsisakyti sutarties.

Jei Paslauga yra skaitmeninė paslauga, kaip apibrėžta teisės aktuose (pvz., individualizuoto mokymosi kelio paslauga), teisė atsisakyti sutarties baigiasi praėjus 14 dienų nuo Paslaugos įsigijimo arba automatinio atnaujinimo. Jei per šias 14 dienų nepasinaudosite atitinkama Paslauga, grąžinsime visą įsigytos Paslaugos kainą.

Internetinėje parduotuvėje įsigytų produktų atsisakymo teisė galioja 14 dienų nuo įsigyto produkto gavimo dienos. Teisė atsisakyti produkto netaikoma internetinėje parduotuvėje įsigytam produktui, kurį jau pradėjote naudoti. Jei grąžinamas internetinėje parduotuvėje įsigytas produktas, turi būti pateikiamos visos pakuotėje esančios dalys ir dokumentai.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties dėl internetinėje parduotuvėje įsigyto produkto, turite pateikti mums (adresu Laki tn 19, Talinas 12915, Estija arba el. paštu info@alpakids.com) aiškų pareiškimą apie ketinimą atsisakyti internetinėje parduotuvėje įsigyto produkto (pvz., laišku arba el. paštu). Galite naudoti atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.

Jei norite atsisakyti Paslaugos (nesvarbu, ar tai būtų skaitmeninis turinys, ar paslauga), prašome pirmiausia susisiekti su trečiosios šalies apsipirkimo aplinkos operatoriumi, nes, atsižvelgiant į naudojamos apsipirkimo aplinkos sąlygas, tam tikrą laikotarpį galite pasinaudoti įstatyme numatyta teise atsisakyti Paslaugos per atitinkamą apsipirkimo aplinką. Tačiau taip pat turite teisę pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal ankstesnėje pastraipoje išdėstytas gaires ir sąlygas.

Laikoma, kad prašymas atsisakyti sutarties pateiktas per nustatytą terminą, jei pranešimą apie atsisakymą išsiuntėte iki pirmiau nurodyto atsisakymo laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai savo teisės atsisakyti sutarties esate atsisakę.

Jei pasinaudosite savo teise atsisakyti sutarties, grąžinsime atitinkamus mokėjimus kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jūsų pranešimo apie atsisakymą gavimo dienos. Norėdami grąžinti pinigus, naudosime tą patį mokėjimo būdą, kurį iš pradžių naudojote mokėjimui atlikti, nebent aiškiai sutarta dėl kito mokėjimo būdo; bet kuriuo atveju grąžinimo mokesčio netaikysime.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą „ALPA Kids“ platformoje pateikiama „ALPA Kids“ platformos privatumo politikoje.

 

ATSAKOMYBĖ    

„ALPA Kids“ platforma naudojatės savo rizika. Tai reiškia, kad „ALPA Kids“ nėra atsakinga už bet kokią žalą, padarytą viruso, kenkėjiškos programinės įrangos ar kitos technologijoms kenksmingos trečiosios šalies medžiagos, kuri gali būti platinama per bet kokią skaitmeninę platformą ir gali neigiamai paveikti Naudotojo kompiuterį, mobilųjį įrenginį, kitą techninę ar programinę įrangą. Be to, „ALPA Kids“ neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti praradus ar sugadinus duomenis, susijusius su „ALPA Kids“ platformos naudojimu. Esate atsakingi už visus veiksmus, būtinus apsaugoti savo duomenis, kompiuterių sistemas ir programinę įrangą nuo virusų, Trojos arklių ir kitų kompiuterinių programų, kurios gali plisti per skaitmeninę platformą.

Išskyrus atvejus, kai tai leidžia galiojantys teisės aktai, „ALPA Kids“ neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius (įskaitant prarastas pajamas), kurie gali atsirasti dėl „ALPA Kids“ platformos naudojimo ar negalėjimo ja naudotis arba dėl įvykių, susijusių apskritai su „ALPA Kids“ platforma, įskaitant bet kokius per „ALPA Kids“ platformą sudarytus sandorius ir „ALPA Kids“ platformos techninius gedimus, pertraukas, sutrikimus ir pakeitimus.

„ALPA Kids“ neatsako už Internetinėje parduotuvėje įsigytų produktų pristatymo vėlavimą ar už galinčius kilti nesusipratimus, jei vėluojama ar nesusipratimas atsiranda dėl Naudotojo pirkimo metu pateiktos netikslios ar neteisingos informacijos arba dėl to, kad pats Naudotojas nepriėmė produkto, įskaitant, be visa kita, atvejus, kai Pirkimo sutartyje Naudotojo nurodytu laiku nurodytoje produkto pristatymo vietoje nebuvo tinkamo produkto gavėjo.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad tik patys atsakote už „ALPA Kids“ platformoje pateikiamus duomenis. „ALPA Kids“ neatsako už jūsų pateiktos informacijos klaidas, neišsamią ar netikslią informaciją. Šios Sąlygos neapriboja ir nepanaikina „ALPA Kids“ atsakomybės tais atvejais, kai atsakomybės apribojimas ar pašalinimas yra draudžiamas pagal įstatymus.

 

KITOS NUOSTATOS

„ALPA Kids“ gali rengti akcijas (įskaitant suteikti laikiną prieigą prie tam tikrų Paslaugų) pagal „ALPA Kids“ platformoje skelbiamas papildomas sąlygas.

Jei „ALPA Kids“ pranešė Naudotojui apie šių Sąlygų pakeitimą, o Naudotojas su juo nesutinka, jis turi teisę nutraukti Naudotojo sutartį su „ALPA Kids“, pranešdamas apie tai raštu „ALPA Kids“ ne vėliau kaip prieš keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo dienos.

Sutinkate nenaudoti „ALPA Kids“ platformos jokiai neteisėtai veiklai ar komerciniais tikslais, išskyrus savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymą.

Nei „ALPA Kids“, nei Naudotojas nėra atsakingi už bet kokį šiose Sąlygose nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, jei toks pažeidimas įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Jei tam tikromis aplinkybėmis nereikalaujame vykdyti šių Sąlygų arba jei nepasinaudojame kokia nors šiose Sąlygose nustatyta teise, tai neapriboja mūsų teisės reikalauti vykdyti šias Sąlygas ir pasinaudoti tokia teise ateityje.

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata dėl kokios nors priežasties pripažįstama negaliojančia, netaikytina ar neįgyvendinama, laikoma, kad tokia nuostata neįtraukiama į šias Sąlygas, o likusių šių Sąlygų nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui įtakos neturės.

Šioms Sąlygoms, taip pat visoms Naudotojo sutartims ar pirkimo sutartims, sudarytoms naudojantis Internetine parduotuve, ir kitiems susijusiems dokumentams taikomi Estijos Respublikos teisės aktai.

Ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių ir dėl naudojimosi „ALPA Kids“ platforma, įskaitant naudojimąsi Paslaugomis ir internetinėje parduotuvėje įsigyjamus pirkinius, sprendžiami Naudotojo ir „ALPA Kids“ derybomis. Jei nepavyksta susitarti ir Naudotojas neturi teisės kreiptis į savo gyvenamosios vietos teismą, jis turi teisę kreiptis į Harju apygardos teismą. Vartotojai turi papildomą teisę kreiptis į Vartotojų ginčų komisiją arba internetinę ginčų sprendimo platformą (ODR).

 

REIKALINGA INFORMACIJA

ALPA Kids OÜ

Įmonės kodas: 14547512

Adresas: Laki tn 19, Talinas 12915, Estija

EE412200221072070313

El. paštas: info@alpakids.com

 

Atnaujinta 2023 m. kovo mėn.

 

 

PRIEDAS – DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS

Ši duomenų tvarkymo sutartis (toliau – „Duomenų tvarkymo sutartis“) papildo ir yra neatskiriama „ALPA Kids“ ir Vartotojo (švietimo įstaigos ar kito juridinio asmens) sutartų Sąlygų, susijusių su „ALPA Kids“ paslaugų teikimu Naudotojui, dalis.

Duomenų tvarkymo sutartyje vartojamų sąvokų ir terminų reikšmės atitinka „ALPA Kids“ platformos naudojimo sąlygose ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytas reikšmes.

 

DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIES DALYKAS

Šia Duomenų tvarkymo sutartimi Naudotojas įgalioja „ALPA Kids“, kaip duomenų valdytoją, tvarkyti asmens duomenis, kuriuos Naudotojo įgaliotas asmuo pagal Naudotojo sutartį įvedė „ALPA Kids“ platformoje arba kitaip pateikė ir kurių duomenų valdytojas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento prasme yra Naudotojas, tiek, kiek to reikia tarp „ALPA Kids“ ir Naudotojo sudarytai Naudotojo sutarčiai vykdyti, laikantis Duomenų tvarkymo sutartyje nustatytų sąlygų.

Siekiant išvengti bet kokių abejonių, „ALPA Kids“ ir Naudotojas susitaria, kad jei teikdamas Paslaugą Naudotojas „ALPA Kids“ platformoje įveda duomenų subjektų, kurie yra atitinkamo skaitmeninio mokomojo žaidimo žaidėjai, asmens duomenis, Naudotojas taip pat bus visų įvestų asmens duomenų valdytojas, o „ALPA Kids“, kaip duomenų tvarkytojas, tvarkys tokius duomenis Naudotojo vardu ir jam prižiūrint Paslaugos teikimo kontekste.

„ALPA Kids“ įsipareigoja teikti Paslaugas Naudotojui pagal šias Sąlygas. Teikdama Paslaugas „ALPA Kids“ tvarko Naudotojo duomenis, įskaitant asmens duomenis. „ALPA Kids“ tvarko asmens duomenis laikydamasi šios duomenų tvarkymo sutarties sąlygų.

„ALPA Kids“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

–       siekdama administruoti skaitmeninį mokymosi žaidimą, kurį Naudotojas naudoja pagal Paslaugą, ir tvarkyti su tuo susijusius asmens duomenis, kaip reikalaujama pagal teisės aktus; ir

–       siekdama padėti Naudotojui naudotis skaitmeniniu mokymosi žaidimu, kurį jis naudoja pagal Paslaugą, ir analizuoti skaitmeninio mokymosi žaidimo rezultatus.

„ALPA Kids“ tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina Paslaugoms teikti pagal šias Sąlygas bei Duomenų tvarkymo sutartį. Duomenų tvarkymo sutartyje nenumatytais atvejais taikomos šios Sąlygos.

 

NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Naudotojas, kaip duomenų valdytojas, užtikrina, kad yra tinkamas teisinis pagrindas asmens duomenims tvarkyti ir, kai taikoma, duomenų subjekto arba jo teisėto atstovo sutikimas. Naudotojas taip pat užtikrina, kad tvarkys tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini asmens duomenų tvarkymo tikslais, įskaitant „ALPA Kids“ leidimą tvarkyti asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir visus kitus taikomus nacionalinius ir tarptautinius asmens duomenų apsaugos teisės aktus, taip pat šias Sąlygas bei Duomenų tvarkymo sutartį.

Be to, Naudotojas užtikrina, kad stebi „ALPA Kids“ asmens duomenų tvarkymo veiklą ir yra įdiegęs organizacines, fizines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones, atitinkančias galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, ir, jei reikia, pateiks jas „ALPA Kids“.

Naudotojas turi teisę reguliariai (įskaitant prieš sudarydamas ar pradėdamas vykdyti Naudotojo sutartį) tikrinti, ar „ALPA Kids“ tvarkomi asmens duomenys atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus galiojančius teisės aktus, taip pat Duomenų tvarkymo sutartį.

 

„ALPA KIDS“ ĮSIPAREIGOJIMAI

Naudotojo vardu ir atsakomybe „ALPA Kids“, kaip duomenų tvarkytojas, įsipareigoja tvarkyti „ALPA Kids“ pateiktus Naudotojo asmens duomenis tik pagal Sąlygas, Duomenų tvarkymo sutartį ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei kitus taikytinus asmens duomenų apsaugos teisės aktus, remdamasi rašytiniais Naudotojo nurodymais. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, „ALPA Kids“ nėra atsakinga už žalą, padarytą dėl to, kad Naudotojo rašytiniai nurodymai pažeidžia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitus galiojančius teisės aktus, Duomenų tvarkymo sutartį ar Sąlygas.

Nepaisant pirmiau išdėstytų nuostatų, „ALPA Kids“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis nepriklausomai nuo Naudotojo ir Sąlygų, taip pat Duomenų tvarkymo sutarties, jei „ALPA Kids“ turi savarankišką teisinį pagrindą tvarkyti tam tikrus asmens duomenis kaip duomenų valdytojas (pavyzdžiui, kai „ALPA Kids“ tvarko asmens duomenis vykdydama sutartį su duomenų subjektu ar jo teisėtu atstovu arba remdamasi duomenų subjekto sutikimu). Toks asmens duomenų tvarkymas nelaikomas Duomenų tvarkymo sutarties pažeidimu.

„ALPA Kids“ suteikia prieigą prie asmens duomenų tik tiems įgaliotiems asmenims, kuriems prieiga būtina „ALPA Kids“ pareigoms vykdyti, ir tik prie tos asmens duomenų dalies, prie kurios prieiga būtina siekiant vykdyti „ALPA Kids“ veiklą. „ALPA Kids“ imsis pagrįstų priemonių, kad užtikrintų kiekvieno iš įgaliotų asmenų, turinčių prieigą prie asmens duomenų, konfidencialumą, ir užtikrins, kad visi įgalioti asmenys: (i) būtų informuoti apie konfidencialų asmens duomenų pobūdį ir (ii) žinotų apie „ALPA Kids“ ir savo pačių įsipareigojimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu. „ALPA Kids“ užtikrina, kad asmenys, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo įsipareigojimų arba būtų įsipareigoję jų laikytis pagal galiojančius teisės aktus.

„ALPA Kids“ leidžia Naudotojui bet kuriuo metu susipažinti su jo vardu tvarkomais asmens duomenimis, juos papildyti, ištaisyti, ištrinti, perkelti ir apriboti jų tvarkymą pagal Naudotojo galimybes. „ALPA Kids“ įsipareigoja bendradarbiauti su Naudotoju ir padėti Naudotojui spręsti bet kokius duomenų subjektų, kurie yra žaidėjai, prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudotis bet kokiomis teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai duomenų subjektas, kuris yra žaidėjas, pageidauja susipažinti su savo asmens duomenimis arba prašo juos ištrinti.

„ALPA Kids“ įsipareigoja pateikti Naudotojui visą informaciją, reikalingą siekiant įrodyti, kad laikomasi Duomenų tvarkymo sutartyje nustatytų įsipareigojimų, ir leisti Naudotojui arba Naudotojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant kontrolę, bei sudaryti sąlygas tokiam auditui atlikti. Be pirmiau išdėstytų nuostatų, „ALPA Kids“ bet kuriuo atveju sutinka padėti Naudotojui laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32–36 straipsniuose nustatytų prievolių, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo pobūdį ir „ALPA Kids“ turimą informaciją.

„ALPA Kids“ užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka su asmens duomenų tvarkymu susijusias grėsmes ir riziką, įgyvendindama tinkamas ir proporcingas technologines, fizines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, praradimo ir pakeitimo, ir užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik tokiais tikslais ir tokia apimtimi, kokia būtina sutarčiai vykdyti. Pavyzdžiui, „ALPA Kids“ prieigą prie „ALPA“ Kids platformoje Naudotojo įvestų asmens duomenų suteiks tik įgaliotiems antriniams duomenų tvarkytojams, be kitų duomenų tvarkymo sutartyje nustatytų priemonių.

Jei duomenų subjektai, kompetentingos institucijos ar kitos trečiosios šalys prašo „ALPA Kids“ pateikti informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu pagal Duomenų tvarkymo sutartį, „ALPA Kids“ perduoda tokius prašymus Naudotojui, nebent taikytinuose asmens duomenų apsaugos teisės aktuose reikalaujama kitaip. „ALPA Kids“ jokiomis aplinkybėmis negali veikti kaip Naudotojo atstovas ar jo vardu, kai sprendžiamos užklausos.

Gavusi raštišką Naudotojo nurodymą, „ALPA Kids“ nedelsdama ištrins arba sunaikins visus arba dalį Asmens duomenų.

 

PAGALBINIAI TVARKYTOJAI

Naudotojas suteikia „ALPA Kids“ bendrą sutikimą pasitelkti ir (arba) naudoti pagalbinius duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis, susijusius su Paslaugos teikimu. „ALPA Kids“ bus atsakinga už savo pasitelktų ir naudojamų pagalbinių duomenų tvarkytojų veiklą, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, lygiai taip pat kaip ir už savo veiklą, ir užtikrina, kad jie laikytųsi Duomenų tvarkymo sutarties, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, bent tiek pat, kiek to laikosi ir „ALPA Kids“.

„ALPA Kids“ teikia informaciją apie pasitelkiamus ir naudojamus pagalbinius duomenų tvarkytojus „ALPA Kids“ platformos privatumo politikoje, kurioje skelbiamas naudojamų tvarkytojų sąrašas.

Jei „ALPA Kids“ ketina pasitelkti naują pagalbinį duomenų tvarkytoją patvirtinus Sąlygas bei Duomenų tvarkymo sutartį, ji privalo paskelbti informaciją apie naująjį pagalbinį duomenų tvarkytoją naudojamų duomenų tvarkytojų sąraše ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki bet kokio asmens duomenų perdavimo naujajam pagalbiniam duomenų tvarkytojui. Jei Naudotojas per minėtą terminą nepareiškia prieštaravimų dėl papildomo duomenų tvarkytojo, laikoma, kad Naudotojas sutiko su papildomu duomenų tvarkytoju. Jei Naudotojas per pirmiau nurodytą terminą pateikė pagrįstą rašytinį prieštaravimą dėl naujo pagalbinio duomenų tvarkytojo ir šalys nesusitarė dėl naujo pagalbinio duomenų tvarkytojo neįtraukimo arba pakeitimo, Naudotojas turi teisę nutraukti sutartį kartu su jos dalimi esančia Duomenų tvarkymo sutartimi nuo tada, kai pagalbinis duomenų tvarkytojas, dėl kurio Naudotojas pareiškė prieštaravimą, pradeda tvarkyti asmens duomenis.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAŽEIDIMAI

Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo atveju „ALPA Kids“ imsis atitinkamų priemonių, kad pašalintų, užkirstų kelią ar sumažintų dėl pažeidimo kylančią riziką asmens duomenims, įskaitant atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos riziką. „ALPA Kids“ įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama (bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo sužinojimo apie pažeidimą) pranešti Naudotojui apie bet kokį asmens duomenų pažeidimą.

„ALPA Kids“ dokumentuoja visus asmens duomenų tvarkymo pažeidimus ir jų aplinkybes, įskaitant pažeidimo poveikį ir mastą bei taisomąsias priemones, kurių imtasi pažeidimui pašalinti. Dokumentuose nurodomi bent šie asmens duomenų saugumo pažeidimo elementai:

–       pažeidimo pobūdžio aprašymas ir, jei įmanoma, duomenų subjektų, kuriems padarytas poveikis, kategorijų ir tipų aprašymas bei skaičius.

–       tikėtinų ir faktinių pasekmių aprašymas.

–       taisomųjų priemonių, kurių paslaugų teikėjas ėmėsi arba ketina imtis pažeidimui pašalinti, aprašymas.

Pateikus rašytinį prašymą, Naudotojui arba atitinkamai priežiūros institucijai bus pateikta asmens duomenų saugumo pažeidimo dokumentacijos kopija.

Naudotojas pats atsako už savo įsipareigojimų pranešti apie bet kokius asmens duomenų saugumo pažeidimus vykdymą, įskaitant, kai taikoma, duomenų subjektų, priežiūros institucijų ar trečiųjų šalių informavimą, o „ALPA Kids“ neprisiima jokių su tuo susijusių įsipareigojimų.

 

ATSAKOMYBĖ

Atsižvelgdama į Sąlygose nustatytus atsakomybės apribojimus, „ALPA Kids“ sutinka atlyginti Naudotojui bet kokią materialinę žalą, padarytą dėl:

–       esminį Naudotojo sutarties ir (arba) su Naudotoju sudarytos Duomenų tvarkymo sutarties, susijusios su „ALPA Kids“ atliekamu asmens duomenų tvarkymu, pažeidimą arba

–       esminį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir (arba) kitų taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimą, padarytą „ALPA Kids“ tvarkant asmens duomenis.

 

GALIOJIMAS IR GALIOJIMO PABAIGA

Duomenų tvarkymo sutarties galiojimas yra neatsiejamai susijęs su „ALPA Kids“ ir Naudotojo sutarties dėl Paslaugų teikimo pagal Sąlygas galiojimu, o Duomenų tvarkymo sutartis nustoja galioti pasibaigus Naudotojo sutarties galiojimui.

Pasibaigus Duomenų tvarkymo sutarties galiojimo terminui, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, „ALPA Kids“ grąžins asmens duomenis Naudotojui arba sudarys galimybę juos grąžinti kitu būdu. Naudotojui raštu sutikus arba atsisakius priimti asmens duomenis, „ALPA Kids“ įsipareigoja negrįžtamai ištrinti arba sunaikinti visus turimus asmens duomenis, išskyrus asmens duomenis, kuriuos „ALPA Kids“ turi teisę tvarkyti bet kokiu kitu pagrindu, nepriklausomai nuo Naudotojo sutarties ir Duomenų tvarkymo sutarties.

Jei Naudotojas per 30 dienų nuo Duomenų tvarkymo sutarties galiojimo pabaigos nesutinka su grąžinamais asmens duomenimis ir nepateikia raštiško prieštaravimo, „ALPA Kids“ ištrins arba sunaikins grąžinamus asmens duomenis, jei tai nėra Naudotojo prievolė saugoti tokius duomenis pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus. Asmens duomenis, kuriuos Naudotojas privalo saugoti pagal galiojančius teisės aktus, „ALPA Kids“ saugos tol, kol bus gautas rašytinis Naudotojo sutikimas ištrinti tokius asmens duomenis arba kol pasibaigs saugojimo prievolė pagal galiojančius teisės aktus, o Naudotojas sutinka kompensuoti „ALPA Kids“ už tokių asmens duomenų saugojimą, kaip sutarė šalys.