LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

VISPĀRĪGI

Šos Lietošanas noteikumus (“Noteikumi“) noslēdzat jūs kā lietotājs (“Lietotājs” vai “jūs” visos locījumos, neatkarīgi no tā, vai esat fiziska persona, izglītības iestāde vai cita juridiska persona) un ALPA Kids LLC (“ALPA Kids” vai “mēs” visos locījumos), un tie regulē ALPA Kids platformas www.alpakids.com vai kāda no tās apakšdomēniem un ALPA Kids mobilās lietotnes (“ALPA Kids platforma“) lietošanu. Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu: info@alpakids.com.

Šo Noteikumu mērķis ir izklāstīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem ALPA Kids nodrošina jums piekļuvi noteiktiem pakalpojumiem, ieskaitot digitālo mācību spēļu spēlēšanu patstāvīgi vai izglītības iestādē un citu ALPA Kids sniegto pakalpojumu izmantošanu (kopā saukti “Pakalpojumi“). Šie Noteikumi, cita starpā, nosaka ALPA Kids tiešsaistes veikalā (“Tiešsaistes veikals“) piedāvāto preču iegādes nosacījumus, kā arī jebkurus citus noteikumus un nosacījumus, kas tiek piemēroti, pārlūkojot ALPA Kids platformu, neizmantojot konkrētu Pakalpojumu un/vai Tiešsaistes veikalu.

Izmantojot ALPA Kids platformu, tostarp veicot Tiešsaistes veikalā piedāvāto Pakalpojumu un/vai preču pirkumu pasūtījumus un izmantojot maksas un bezmaksas Pakalpojumus, jūs apstiprināt, ka: (i) jūs esat vismaz 18 gadus vecs vai jums ir vecāka vai aizbildņa atļauja izmantot ALPA Kids platformu; (ii) jūs piekrītat šiem Noteikumiem kā fiziska persona vai, ja pārstāvat izglītības iestādi vai jebkuru juridisku personu, jūs piekrītat šiem Noteikumiem minētās iestādes vai organizācijas vārdā; (iii) jūs esat pilnvarots piekrist šiem Noteikumiem attiecīgās juridiskās personas vārdā; minētā juridiskā persona ir atbilstoši reģistrēta un piekrīt, ka šie Noteikumi tai ir juridiski saistoši; (vi) jums un attiecīgajai juridiskajai personai nav aizliegts izmantot ALPA Kids platformu vai piekrist šiem Noteikumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; un (vii) jūs izmantosiet ALPA Kids platformu saskaņā ar šiem Noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem un/vai noteikumiem.

ALPA Kids patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt vai grozīt šos Noteikumus un Datu apstrādes līgumu, kas izklāstīts šo Noteikumu pielikumā, ar nosacījumu, ka šādām izmaiņām vai grozījumiem ir pamatots iemesls (piemēram, piemērojamo tiesību aktu grozījumi, ALPA Kids likumīgās uzņēmējdarbības intereses, esošo Pakalpojumu vai citu funkciju uzlabojumi, utt.). Visas Noteikumu izmaiņas tiks publicētas ALPA Kids platformā.

 

ALPA KIDS PLATFORMA

ALPA Kids platforma ļauj jums iegādāties un izmantot Pakalpojumus un citādi pārlūkot ALPA Kids platformu. Noteiktiem Pakalpojumiem, piemēram, personalizētā mācību procesa pakalpojumam, var piekļūt, iegādājoties atbilstošu maksas Pakalpojumu.

Jūs piekrītat, ka tikai ALPA Kids ir atbildīgs par ALPA Kids platformas lietošanas nodrošināšanu, tostarp, lai iegādātos, piekļūtu un izmantotu izvēlētos Pakalpojumus      saskaņā ar jebkādiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem var vienoties. ALPA Kids ir atbildīgs arī par elektroniska apstiprinājuma par attiecīgā līguma noslēgšanu Pakalpojuma lietošanai (“Lietotāja līgums[S1]“) un apstiprinājuma par katru pirkumu Tiešsaistes veikalā nosūtīšanu Lietotājam no ALPA Kids, izmantojot ALPA Kids platformu.

Jūs arī apzināties, ka jums ir jāmaksā un jādeklarē nodokļi par darījumiem, kas izriet no ALPA Kids platformas izmantošanas, ieskaitot Tiešsaistes veikalā veiktos darījumus un maksas, kas maksājamas saskaņā ar Lietotāja līgumu, ievērojot piemērojamajos tiesību aktos noteiktās prasības.

Jūs piekrītat, ka ALPA Kids platformas nepareizas, ļaunprātīgas vai neatbilstošas, traucējošas, manipulatīvas vai krāpnieciskas izmantošanas gadījumā ALPA Kids ir tiesības uz laiku apturēt     un/vai aizliegt jums jebkādā veidā izmantot ALPA Kids platformu tagad vai nākotnē. Šo aizliegumu pārkāpšanas rezultātā pārkāpējs var tikt saukts pie civiltiesiskās vai kriminālās atbildības.

 

ALPA KIDS PAKALPOJUMU APMAKSA

Lai piekļūtu un izmantotu noteiktus ALPA Kids platformā piedāvātos maksas Pakalpojumus, jums būs jāiegādājas attiecīgais Pakalpojums, samaksājot par to saskaņā ar piemērojamajiem apmaksas nosacījumiem. Pakalpojumu var izvēlēties atbilstoši Pakalpojuma saturam, kuru vēlaties izmantot (vai nu viena digitālā mācību spēle, vai digitālo mācību spēļu komplekts), kas cita starpā var ietvert nosacījumus attiecībā uz izvēlētā Pakalpojuma izmantošanas tiesību ilgumu (piemēram, mēnesis vai gads). Informācija, kas sniegta, veicot pirkumu ALPA Kids platformā, ietvers informāciju par visiem piemērojamajiem (maksājumu) noteikumiem un nosacījumiem, visām ALPA Kids iekasētajām maksām un nokavējuma procentiem, kā arī visiem Pakalpojuma bezmaksas izmēģinājuma periodiem.

Kad esat pabeidzis Pakalpojuma iegādi, izmantojot ALPA Kids platformu, ALPA Kids platforma sniegs jums norādījumus vai nepieciešamās instrukcijas par to, kā veikt maksājumu. Lietotāji (fiziskās personas) var norēķināties par Pakalpojumu, izmantojot piedāvātās trešo pušu iepirkšanās vides (piemēram, Google Play veikals vai App Store lietotņu veikals), pēc kā Lietotāja līgums tiek uzskatīts par noslēgtu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot trešo pušu iepirkšanās vidi, var tikt piemēroti no šiem Noteikumiem atsevišķi maksājumu noteikumi, un jūs esat atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu. Turklāt, ja rodas problēmas ar Pakalpojuma iegādi, kas veikta, izmantojot trešās puses iepirkšanās vidi, vispirms sazinieties ar izmantotās iepirkšanās vides operatoru.

Iegādājoties maksas Pakalpojumu noteiktam abonēšanas periodam (piemēram, mēnesim vai gadam), jūs arī piekrītat, ka tiesības izmantot izvēlēto Pakalpojumu tiks automātiski atjaunotas pēc katra abonēšanas perioda, un ALPA Kids, izmantojot trešo pušu iepirkšanās vidi, iekasēs no jums maksu par attiecīgā Pakalpojuma abonēšanas perioda atjaunošanu abonēšanas datumā, kas atbilst sākotnējā Pakalpojuma iegādes datumam. ALPA Kids automātiski atjaunos tiesības izmantot iegādāto Pakalpojumu (par katru abonēšanas periodu), līdz jūs būsiet atcēlis vai citādi izbeidzis Lietotāja līgumu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Jūs varat pārtraukt Lietotāja līgumu, izmantojot attiecīgo trešās puses iepirkšanās vidi, kurā iegādājāties Pakalpojumu. Lietotāja līguma izbeigšana stāsies spēkā nākamajā abonēšanas perioda norēķinu datumā, kurā jūs sākotnēji iegādājāties Pakalpojumu, pēc tam jūs vairs nevarēsiet izmantot Pakalpojumu un ALPA Kids vairs neatjaunos jūsu iegādātā Pakalpojuma abonementu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Lietotāja līguma izbeigšanas gadījumā ALPA Kids neatlīdzinās jums maksājumus, kas veikti par abonēšanas periodu pirms tā izbeigšanas.[S2] 

Lietotāji – izglītības iestādes vai citas juridiskas personas varēs norēķināties par Pakalpojumu, izmantojot izrakstītu rēķinu, kas tiks nosūtīts saskaņā ar Lietotāja izvēlētajiem apmaksas noteikumiem (vai nu kā e-rēķins, vai fiziskā formā) kopā ar elektronisku pirkuma apstiprinājumu un citiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem, pēc kā Lietotāja līgums tiks uzskatīts par noslēgtu. ALPA Kids jums nodrošinās arī Pakalpojuma piekļuves kodu, kuru ievadot ALPA Kids Platformā, izglītības iestādei vai citai juridiskai personai tiks nodrošināta piekļuve iegādātajam Pakalpojumam un citām saistītajām funkcijām. Papildu norādījumi par piekļuves koda ievadīšanu ir pieejami ALPA Kids platformā. Lietotāja – izglītības iestādes vai citas juridiskas personas tiesības izmantot attiecīgo Pakalpojumu netiek automātiski atjaunotas, t.i., beidzoties katras attiecīgās lietošanas tiesībām, ir jānoslēdz jauns Lietotāja līgums, lai nodrošinātu attiecīgā Pakalpojuma lietošanas tiesību turpināšanu. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā ALPA Kids ir tiesības iekasēt no Lietotāja nokavējuma procentus 0,05% apmērā no nesamaksātās summas par katru dienu līdz brīdim, kad maksājamā summa ir pilnībā samaksāta.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pienākums samaksāt maksu nav atkarīgs no tā, vai Lietotājs faktiski izmanto vai neizmanto iegādāto Pakalpojumu. Šie Noteikumi attieksies uz Lietotāja līgumu, saskaņā ar kuru ALPA Kids sniedz Lietotāja iegādāto Pakalpojumu, ciktāl Lietotāja līgumā nav skaidri noteikts citādi.

 

ALPA KIDS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

Noslēdzot Lietotāja līgumu, Lietotājiem tiks piešķirta piekļuve izvēlētajam Pakalpojumam, izmantojot ALPA Kids platformu, ievērojot turpmāk piemērojamos noteikumus un nosacījumus (piemēram, atkarībā no tā, vai ir iegādāta viena digitālā mācību spēle vai Pakalpojuma mēneša vai gada abonements).

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par pareizu Lietotāja līguma izpildi, ieskaitot attiecīgā Pakalpojuma pareizu izmantošanu saskaņā ar iegādātā Pakalpojuma saturu. Turklāt, izmantojot ALPA Kids platformu mobilajā ierīcē vai citā aparatūrā, Lietotājs piekrīt izmantot jaunāko pieejamo ALPA Kids platformas lietotnes versiju, lai nodrošinātu jaunāko saturu un labāko iespējamo uzticamību. Minimālās prasības jūsu mobilajai ierīcei vai citai aparatūrai (ieskaitot operētājsistēmas saderību) ir pieejamas ALPA Kids platformā un ietver saites uz trešo pušu lietotņu veikaliem (piemēram, Google Play Store vai App Store).

ALPA Kids neuzņemas atbildību par tādu Pakalpojumu saturu un darbību, kurus nenodrošina pati ALPA Kids, bet kuri ir tikai ALPA Kids starpnieki. Trešās puses koordinators (piemēram, izglītības iestādes skolotājs) būs atbildīgs par šāda Pakalpojuma saturu un darbību un izmantos Pakalpojumu, lai vadītu konkrētu digitālo mācību spēli un, ja nepieciešams, analizētu rezultātus (piemēram, izglītības iestādē).

Lietotājs piekrīt nesniegt nevienai trešajai personai piekļuvi attiecīgajam Pakalpojumam bez ALPA Kids piekrišanas, tostarp nesniegt piekļuvi ALPA Kids digitālajai mācību spēlei vai jebkurai citai funkcijai trešajām personām, kuras nav iegādājušās attiecīgo Pakalpojumu. Lietotājs arī piekrīt informēt ALPA Kids par jebkādiem darbības traucējumiem, sūdzībām un/vai incidentiem, kas var rasties Pakalpojuma lietošanas laikā.

ALPA Kids patur tiesības mainīt sniegtos Pakalpojumus, to saturu un cenu, tostarp, bet ne tikai, lai uzlabotu Pakalpojumus, pielāgotu tos jaunai tehniskajai videi vai jebkura cita iemesla dēļ, kas saistīts ar būtiskām satura izmaiņām. ALPA Kids arī patur tiesības atjaunināt Pakalpojumus un to saturu, lai nodrošinātu, ka sniegtais pakalpojums atbilst šiem Noteikumiem, tostarp, lai nodrošinātu Pakalpojumu lietošanas drošību.

ALPA Kids ir arī tiesības ar pamatotu paziņojumu izbeigt jebkuru noteikta laika Lietotāja līgumu, kas noslēgts ar Lietotāju, ja Lietotājs nolemj pārtraukt attiecīgā Pakalpojuma izmantošanu, ieskaitot jebkuru digitālo mācību spēli. Līguma izbeigšanas gadījumā ALPA Kids atmaksās jūsu priekšapmaksu proporcionāli tādā apmērā, kādā jūs nevarēsiet izmantot iegādāto Pakalpojumu saskaņā ar iepriekš noslēgto Lietotāja līgumu. Informācija par jebkādām izmaiņām un atjauninājumiem Pakalpojumos, kā arī maksājamā Pakalpojuma cena jums tiks paziņota ALPA Kids platformā.

 

ALPA KIDS TIEŠSAISTES VEIKALS

Katram Lietotājam būs piekļuve Tiešsaistes veikalam. Tiešsaistes veikalā jūs atradīsiet ALPA Kids piedāvāto preču sarakstu, preču aprakstus un cenas. Preču attēliem ir tikai ilustratīvs raksturs. Visas Tiešsaistes veikalā norādītās cenas ir norādītas eiro un ietver PVN. Piegādes maksa tiek pievienota cenai, pamatojoties uz spēkā esošo cenrādi.

Kad esat atradis preci, kuru vēlaties iegādāties Tiešsaistes veikalā, izvēlējies daudzumu un, ja nepieciešams, norādījis citas preces īpašības, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot grozam”. Izvēlētajai precei jums tiks parādīta preces cena un atlaides gadījumā iepriekšējā cena pirms cenas samazinājuma[S3], kā arī cita informācija par visiem piemērojamajiem maksājuma nosacījumiem. Noklikšķinot uz pogas “Maksāt”, jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā jums būs jāievada sava kontaktinformācija, piegādes un norēķinu informācija, kā arī visa cita pieprasītā informācija. Pirkšanas procesa laikā jums ir jāsniedz patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga informācija.

Kad esat ievadījis nepieciešamo informāciju un izvēlējies vēlamo piegādes metodi, noklikšķiniet uz ikonas “Veikt pasūtījumu”, lai pabeigtu pasūtījumu. Pēc tam ALPA Kids sniegs jums norādījumus vai nepieciešamās instrukcijas par samaksu, pēc kā izvēlētās preces pārdošanas līgums tiks uzskatīts par noslēgtu. Pēc tam ALPA Kids pa e-pastu nosūtīs jums elektronisku pirkuma apstiprinājumu, rēķinu, noslēgto pirkuma līgumu un citus piemērojamos noteikumus un nosacījumus. Iegādātās preces tiks piegādātas uz adresi, ko norādījāt pasūtījuma veikšanas brīdī, izmantojot ALPA Kids organizēto transportu. Maksājumi Tiešsaistes veikalā tiek veikti ar pakalpojumu sniedzēja “Maksekeskus” AS starpniecību, kas ir maksājumu iestāde, kura darbojas Igaunijā un kurai ir Finanšu uzraudzības iestādes izsniegta darbības licence (Nr. 4.1-1/127).[S4] 

Ja prece nav noliktavā un pasūtījumu nevar izpildīt, ALPA Kids patur tiesības piedāvāt jaunu piegādes laiku vai naudas atmaksu. Ja Lietotājs izvēlēsies naudas atmaksu, nauda tiks atgriezta Lietotājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā pēc pirkuma veikšanas. Pēc tam, kad nauda ir atgriezta, pārdošanas līgums tiek uzskatīts par izbeigtu.

ALPA Kids patur tiesības atteikties no Tiešsaistes veikalā noslēgtā pirkuma līguma un neizsūtīt pasūtītās preces, ja Tiešsaistes veikalā ir nepareizi norādīta preču cena, apraksts vai kvalitāte, vai iepirkumu groza gala cena ir nepareizi norādīta tehniskas vai citas kļūdas dēļ. Ja mēs konstatēsim problēmu, mēs jūs nekavējoties informēsim. Jums būs iespēja iegādāties tās pašas preces par pareizo cenu, kas norādīta paziņojumā, atkārtoti pasūtot izvēlētās preces Tiešsaistes veikalā. Šādas atkāpšanās no līguma gadījumā jums nebūs tiesību pieprasīt kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums tā rezultātā var rasties. Tāpat ALPA Kids var neļaut Lietotājam noslēgt pirkšanas un pārdošanas līgumu, ja Lietotājs pārkāpj vai ir pārkāpis kādu no iepriekš noslēgtajiem pirkšanas un pārdošanas līgumiem.

Uz precēm, kas tiek pārdotas Lietotājiem – patērētājiem, attiecas divu gadu sūdzību izskatīšanas periods. Gadījumā, ja Lietotājs vēlas iesniegt sūdzību par preces neatbilstību līguma noteikumiem, pretenzija jāiesniedz ALPA Kids divu mēnešu laikā no dienas, kad Lietotājam kļuvis zināms, ka iegādātā prece neatbilst līguma noteikumiem. Visas sūdzības jānosūta uz e-pasta adresi: epood@alpa.ee un tajās jāiekļauj šāda informācija:

  Lietotāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija

  Defekta apraksts un iespējamais defekta cēlonis

  Pasūtījuma numurs

Ja tiek iesniegta sūdzība par preces neatbilstību, ALPA Kids izskatīs sūdzību četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā pēc tās saņemšanas.

ALPA Kids sedz izmaksas (ieskaitot piegādes izmaksas), kas saistītas ar bojātās preces nomaiņu. Ja ALPA Kids pieņem sūdzību, ALPA Kids ir tiesības salabot preci vai, ja tas nav iespējams vai to darīt nav praktiski, ALPA Kids aizstās defektīvo preci ar līdzvērtīgu preci. Ja preces nomaiņa nav iespējama (prece vairs nav pieejama ALPA Kids vai prece vairs netiek ražota), ALPA Kids atmaksās Lietotāja samaksāto pirkuma summu par defektīvo preci uz Lietotāja norādīto bankas kontu četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Ja defektīvā prece tiek nomainīta, aizstājējprece tiks piegādāta Lietotājam ar ALPA Kids organizētu transportu.

ALPA Kids patur tiesības jebkurā laikā mainīt cenas Tiešsaistes veikalā. Ja cenas Tiešsaistes veikalā ir mainītas pēc tam, kad Lietotājs ir apstiprinājis un apmaksājis savu pasūtījumu, ALPA Kids piegādās Lietotājam atbilstošas preces par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

ALPA KIDS PLATFORMAS ADMINISTRĒŠANA

ALPA Kids platforma ir pieejama tiešsaistē 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot regulārus un ārkārtas pārtraukumus apkopes vai nepārvaramas varas dēļ. Šajos Noteikumos “nepārvarama vara” ir jebkurš neparedzams apstāklis, ko nav izraisījusi puses vaina un ko puse nevar saprātīgi pārvarēt, tostarp, piemēram, interneta darbības pārtraukumi, sakaru traucējumi, ugunsgrēks, plūdi vai karš.

ALPA Kids patur tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem slēgt vai bloķēt visu vai daļu no ALPA Kids platformas vai piekļuves tai, jo īpaši uzturēšanai, atjauninājumiem vai uzbrukuma gadījumā ALPA Kids platformai.

ALPA Kids platforma var saturēt hipersaites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm; tomēr ALPA Kids neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietnēm vai to saturu. ALPA Kids platforma un trešo pušu tīmekļa vietnes nav savstarpēji saistītas, un jūs esat atbildīgs par trešo pušu vietņu izmantošanu un to lietošanas noteikumu ievērošanu.

 

ĪPAŠUMTIESĪBAS      

ALPA Kids platforma, preču zīmes, logotipi, citas tajos izmantotās atšķirības zīmes un programmatūra, kā arī ALPA Kids platformas saturs (t.i., visi teksti, videoklipi, fotoattēli un jebkāda cita veida vai formas informācija, kas publicēta ALPA Kids platformā) (“Īpašums”) pieder ALPA Kids vai trešajām personām, kurām ir atļauja izmantot šādu saturu ALPA Kids platformā.

Uz šo Īpašumu var attiekties autortiesības, preču zīmju, patentu un citas intelektuālā īpašuma tiesības, un tas var būt attiecīgi aizsargāts. Ir stingri aizliegts izmantot jebkādu informāciju (ieskaitot Īpašumu), kas publicēta ALPA Kids platformā, komerciāliem vai reklāmas mērķiem.

Bez iepriekšējas skaidras ALPA Kids atļaujas ir aizliegts kopēt, izmantot jebkādiem citiem mērķiem, pārdot, izplatīt, modificēt, pielāgot, tulkot vai reproducēt jebkādu informāciju (ieskaitot Īpašumu) vai jebkuru tās daļu, kas publicēta ALPA Kids platformā. Šo aizliegumu pārkāpšanas rezultātā pārkāpējs var tikt saukts pie civiltiesiskās vai kriminālās atbildības.

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Lietotājiem – patērētājiem ir likumā noteiktas tiesības atteikties no Pakalpojuma (kas var būt digitālais saturs vai pakalpojums likuma izpratnē) un/vai pirkuma, kas veikts Tiešsaistes veikalā, nenorādot iemeslu.

Iegādājoties (vai automātiski atjaunojot) Pakalpojumu, kas atbilst digitālajam saturam likuma izpratnē (piemēram, digitālā mācību spēle), jūs piekrītat, ka šī Pakalpojuma saturs jums būs nekavējoties pieejams no iegādes brīža (vai automātiskās atjaunošanas), un tāpēc jūs atsakāties no likumā noteiktajām 14 dienu atteikuma tiesībām.

Ja Pakalpojums ir digitāls pakalpojums likuma izpratnē (piemēram, personalizēta mācību procesa pakalpojums), atteikuma tiesības beidzas 14 dienas pēc Pakalpojuma iegādes vai automātiskās atjaunošanas datuma. Ja šo 14 dienu laikā neesat izmantojis attiecīgo Pakalpojumu, mēs jums atmaksāsim pilnu iegādātā Pakalpojuma cenu.

Atteikuma tiesības par Tiešsaistes veikalā iegādātajām precēm beidzas 14 dienas pēc iegādātās preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neattiecas uz preci, kas iegādāta Tiešsaistes veikalā pēc tam, kad esat uzsācis lietot iegādāto preci. Gadījumā, ja tiek atgriezta prece, kas iegādāta, izmantojot Tiešsaistes veikalu, atgriežamajai precei ir jāsatur visas iepakojumā iekļautās preces un dokumentācija.

Lai izmantotu atteikuma tiesības attiecībā uz preci, kas iegādāta Tiešsaistes veikalā, jums ir jāsniedz mums (uz adresi Laki tn 19, Tallina 12915, Igaunija vai pa e-pastu: info@alpakids.com) nepārprotams paziņojums par jūsu nodomu atteikties no pirkuma, kas veikts Tiešsaistes veikalā (piemēram, vēstulē vai e-pastā). Jūs varat izmantot atteikuma veidlapu, bet tā nav obligāta.

Ja vēlaties atteikties no Pakalpojuma (digitālā satura vai pakalpojuma), mēs lūdzam jūs vispirms sazināties ar trešās puses iepirkšanās vides operatoru, jo, ievērojot izmantotās iepirkšanās vides noteikumus un nosacījumus, jūs, iespējams, zināmu laiku varēsiet izmantot savas likumā noteiktās atteikuma tiesības, izmantojot attiecīgo iepirkšanās vidi. Tomēr jūs joprojām varat izmantot savas atteikuma tiesības saskaņā ar iepriekšējā punktā izklāstītajiem norādījumiem un nosacījumiem.

Atteikuma pieprasījums tiks uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja būsiet nosūtījis savu paziņojumu par atteikumu pirms iepriekš minētā atteikuma termiņa beigām, ja vien nebūsiet atteicies no savām atteikuma tiesībām.

Ja izmantosiet savas atteikuma tiesības, mēs atmaksāsim attiecīgos maksājumus pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no jūsu atteikuma paziņojuma saņemšanas dienas. Lai veiktu atmaksu, mēs izmantosim to pašu maksājuma metodi, kuru sākotnēji izmantojāt maksājuma veikšanai, ja vien neesat skaidri piekritis citai maksājuma metodei; jebkurā gadījumā mēs neiekasēsim maksu par atmaksu.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDE 

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi ALPA Kids platformā ir pieejama ALPA Kids platformas Privātuma politikā.

 

ATBILDĪBA     

Izmantojot ALPA Kids platformu, jūs uzņematies risku. Tas nozīmē, ka ALPA Kids nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījis vīruss, ļaunprātīga programmatūra vai cits tehnoloģijai kaitīgs trešās puses materiāls, kas var tikt izplatīts, izmantojot jebkuru digitālo platformu, un var negatīvi ietekmēt Lietotāja datoru, mobilo ierīci, citu aparatūru vai programmatūru. Turklāt ALPA Kids nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties ar ALPA Kids platformas lietošanu saistīto datu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā. Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu savus datus, datorsistēmas un programmatūru no vīrusiem, Trojas zirgiem un jebkurām citām datorprogrammām, kas var izplatīties digitālajā platformā.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ALPA Kids nebūs atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (tostarp peļņas zaudējumiem), kas var rasties no ALPA Kids platformas izmantošanas vai nespējas to izmantot, vai no notikumiem, kas saistīti ar ALPA Kids platformu kopumā, ieskaitot visus darījumus, kas veikti, izmantojot ALPA Kids platformu, kā arī tehniskajām kļūmēm, ALPA Kids platformas pārtraukumiem, darbības traucējumiem un modifikācijām.

ALPA Kids neuzņemas atbildību par Tiešsaistes veikalā iegādāto preču piegādes aizkavēšanos vai par jebkādiem pārpratumiem, kas var rasties, ja kavēšanās vai pārpratums ir saistīts ar Lietotāja pirkuma veikšanas brīdī sniegtās informācijas neprecizitāti vai nepareizību, vai Lietotāja paša nespēju pieņemt preci, tai skaitā, inter alia, atbilstoša preču saņēmēja neesamība produkta piegādes vietā Lietotāja norādītajā laikā saskaņā ar Pirkuma līgumu.

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka tikai jūs esat atbildīgs par datiem, kurus sniedzat ALPA Kids. ALPA Kids neuzņemas atbildību par kļūdām, nepilnībām vai neprecizitātēm jūsu sniegtajā informācijā. Šie Noteikumi neierobežo un neizslēdz ALPA Kids atbildību gadījumos, kad atbildības ierobežošana vai izslēgšana ir aizliegta ar likumu.

 

CITI NOTEIKUMI

ALPA Kids var rīkot akcijas (tostarp izmēģinājuma mēnešus, lai piekļūtu noteiktiem Pakalpojumiem un tos izmantotu), ievērojot papildu noteikumus un nosacījumus, kas publicēti ALPA Kids platformā.

Ja ALPA Kids ir paziņojis Lietotājam par izmaiņām šajos Noteikumos un Lietotājs nepiekrīt izmaiņām šajos Noteikumos, Lietotājam ir tiesības izbeigt Lietotāja līgumu ar ALPA Kids, rakstiski paziņojot par to ALPA Kids vismaz četrpadsmit (14) kalendārās dienas iepriekš pēc paziņojuma saņemšanas par izmaiņām.

Jūs piekrītat neizmantot ALPA Kids platformu jebkādām nelikumīgām darbībām vai jebkādiem komerciāliem mērķiem, izņemot savu saistību izpildei saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Ne ALPA Kids, ne Lietotājs nav atbildīgs par šajos Noteikumos noteikto saistību pārkāpumu, ja šādu pārkāpumu ir izraisījis nepārvaramas varas gadījums.

Ja mēs noteiktos apstākļos nepieprasām šo Noteikumu izpildi vai ja mēs neizmantojam šajos Noteikumos noteiktās tiesības, tas neierobežo mūsu tiesības pieprasīt šādu izpildi un izmantot savas tiesības nākotnē.

Ja kāds no šo Noteikumu nosacījumiem jebkāda iemesla dēļ tiek atzīts par nederīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu, šis nosacījums tiks uzskatīts par izlaistu no šiem Noteikumiem, un tas neietekmēs pārējo šo Noteikumu nosacījumu spēkā esamību un izpildāmību.

Uz šiem Noteikumiem, kā arī uz visiem Lietotāja līgumiem vai pirkuma līgumiem, kas noslēgti Tiešsaistes veikalā, un citiem saistītajiem dokumentiem attiecas spēkā esošie Igaunijas Republikas tiesību akti.

Strīdi, kas radušies saistībā ar šiem Noteikumiem un ALPA Kids platformas lietošanu, ieskaitot Pakalpojumu izmantošanu un pirkumus, kas veikti Tiešsaistes veikalā, tiks risināti pārrunu ceļā starp Lietotāju un ALPA Kids. Ja vienošanās netiek panākta, Lietotājam ir tiesības vērsties Harju apriņķa tiesā, ja Lietotājam nav tiesību vērsties tiesā pēc savas dzīvesvietas. Lietotājam – patērētājam ir papildu tiesības vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā (ODR).

 

REKVIZĪTI 

“ALPA Kids” OÜ

Reģistrācijas kods: 14547512

Adrese: Laki tn 19, Tallina 12915, Igaunija

EE412200221072070313

E-pasts: info@alpakids.com

 

Atjaunināti 2023. gada martā

 

 

 

 

 

PIELIKUMS – DATU APSTRĀDES LĪGUMS

Šis datu apstrādes līgums (“Datu apstrādes līgums“) papildina un veido neatņemamu Noteikumu sastāvdaļu starp ALPA Kids un Lietotāju (izglītības iestādi vai jebkuru citu juridisku personu) saistībā ar ALPA Kids pakalpojumu sniegšanu Lietotājam.

Datu apstrādes līgumā izmantotajām definīcijām un terminiem būs nozīme, kas noteikta ALPA Kids platformas lietošanas noteikumos un 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”).

 

DATU APSTRĀDES LĪGUMA PRIEKŠMETS

Ar šo Datu apstrādes līgumu Lietotājs pilnvaro ALPA Kids kā datu pārzini apstrādāt personas datus, kas ievadīti ALPA Kids platformā vai kurus citādi padarījusi pieejamus persona, kuru Lietotājs pilnvarojis saskaņā ar Lietotāja līgumu un kurai Lietotājs ir datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu Lietotāja līgumu, kas noslēgts starp ALPA Kids un Lietotāju saskaņā ar Datu apstrādes līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Lai izvairītos no jebkādām šaubām, ALPA Kids un Lietotājs ir vienojušies, ka gadījumā, ja Lietotājs Pakalpojuma ietvaros ievadīs to datu subjektu personas datus, kuri ir attiecīgās digitālās mācību spēles dalībnieki ALPA Kids platformā, Lietotājs būs arī visu ievadīto personas datu pārzinis un ALPA Kids kā datu apstrādātājs apstrādās šādus datus Lietotāja vārdā un ar Lietotāja piekrišanu Pakalpojuma sniegšanas ietvaros.

ALPA Kids piekrīt sniegt Pakalpojumus Lietotājam saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pakalpojumu sniegšanas laikā ALPA Kids apstrādās Lietotāja datus, tajā skaitā personas datus. ALPA Kids apstrādās personas datus saskaņā ar šī Datu apstrādes līguma noteikumiem un nosacījumiem.

ALPA Kids apstrādās personas datus šādiem nolūkiem:

      Lietotāja vadītās digitālās mācību spēles administrēšanai Pakalpojuma ietvaros un ar to saistīto personas datu apstrādei saskaņā ar likumu; un

      lai atbalstītu Lietotāja vadīto digitālo mācību spēli Pakalpojuma ietvaros un analizētu digitālās mācību spēles rezultātus.

ALPA Kids apstrādās personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu Pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un Datu apstrādes līgumu. Gadījumos, kas nav paredzēti Datu apstrādes līgumā, tiks piemēroti šie Noteikumi.

 

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Lietotājs kā datu pārzinis nodrošinās, ka viņam ir atbilstošs personas datu apstrādes tiesiskais pamats un, vajadzības gadījumā, datu subjekta vai viņa likumīgā pārstāvja piekrišana. Lietotājs arī nodrošinās, ka Lietotāja veiktā personas datu apstrāde notiek tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti, ieskaitot ALPA Kids atļauju apstrādāt personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, kā arī šiem Noteikumiem un Datu apstrādes līgumu.

Turklāt Lietotājs nodrošinās, ka uzrauga ALPA Kids personas datu apstrādes darbības un ievieš organizatoriskus, fiziskus un tehniskus drošības pasākumus personas datu aizsardzībai saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, un nepieciešamajā apjomā padarīs tos pieejamus ALPA Kids.

Lietotājam ir tiesības regulāri (tai skaitā pirms Lietotāja līguma noslēgšanas vai izpildes uzsākšanas) pārbaudīt ALPA Kids veiktās personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un citiem piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī Datu apstrādes līgumam.

 

ALPA KIDS PIENĀKUMI

ALPA Kids kā datu apstrādātājs Lietotāja vārdā un uz Lietotāja atbildību apņemas apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Noteikumiem, Datu apstrādes līgumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu, un jebkuriem citiem piemērojamiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem, kurus Lietotājs ir piešķīris ALPA Kids par personas datu apstrādi saskaņā ar Lietotāja rakstiskiem norādījumiem. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, ALPA Kids nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, ja Lietotāja rakstiskie norādījumi ir pretrunā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem, Datu apstrādes līgumu vai Noteikumiem.

Neskatoties uz iepriekš minēto, ALPA Kids ir tiesības apstrādāt personas datus neatkarīgi no Lietotāja un Noteikumiem, ieskaitot Datu apstrādes līgumu, ja ALPA Kids ir neatkarīgs tiesiskais pamats apstrādāt noteiktus personas datus kā datu pārzinim (piemēram, situācijā, kad ALPA Kids apstrādā personas datus, izpildot līgumu ar datu subjektu vai tā likumīgo pārstāvi, vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu). Šāda personas datu apstrāde netiek uzskatīta par Datu apstrādes līguma pārkāpumu.

ALPA Kids piešķir piekļuvi personas datiem tikai tām pilnvarotajām personām, kurām piekļuve ir nepieciešama ALPA Kids pienākumu izpildei, un tikai tai personas datu daļai, kurai piekļuve ir absolūti nepieciešama ALPA Kids darbības nodrošināšanai. ALPA Kids veiks saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu konfidencialitāti katrai tās pilnvarotajai personai, kurai ir piekļuve personas datiem, un nodrošinās, ka visas pilnvarotās personas ir: (i) informētas par personas datu konfidenciālo raksturu un ir (ii) informētas par ALPA Kids un saviem pienākumiem attiecībā uz personas datu apstrādi. ALPA Kids nodrošina, ka personām, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir saistoši konfidencialitātes pienākumi vai ir saistoši konfidencialitātes pienākumi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

ALPA Kids ļauj Lietotājam jebkurā laikā piekļūt viņa vārdā apstrādātajiem personas datiem un pievienot, labot, dzēst un pārsūtīt datus, kā arī ierobežot to apstrādi atbilstoši Lietotāja iespējām. ALPA Kids piekrīt sadarboties ar Lietotāju un palīdzēt Lietotājam atrisināt un izpildīt jebkurus personas datu apstrādes pieprasījumus, kā arī īstenot jebkādas tiesības saistībā ar personas datu apstrādi, ko veikuši datu subjekti – spēlētāji, tai skaitā, bet ne tikai, ja datu subjekts – spēlētājs vēlas piekļūt vai pieprasīt savu personas datu dzēšanu.

ALPA Kids piekrīt darīt pieejamu Lietotājam visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu Datu apstrādes līgumā noteikto pienākumu izpildi, un ļaut Lietotājam vai Lietotāja pilnvarotam auditoram veikt auditus, tostarp kontroles, un veicināt šādu auditu veikšanu. Papildus iepriekš minētajam ALPA Kids jebkurā gadījumā piekrīt palīdzēt Lietotājam izpildīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas 32.-36. pantā noteiktos pienākumus, ņemot vērā apstrādes raksturu un ALPA Kids pieejamo informāciju.

ALPA Kids nodrošinās ar personas datu apstrādi saistītajiem draudiem un riskiem atbilstošu drošības līmeni, īstenojot atbilstošus un samērīgus tehnoloģiskus, fiziskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, nozaudēšanu un pārveidošanu, un nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti tikai līguma izpildei nepieciešamajiem mērķiem un apjomā. Piemēram, papildus citiem Datu apstrādes līgumā noteiktajiem pasākumiem ALPA Kids atļaus piekļuvi Lietotāja ALPA Kids platformā ievadītajiem personas datiem tikai autorizētiem apakšapstrādātājiem.

Gadījumā, ja datu subjekti, kompetentās iestādes vai citas trešās personas pieprasa informāciju no ALPA Kids saistībā ar personas datu apstrādi saskaņā ar Datu apstrādes līgumu, ALPA Kids pārsūtīs šādus pieprasījumus Lietotājam, ja vien piemērojamos tiesību aktos par personas datu aizsardzību nav noteikts citādi. ALPA Kids nekādā gadījumā nedrīkst darboties kā aģents Lietotāja vārdā vai tā uzdevumā, apstrādājot šādus pieprasījumus.

Saņemot rakstiskus norādījumus no Lietotāja, ALPA Kids bez nepamatotas kavēšanās dzēsīs vai iznīcinās visus personas datus vai daļu no tiem.

 

APAKŠAPSTRĀDĀTĀJI

Lietotājs sniedz ALPA Kids vispārēju piekrišanu piesaistīt un/vai izmantot apakšapstrādātājus, lai apstrādātu personas datus saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu. ALPA Kids būs atbildīgs par personas datu apstrādei piesaistīto un izmantoto apakšapstrādātāju darbībām līdzvērtīgi savām darbībām, un nodrošinās, ka tie ievēro Datu apstrādes līgumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citus ar personas datu aizsardzību saistītos tiesību aktus vismaz tādā pašā mērā kā ALPA Kids.

Sīkāka informācija par piesaistītajiem un izmantotajiem apakšapstrādātājiem ir pieejama ALPA Kids platformas Privātuma politikā, kurā ir publicēts izmantoto apstrādātāju saraksts.

Ja ALPA Kids plāno piesaistīt jaunu apakšapstrādātāju pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis Noteikumiem un Datu apstrādes līgumam, tam ir jāpublicē informācija par jauno apakšapstrādātāju izmantoto apstrādātāju sarakstā vismaz 14 kalendārās dienas pirms jebkādas personas datu nodošanas jaunajam apakšapstrādātājam. Ja Lietotājs neiebilst pret apakšapstrādātāju iepriekš minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis apakšapstrādātāja piesaistei. Ja Lietotājs iepriekš minētajā termiņā ir iesniedzis jaunajam apakšapstrādātājam motivētu rakstisku iebildumu un puses nav vienojušās par jaunā apakšapstrādātāja neiekļaušanu vai maiņu, Lietotājam ir tiesības izbeigt līgumu kopā ar Datu apstrādes līgumu, kas ir tā daļa, ar brīdi, kad apakšapstrādātājs, pret kuru Lietotājs ir iebildis, sāk apstrādāt personas datus.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMI

Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā ALPA Kids veiks atbilstošus pasākumus, lai novērstu, nepieļautu vai mazinātu personas datu risku, kas izriet no pārkāpuma, tostarp nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, nelikumīgas izpaušanas vai neatļautas piekļuves risku. ALPA Kids piekrīt bez nepamatotas kavēšanās (bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc tam, kad uzzinājis par pārkāpumu) informēt Lietotāju par jebkuru personas datu aizsardzības pārkāpumu.

ALPA Kids dokumentēs visus personas datu aizsardzības pārkāpumus un to apstākļus, tostarp pārkāpuma ietekmi un apmēru, kā arī korektīvos pasākumus, kas veikti, lai to novērstu. Tiek dokumentēti vismaz šādi personas datu aizsardzības pārkāpuma elementi:

      pārkāpuma būtības apraksts un, ja iespējams, skarto datu subjektu kategoriju un veidu apraksts un skaits;

      paredzamo un faktisko seku apraksts;

      korektīvo pasākumu apraksts, kurus pakalpojumu sniedzējs ir veicis vai plāno veikt, lai novērstu pārkāpumu.

Personas datu aizsardzības pārkāpuma dokumentācijas kopija tiks izsniegta Lietotājam vai attiecīgajai uzraudzības iestādei pēc rakstiska pieprasījuma.

Lietotājs būs pilnībā atbildīgs par savu pienākumu izpildi ziņot par jebkādiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, tostarp, vajadzības gadījumā, informēt datu subjektus, uzraudzības iestādes vai trešās personas, un ALPA Kids neuzņemas nekādus pienākumus šajā sakarā.

 

ATBILDĪBA

Ievērojot Noteikumos norādītos atbildības ierobežojumus, ALPA Kids piekrīt atlīdzināt Lietotājam visus Lietotājam nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies no:

      būtiska Lietotāja līguma un/vai ar Lietotāju noslēgtā Datu apstrādes līguma pārkāpuma saistībā ar ALPA Kids veikto personas datu apstrādi, vai

      būtiska Vispārīgās datu aizsardzības regulas un/vai citu piemērojamo personas datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpuma, ko izraisījis ALPA Kids, apstrādājot personas datus.

 

SPĒKĀ ESAMĪBA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

Datu apstrādes līguma spēkā esamība ir nesaraujami saistīta ar Lietotāja līguma spēkā esamību starp ALPA Kids un Lietotāju par Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem, un Datu apstrādes līgums zaudēs spēku, beidzoties Lietotāja līguma termiņam.

Beidzoties Datu apstrādes līguma termiņam, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, ALPA Kids atgriezīs personas datus Lietotājam vai padarīs tos citādi pieejamus atgriešanai. Pēc tam, kad Lietotājs ir rakstiski piekritis vai atteicies pieņemt personas datus, ALPA Kids piekrīt neatgriezeniski dzēst vai iznīcināt visus tā rīcībā esošos personas datus, izņemot personas datus, kurus ALPA Kids ir tiesības apstrādāt uz jebkura cita pamata, neatkarīgi no Lietotāja līguma un Datu apstrādes līguma.

Ja Lietotājs nepiekrīt personas datu atgriešanai 30 dienu laikā pēc Datu apstrādes līguma termiņa beigām un rakstiski neiebilst, ALPA Kids dzēsīs vai iznīcinās atgriežamos personas datus ar nosacījumu, ka uz tiem neattiecas Lietotāja pienākums saglabāt šādus datus saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamajiem tiesību aktiem. Personas datus, kas Lietotājam ir jāglabā saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, ALPA Kids glabās līdz brīdim, kad tiks saņemta Lietotāja rakstiska piekrišana šādu personas datu dzēšanai vai beigsies glabāšanas pienākums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un Lietotājs piekrīt atlīdzināt ALPA Kids par šādu personas datu glabāšanu saskaņā ar pušu vienošanos.