Användningsvillkora

 

ALLMÄNT

Dessa användningsvillkor (”Villkor”) ingås mellan dig som användare (”Användare” eller ”du”, som fysisk person eller undervisningsanstalt eller en annan juridisk person) och ALPA Kids OÜ (”ALPA Kids” eller ”vi”) och de reglerar användningen av ALPA Kids Plattformen på webbsidan www.alpakids.com  och på samtliga underdomäner och mobilappen ALPA Kids (”ALPA Kids Plattform”). Du kan kontakta oss via e-post på info@alpakids.com

Syftet med villkoren är att fastställa de villkor, enligt vilka ALPA Kids tillåter dig att använda vissa tjänster, däribland spela digitala kunskapsspel av ALPA Kids och använda andra tillgängliga tjänster (tillsammans ”Tjänster”) självständigt eller inom en undervisningsanstalt. Villkoren fastställer bland annat även köpvillkoren för produkter som erbjuds på ALPA Kids onlinebutik (”Onlinebutik”), samt alla andra villkor som tillämpas vid användning av ALPA Kids Plattformen utan att använda en konkret Tjänst och/eller Onlinebutiken.

 

Genom att använda ALPA Kids Plattformen, däribland genom att köpa produkter i Onlinebutiken eller beställa Tjänster, samt genom att använda betalda och kostnadsfria Tjänster som erbjuds, bekräftar du att: (i) du är minst 18 år gammal eller har ett tillstånd av din förälder eller vårdnadshavare för att använda ALPA Kids Plattformen; (ii) du godkänner Villkoren som fysisk person eller om du företräder en undervisningsanstalt eller någon annan juridisk person, godkänner du Villkoren i den motsvarande anstaltens eller juridiska personens namn; (iii) om du godkänner Villkoren i en motsvarande juridiska persons namn, har du rätt till att göra detta, den juridiska personen är regelrätt registrerad och godkänner att vara lagligt bunden till Villkoren; (vi) det är inte förbjudet för dig eller den motsvarande juridiska personen att använda ALPA Kids Plattformen eller godkänna Villkoren enligt tillämpliga lagar; och (vii) du använder ALPA Kids Plattformen i enlighet med Villkoren och tillämpliga lagar och/eller rättsliga föreskrifter.

ALPA Kids förbehåller sig rätten att ensidigt ändra och komplettera Villkoren och databehandlingsavtalet i bilagan till dessa Villkor, på villkor att det finns en rimlig orsak till ändringarna eller kompletteringarna (tex ändringar i tillämpliga lagar, ALPA Kids legitima affärsintressen, förbättring av befintliga Tjänster eller andra funktioner osv). Alla ändringar i Villkoren publiceras på ALPA Kids Plattformen. 

 

ALPA KIDS PLATTFORM

ALPA Kids Plattformen ger dig tillgång till köp och användning av Tjänster, samt att navigera ALPA Kids Plattformen på alla andra sätt. Det är möjligt att få tillgång till vissa Tjänster genom att köpa en motsvarande avgiftsbelagd Tjänst.

Du samtycker till att ALPA Kids är ansvarig endast för att Användare ska ha möjligheten att använda ALPA Kids Plattformen, däribland köpa, få tillgång till och använda valda Tjänster i enlighet med överenskomna tilläggsvillkor. ALPA Kids är ansvarig även för att skicka ut elektroniska bekräftelser genom ALPA Kids Plattformen om mellan ALPA Kids och Användaren ingångna avtal för användning av motsvarande Tjänster (”Användaravtal[S1] “) och köp som är genomförda i Onlinebutiken.

Dessutom är du medveten om att du är skyldig att enligt krav i tillämpliga lagar betala skatter och lämna in deklarationer för kostnader som följer av transaktioner vid användning av ALPA Kids Plattformen, däribland transaktioner som genomförs i Onlinebutiken och avgifter som betalas enligt Användaravtalet.

Du samtycker till att ALPA Kids har rätt att tillfälligt avbryta och/eller förbjuda din nuvarande eller framtida användning av ALPA Kids Plattformen på vilket sätt som helst, i fall du missbrukar ALPA Kids Plattformen, använder den i ond tro eller på ett olämpligt, störande, manipulativt eller bedrägligt sätt. Överträdelse av dessa förbud kan leda till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.

BETALNING FÖR ALPA KIDS TJÄNSTER 

För att få tillgång till och använda vissa avgiftsbelagda Tjänster på ALPA Kids Plattformen, måste du köpa den motsvarande Tjänsten och betala för den valda Tjänsten enligt tillämpliga betalningsvillkor. Tjänsten kan väljas enligt den önskade Tjänstens innehåll (antingen ett enskilt digitalt kunskapsspel eller en komplett uppsättning av digitala kunskapsspel), vilket bland annat kan omfatta villkor gällande användningsrättens giltighet för den valda Tjänsten (tex en användningsrätt på en månad eller ett år). Den information som framgår vid köp på ALPA Kids Plattformen innehåller uppgifter om alla tillämpliga (betalnings)villkor, avgifter och dröjsmålsräntor som tas ut av ALPA Kids samt eventuella gratis provperioder för Tjänsten.

Efter att ett köp av en Tjänst på ALPA Kids Plattformen har placerats, får du anvisningar och nödvändiga instruktioner av ALPA Kids plattform för att utföra betalningen. Användare som är fysiska personer kan betala Tjänsten genom att använda betallösningar av tredje parter (tex appbutikerna Google Play Store eller App Store), varefter Användaravtalet anses ha ingåtts. Vänligen observera att vid användning av betallösningar av tredje parter kan av Villkoren separata betalningsvillkor tillämpas, för vilka du själv bär ansvaret för att de följs. Dessutom, i händelse av problem relaterade till köp av Tjänsten som genomfördes genom tredje parters onlinebutiker, måste du först kontakta operatören av den relevanta onlinebutik som du använde.

I fall du köper en avgiftsbelagd Tjänst för en viss fastställd faktureringsperiod (t.ex. en månad eller ett år), samtycker du dessutom till att den valda Tjänstens användningsrätt förlängs automatiskt vid varje faktureringsperiod och ALPA Kids debiterar dig, genom tredje parters onlinebutiker, beloppet för förlängningen av Tjänstens användningsrätt vid varje faktureringsperiods förfallodatum från och med att du köpte Tjänsten. ALPA Kids förlänger automatiskt användningsrätten till den köpta Tjänsten (i enlighet med den valda faktureringsperioden) fram tills att du har sagt upp Användaravtalet eller att det har hävts av andra orsaker enligt Villkoren.

Användaravtalet kan sägas upp genom att använda den tredje parts onlinebutik, genom vilken du köpte Tjänsten. Uppsägningen av Användaravtalet träder i kraft på förfallodatumet för nästa faktureringsperiod från och med när du köpte Tjänsten ursprungligen, varefter du inte längre kommer att kunna använda Tjänsten och din användningsrätt till den köpta Tjänsten kommer inte att förlängas av ALPA Kids. Vänligen observera att vid uppsägning av Användaravtalet, returnerar inte ALPA Kids några som helst belopp för faktureringsperioden före uppsägningen.[S2] 

Användare som är en undervisningsanstalt eller någon annan juridisk person kan betala för Tjänsten med en faktura som ställs ut i enlighet med de villkor som valdes av Användaren (antingen som en e-faktura eller fysiskt) tillsammans med en elektronisk bekräftelse av ett slutfört köp och andra tillämpliga villkor och Användaravtalet anses ha ingåtts vid denna tidpunkt. Dessutom tillhandahåller ALPA Kids även en åtkomstkod till Tjänsten, som en undervisningsanstalt eller en annan juridisk person kan ange för att på ALPA Kids Plattformen få tillgång till den köpta Tjänsten och andra förknippade funktioner. Mer utförliga anvisningar för att ange åtkomstkoden finns tillgängliga på ALPA Kids Plattformen. Användningsrätten för den motsvarande Tjänsten förlängs inte automatiskt för Användare som är undervisningsanstalter eller andra juridiska personer, vilket innebär att när en motsvarande användningsrätt går ut, måste ett nytt Användaravtal ingås, som säkerställer att användningsrätten för Tjänsten fortsätter att gälla. Vid försenad betalning av fakturor har ALPA Kids rätt att debitera Användaren 0,05 % per dag av det obetalda beloppet i dröjsmålsränta tills det uteblivna beloppet har betalats i sin helhet.

Vänligen observera att skyldigheten att betala avgiften inte beror på huruvida Användaren faktiskt använder den köpta Tjänsten eller inte. Villkoren i Användaravtalet, enligt vilken ALPA Kids tillhandahåller Användaren den köpta Tjänsten, gäller i den omfattning som Användaravtalet inte uttryckligen fastställer något annat. 

ANVÄNDNING AV ALPA KIDS TJÄNSTER 

Ingåendet av Användaravtalet garanterar Användarna tillgång till den valda Tjänsten via ALPA Kids Plattformen i enlighet med ytterligare tillämpliga villkor (t.ex. beroende på om ett enskilt digitalt kunskapsspel, ett månads- eller årspaket för användning av Tjänsten har köpts).

Användaren är fullt ansvarig för att det ingångna Användaravtalet följs enligt kraven, inklusive den avsedda användningen av den motsvarande Tjänsten i enlighet med innehållet i den köpta Tjänsten. Dessutom är Användaren skyldig att använda den senaste tillgängliga versionen av ALPA Kids Plattform-applikationen vid användning av ALPA Kids Plattformen genom en mobil enhet eller annan utrustning för att säkerställa det senaste innehållet och bästa möjliga tillförlitligheten.  Minimikrav för mobila enheter eller annan utrustning (bland annat operativsystemens kompatibilitet) är tillgängliga genom ALPA Kids Plattformen, som har länkar till appbutiker av tredje parter (tex Google Play Store eller App Store). 

ALPA Kids ansvarar inte för Tjänsternas innehåll och funktion, som ALPA Kids inte tillhandahåller själv, utan endast förmedlar. En tredjepartshandledare (t.ex. en lärare vid en undervisningsanstalt) är ansvarig för innehållet och funktionen av en sådan Tjänst, som använder motsvarande Tjänst för att genomföra ett visst digitalt kunskapsspel och vid behov analysera resultaten (tex på en undervisningsanstalt).

Användaren förpliktar sig att inte ge någon tredje part tillgång till den motsvarande Tjänsten utan samtycke från ALPA Kids, däribland att inte ge åtkomst till ALPA Kids digitala kunskapsspel eller en annan funktion till en tredje part som inte har köpt den relevanta Tjänsten. Dessutom förpliktar sig Användaren att meddela ALPA Kids om alla möjliga överträdelser, klagomål och/eller fall som har uppstått i samband med användning av motsvarande Tjänst.

ALPA Kids har rätt att ändra de Tjänster som erbjuds, deras innehåll och pris, däribland, dock inte enbart, i syfte att vidareutveckla Tjänsterna, anpassa dem till nya teknologiska lösningar eller med anledning av andra väsentliga ändringar. ALPA Kids har ytterligare rätt att förnya Tjänsterna och deras innehåll för att säkerställa att tjänsterna överensstämmer med Villkoren, däribland för att säkerställa säkerheten vid användning av Tjänsterna.

Dessutom har ALPA Kids rätt att avtalsenligt med rimligt varsel säga upp vilket som helst tidsbegränsat Användaravtal som har ingåtts med Användaren, ifall denne upphör att erbjuda den motsvarande Tjänsten, inklusive alla digitala kunskapsspel. Vid en avtalsenlig uppsägning returnerar ALPA Kids dig det förbetalda beloppet proportionellt till den del, som du i den köpta Tjänsten inte kan längre utnyttja i enlighet med det tidigare ingångna Användaravtalet. Information som berör ändringar och uppdateringar i Tjänsterna samt priset för den betalda Tjänsten meddelas dig på ALPA Kids Plattformen.

ALPA KIDS ONLINEBUTIK

Varje användare får åtkomst till Onlinebutiken. I Onlinebutiken hittar du en lista över produkter som erbjuds av ALPA Kids, produktbeskrivningar och priser. Bilderna vid produkterna är illustrativa. Alla priser i Onlinebutiken är angivna i euro och innehåller moms. Leveranskostnaden tillkommer till priset i enlighet med den giltiga prislistan.

När du har hittat den önskade produkten i Onlinebutikens sortiment, valt antalet och vid behov angett andra produktegenskaper som behöver preciseras, tryck på knappen ”Lägg i varukorgen”. Vid den valda produkten visas produktens pris och om den omfattas av en rabatt, visas även det tidigare priset[S3]  samt annan information om alla tillämpliga betalningsvillkor. När du trycker på knappen ”Till betalning”, vidarebefordras du till sidan där du måste ange kontaktuppgifter, leverans- och faktureringsuppgifter samt andra nödvändiga uppgifter. Vid ett köp är du skyldig att ange uppgifter som är riktiga, exakta, aktuella och fullständiga.

När du har angett de nödvändiga uppgifterna och valt den önskade leveransmetoden, tryck på knappen ”Placera beställningen” för att slutföra beställningen. Därefter får du anvisningar och nödvändiga instruktioner av ALPA Kids för att utföra betalningen och efter det anses produktens försäljningsavtal ha ingåtts. Därefter skickar ALPA Kids en elektronisk bekräftelse över det slutförda köpet, en faktura för köpe- och försäljningsavtalet samt andra tillämpliga villkor via e-post. De köpta produkterna levereras till den adress som du har angivit i beställningen av en transporttjänst som anordnas av ALPA Kids. Betalningar i Onlinebutiken sker genom tjänsteleverantören Maksekeskus AS, som är ett i Estland verksamt betalningsinstitut med ett verksamhetstillstånd (nr 4.1-1/127) som är utfärdat av Estlands finansinspektion.[S4] 

Om en produkt är slut i lager och beställningen inte kan uppfyllas, har ALPA Kids rätt att erbjuda ett nytt leveransdatum eller returnera det betalda beloppet. Om Användaren väljer att få beloppet returnerat, returneras beloppet till Användaren omedelbart, dock inte senare än fjorton (14) kalenderdagar efter att köpet har utförts. Efter att beloppet har returnerats, anses försäljningsavtalet ha hävts.

ALPA Kids förbehåller sig rätten att dra sig ur ett försäljningsavtal som har ingåtts i Onlinebutiken och inte skicka ut de beställda produkterna, i fall produkternas pris, beskrivning eller kvalitet var angivna felaktigt, priset i varukorgen var angivet felaktigt på grund av ett tekniskt eller annat fel i Onlinebutiken. Vi meddelar dig genast i fall ett fel har upptäckts. Du kan beställa samma produkter till det korrekta priset genom att beställa de valda produkterna på nytt i Onlinebutiken. Vid ett sådant frånträde har du inte rätt att kräva ersättning för skador som kunde ha vållats dig av frånträdet. Dessutom har ALPA Kids rätt att inte tillåta Användaren att ingå ett försäljningsavtal ifall Användaren bryter eller har tidigare brutit mot något ingånget försäljningsavtal.

Produkter som har sålts till Användare som är konsumenter, omfattas av en reklamationsrätt med en löptid på två år. I fall Användaren har en reklamation angående produktens bristande överensstämmelse med avtalsvillkoren, måste detta meddelas till ALPA Kids inom två månader från den dag då Användaren fick kännedom om att den köpta produkten inte överensstämmer med avtalsvillkoren. Reklamationen måste lämnas in via e-post till adressen epood@alpa.ee tillsammans med följande information:

  Användarens namn och kontaktuppgifter;

  beskrivning av produktens brist och den antagliga orsaken; och

  beställningsnummer.

Vid inlämning av en reklamation angående en bristfällig produkt, kommer ALPA Kids att granska reklamationen inom fjorton (14) kalenderdagar efter mottagandet.

ALPA Kids står för kostnaderna (däribland leveranskostnader) i samband med ersättningen av den bristfälliga produkten. I fall ALPA Kids godtar reklamationens innehåll, har ALPA Kids rätt att åtgärda bristfälligheten i produkten eller om det är inte möjligt eller rimligt, byter ALPA Kids ut den bristfälliga produkten mot en likadan utan brister. I fall det inte är möjligt att byta ut produkten (produkten saknas i ALPA Kids lager eller om produkten inte längre tillverkas) returnerar ALPA Kids det belopp för den bristfälliga produkten som Användaren har betalt till ett av Användaren angivet bankkonto inom fjorton (14) dagar efter att reklamationen har mottagits. Vid ersättning av en bristfällig produkt mot en produkt utan brister, levereras den till Användaren med en transport som anordnas av ALPA Kids.

ALPA Kids har rätt att när som helst ändra priserna i Onlinebutiken. Om priserna i Onlinebutiken har ändrats efter att en beställning av en Användare har placerats och betalats, är ALPA Kids skyldig att leverera motsvarande produkter till Användaren till de priser som var giltiga när beställningen placerades.

HANTERING AV ALPA KIDS PLATTFORM

ALPA Kids Plattform är tillgänglig på internet dygnet runt, med undantag för force majeure samt planerade avbrott och nödavbrott för underhållsarbeten. I villkoren betyder ”force majeure” varje oförutsägbar omständighet som inte orsakas av en parts fel och som inte kan åtgärdas av en part med rimliga ansträngningar, inklusive men inte begränsat till internetavbrott, kommunikationsavbrott, eldsvåda, översvämning eller krig.

ALPA Kids har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande helt eller delvis stänga eller blockera ALPA Kids Plattformen eller tillgång till den, i synnerhet för underhållsarbeten, uppdateringar eller i händelse av en attack mot ALPA Kids Plattformen.

ALPA Kids Plattformen kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, dock har inte ALPA Kids ansvar för tredje parters webbplatser eller deras innehåll. ALPA Kids Plattformen och webbplatser av tredje parter är inte relaterade till varandra, och du är själv ansvarig för användningen av tredje parters webbplatser och uppfyllandet av deras användarvillkor.

ÄGANDERÄTT

ALPA Kids Plattformen, varumärken, logotyper, andra markeringar och mjukvara som används på den samt ALPA Kids Plattformens innehåll (dvs texter, videor, fotografier och all annan information  vilken som helst form och typ som är publicerade på ALPA Kids Plattformen) (hädanefter ”Egendom”) tillhör ALPA Kids eller tredje parter, med vars tillstånd det nämnda innehållet används på ALPA Kids Plattformen.

Denna Egendom kan vara föremål för och skyddad av upphovsrätt, varumärke, patent och andra immateriella rättigheter. Användning av information som publiceras på ALPA Kids Plattformen (inklusive Egendomen) i kommersiella eller reklamsyften är strängt förbjuden.

Kopiering, användning i andra syften, försäljning, distribution, modifiering, anpassning, översättning och reproduktion av den information som publiceras på ALPA Kids Plattformen (inklusive Egendomen) eller dess delar är förbjuden utan ett föregående uttryckligt tillstånd från ALPA Kids. Överträdelse av dessa förbud kan leda till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.

ÅNGERRÄTT

Användare som är konsumenter har lagstadgad rätt att ångra den köpta Tjänsten (som i lagens mening kan vara digitalt innehåll eller en tjänst) och/eller ett köp som har genomförts i Onlinebutiken utan att ange någon anledning.

Genom att köpa en Tjänst (eller automatiskt förlänga den) som motsvarar digitalt innehåll i lagens mening (tex ett digitalt kunskapsspel) samtycker du till att innehållet i motsvarande Tjänst är omedelbart tillgängligt för dig från köptillfället (eller den automatiska förlängningen) och därmed avsäger du dig den lagstadgade 14dagars ångerrätten.

Om Tjänsten är en digital tjänst i lagens mening upphör ångerrätten 14 dagar efter köpdatumet eller datumet för den automatiska förlängningen av Tjänsten. Om du inom de omnämnda 14 dagarna inte använder Tjänsten, returnerar vi hela den köpta Tjänstens pris.

Ångerrätten för produkter som har köpts genom Onlinebutiken löper ut 14 dagar efter att produkten har mottagits. Ångerrätten omfattar inte en produkt som är köpt via Onlinebutiken om du har börjat använda den köpta produkten. Vid retur av en produkt som är köpt via Onlinebutiken, bör produkten innehålla alla de föremål och all den dokumentation som ingick i produktens förpackning.

För att utöva ångerrätten för en produkt som du har köpt via Onlinebutiken, bör du lämna in till oss (adress Laki tn 19, Tallinn 12915, Estland eller via e-post info@alpakids.com) en tydligt förståelig viljeyttring (t.ex. genom att skicka ett brev eller via e-post) om att du vill dra dig ur det köp som gjordes i Onlinebutiken . Du kan använda ångerrättsformuläret, men det är inte obligatoriskt att använda formuläret.

När du drar dig ur en Tjänst (antingen digitalt innehåll eller en tjänst) ber vi dig att först kontakta operatören av tredje parts onlinebutik, eftersom det beroende på villkoren för den anlitade onlinebutiken kan vara möjligt att utöva den lagstadgade ångerrätten genom den relevanta onlinebutiken inom en viss tidsperiod. Oavsett detta har du rätt att även vända dig till oss för att utöva ångerrätten i enlighet med de anvisningar och villkor som är nämnda i förra stycket.

Ångerrätten anses ha utövats i tid om du har skickat ansökan om utövandet av din ångerrätt innan den första ångerfristen har löpt ut, om du inte har avstått från ångerrätten.

Om du utövar din ångerrätt, returnerar vi de relevanta betalningarna vid första möjlighet dock inte senare än 14 dagar från och med det datum då vi mottog din ansökan om utövande av ångerrätt. För att återbetala beloppen använder vi samma betalningssätt som du ursprungligen använde, såvida du inte uttryckligen samtycker till ett annat betalningssätt; i vilket fall som helst tar vi inga avgifter för återbetalningen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Utförligare information om behandlingen av personuppgifter på ALPA Kids Plattformen hittar du i ALPA Kids Plattformens Sekretesspolicy.

ANSVAR

Du använder ALPA Kids Plattformen på eget ansvar. Detta innebär att ALPA Kids inte är ansvarig för skador som orsakats av virus, sabotageprogram eller annat teknologiskadande material av tredje parter som sprids via vilken som helst digital plattform och som negativt kan påverka Användarens dator, mobila enhet, annan hårdvara eller mjukvara. Dessutom är inte ALPA Kids ansvarig för skador som kan uppstå i händelse av dataförlust i samband med användningen av ALPA Kids Plattformen. Du är skyldig att göra allt nödvändigt för att skydda dina uppgifter, datorsystem och mjukvara mot virus, trojaner och alla andra datorprogram som kan spridas genom den digitala plattformen.

Om inte annat följer av tillämpliga lagar, ska ALPA Kids inte hållas ansvarig för några direkta eller indirekta skador (däribland inkomstbortfall) som kan vara relaterade till användningen eller oförmågan att använda ALPA Kids Plattformen eller händelser relaterade till ALPA Kids Plattformen i allmänhet, däribland alla tekniska fel, avbrott, störningar och ändringar inom alla transaktioner som har genomförts genom ALPA Kids Plattformen.

ALPA Kids ansvarar inte för förseningar och missförstånd som uppstår vid leverans av produkter som är köpta via Onlinebutiken, i fall förseningen eller missförståndet beror på av Användaren ofullständigt eller felaktigt angivna uppgifter vid placering av beställningen eller Användarens egna dröjsmål vid mottagandet av produkten, vilket omfattar bland annat avsaknad av en mottagare från Användarens sida på leveransstället för produkten vid anvisad tidpunkt i enlighet med försäljningsavtalet.

Observera även att det är endast du som är ansvarig för uppgifter som du uppger för ALPA Kids. ALPA Kids är inte ansvarig för av dig felaktigt, ofullständigt eller bristfälligt framlagda uppgifter. 

Dessa Villkor begränsar inte och friskriver inte ALPA Kids ansvar i de fall, där ansvarsbegränsning eller -friskrivning är förbjuden enligt lag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

ALPA Kids kan anordna kampanjer (däribland provmånader med åtkomst och användningsrätt för vissa Tjänster) som omfattas av ytterligare villkor som anges på ALPA Kids Plattformen.

Om ALPA Kids har informerat Användaren om ändringar i Villkoren och Användaren inte samtycker till ändringarna i Villkoren, har Användaren rätt att säga upp det Användaravtal som har ingåtts med ALPA Kids genom att skriftligen meddela ALPA Kids minst fjorton (14) kalenderdagar i förväg från och med meddelandet om ändringarna har mottagits.

Du förpliktar dig till att inte använda ALPA Kids Plattformen för någon olaglig verksamhet eller för något kommersiellt syfte annat än att uppfylla de skyldigheter som anges i Villkoren.

Varken ALPA Kids eller Användaren är ansvariga för brott mot skyldigheterna i Villkoren, om anledningen till avtalsbrottet är force majeure.

Om vi ​​i vissa fall inte kräver uppfyllande av Villkoren eller underlåter att utöva de rättigheter som anges i dem, begränsar detta inte vår rätt till att kräva uppfyllandet och utöva våra rättigheter i framtiden.

Om någon bestämmelse i Villkoren av någon anledning visar sig vara ogiltig, försumbar eller omöjlig att verkställa, ska den anses vara utesluten från Villkoren och giltigheten och verkställandet av de återstående Villkoren ska inte påverkas.

Villkoren, Användaravtalen, försäljningsavtal som görs via Onlinebutiken och andra relaterade dokument omfattas av i Republiken Estland giltiga lagar.

Tvister som uppstår i samband med Villkoren och användningen av ALPA Kids Plattformen, däribland användningen av Tjänster och köp som görs via Onlinebutiken, bör lösas av Användaren och ALPA Kids genom förhandlingar. Om en överenskommelse inte uppnås har Användaren rätt att vända sig till Harju läns länsdomstol för att skydda sina rättigheter, ifall Användaren inte har rätt att vända sig till en domstol på sin hemvist. En Användare som är en konsument har dessutom rätt att vända sig till Konsumenttvistnämnden eller ODR-plattfromen (Online Dispute Resolution dvs tvistlösning på nätet).

UPPGIFTER

ALPA Kids OÜ

Organisationsnummer: 14547512

Adress: Laki tn 19, Tallinn 12915, Estland

EE412200221072070313

E-post: info@alpakids.com

 

Uppdaterat december 2022

 

 

 

 

 

BILAGA – DATABEHANDLINGSAVTAL

Detta databehandlingsavtal (”Databehandlingsavtal”) kompletterar och utgör en oskiljaktig del av de Villkor som har ingåtts mellan ALPA Kids och Användaren (utbildningsanstalt eller annan juridisk person) angående tillhandahållande av ALPA Kids tjänster till Användaren.

De begrepp och termer som används i Databehandlingsavtalet används i den meningen som fastställs i Användarvillkoren för ALPA Kids Plattform och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”allmän förordning”).

DATABEHANDLINGSAVTALETS FÖREMÅL

I och med Databehandlingsavtalet bemyndigar Användaren ALPA Kids att vara  personuppgiftsansvarig och behandla personuppgifter, som en av Användaren bemyndigad person anger på ALPA Kids Plattformen eller på något annat sätt som följer ur Användaravtalet gör dem tillgängliga samt för vilka enligt den allmänna förordningens mening Användaren är personuppgiftsansvarig, i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla det Användaravtal som har ingåtts mellan ALPA Kids och Användaren och enligt de villkor som fastställs i Databehandlingsavtalet. 

För att undvika möjliga tvivel har ALPA Kids och Användaren kommit överens att ifall Användaren anger registrerade deltagande spelares personuppgifter inom ett motsvarande digitalt kunskapsspel på ALPA Kids Plattformen, är Användaren  personuppgiftsansvarig för samtliga angivna personuppgifter och ALPA Kids behandlar motsvarande uppgifter i Användarens namn och som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla Tjänsten.

ALPA Kids samtycker till att tillhandahålla Tjänster till Användaren enligt Villkoren. Vid tillhandahållande av tjänster behandlar ALPA Kids Användarens uppgifter som innehåller personuppgifter. ALPA Kids behandlar personuppgifter enligt de villkor som fastställs i detta Databehandlingsavtal.

ALPA Kids behandlar personuppgifter i följande syften:

      För att inom ramen av Tjänsten hantera digitala kunskapsspel som genomförs av Användaren och för att i samband med detta behandla personuppgifter enligt det som följer av lag; och

      För att inom ramen av Tjänsten stödja digitala kunskapsspel som genomförs av Användaren och analysera det motsvarande digitala kunskapsspelets resultat.

ALPA Kids behandlar personuppgifter enbart i den omfattning som är nödvändig för att tillhandahålla Tjänsten enligt Villkoren och Databehandlingsavtalet. I fall som inte fastställs i Databehandlingsavtalet tillämpas Villkoren.

ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Användaren säkerställer som personuppgiftsansvarig att hen har en rättslig grund till att behandla personuppgifter och, vid tillämpliga fall, att det finns ett samtycke av den registrerade eller dennes rättsliga företrädare.  Dessutom säkerställer Användaren att behandlingen av personuppgifter från hens sida sker enbart i den omfattning som är nödvändig i databehandlingssyften, däribland att bemyndiga ALPA Kids att behandla personuppgifter, som sker i enlighet med den allmänna förordningen samt alla andra tillämpliga statliga och internationella lagar som avser skydd av personuppgifter, samt Villkoren och Databehandlingsavtalet.

Användaren säkerställer även att hen övervakar ALPA Kids verksamhet vid behandling av personuppgifter och tillämpar organisatoriska, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder som motsvarar kraven i tillämpliga lagar om dataskydd, för att skydda personuppgifter och i nödvändig mån lägga fram dem till ALPA Kids.

Användaren har rätt att regelbundet (däribland innan Användaravtalet har ingåtts eller börjat uppfyllas) kontrollera att behandlingen av personuppgifter från ALPA Kids sida överensstämmer med den allmänna förordningen och andra tillämpliga lagar, samt Databehandlingsavtalet.

ALPA KIDS SKYLDIGHETER

ALPA Kids är skyldig att i Användarens namn och på Användarens ansvar behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträde enbart i enlighet med Villkoren, Databehandlingsavtalet och personuppgifter som tillhandahållits ALPA Kids av Användaren, i överensstämmelse med den allmänna förordningen och andra lagar som är kopplade till skydd av personuppgifter enligt Användarens skriftliga anvisningar. För att undvika möjliga tvivel, har inte ALPA Kids ansvar för några som helst skador, som har orsakats på grund av att Användarens skriftliga anvisningar har stridit mot den allmänna förordningen eller andra tillämpliga lagar, samt Databehandlingsavtalet eller Villkoren.

Oavsett det ovannämnda har ALPA Kids rätt att behandla personuppgifter oberoende av Användaren och Villkoren, däribland Databehandlingsavtalet, i fall ALPA Kids har en oberoende rättslig grund till att behandla personuppgifter som en personuppgiftsbehandlare (till exempel i fall där ALPA Kids behandlar personuppgifter för att uppfylla ett avtal med den registrerade eller hens rättsliga företrädare eller vid samtycke av den registrerade). En motsvarande behandling av personuppgifter anses inte vara en överträdelse av Databehandlingsavtalet.

ALPA Kids ger tillträdest till personuppgifter endast för de bemyndigade personer, som behöver åtkomsten för att uppfylla ALPA Kids skyldigheter, och endast till den del av personuppgifterna, som är absolut nödvändig för att uppfylla ALPA Kids uppdrag. ALPA Kids tillämpar rimliga åtgärder för att säkerställa att varje från ALPA Kids sida bemyndigad person som har åtkomst till personuppgifterna, är tillförlitlig och säkerställer att den bemyndigade personen: (i) har informerats om att personuppgifterna är av konfidentiell karaktär; och (ii) är medveten om ALPA Kids och sina egna skyldigheter i samband med behandlingen av personuppgifter. ALPA Kids säkerställer att personer som är bemyndigade till behandling av personuppgifter har bundit sig vid en konfidentialitetsplikt eller omfattas av en konfidentialitetsplikt enligt lag.

ALPA Kids tillåter Användaren att när som helst få tillgång till de personuppgifter som behandlas i hens namn och att lägga till, korrigera, ta bort, överföra och begränsa deras behandling enligt Användarens alternativ. ALPA Kids är skyldig att samarbeta med Användaren och att hjälpa Användaren att lösa och uppfylla förfrågningar från registrerade som är spelare, relaterade till personuppgiftsbehandling och ansökningar om utövande av rättigheter relaterade till personuppgiftsbehandling, bland annat i fall där den registrerade spelaren vill få tillgång till sina personuppgifter eller begära att de raderas.

ALPA Kids är skyldig att göra tillgänglig all information som behövs för att bevisa uppfyllandet av de skyldigheter som anges i Databehandlingsavtalet för Användaren, och möjliggör för Användaren eller av hen bemyndigad revisor att genomföra revisioner, inklusive kontroller, och medverkar till att genomföra revisioner. Förutom det ovannämnda är ALPA Kids skyldig att i varje fall hjälpa Användaren att fullgöra de skyldigheter som är fastställda i den allmänna förordningens artiklar 32-36 och beakta sättet för personuppgiftsbehandling och för ALPA Kids tillgängliga uppgifter.

ALPA Kids säkerställer en säkerhetsnivå som motsvarar de faror och risker som är förknippade med behandling av personuppgifter, samtidigt som ALPA Kids tillämpar lämpliga och aktuella tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, förstörelse och förändring och för att säkerställa att de behandlas endast i de syften som följer av avtalet och i den utsträckning som behövs för detta. Till exempel ger ALPA Kids åtkomst till personuppgifter som angetts av Användaren på ALPA Kids Plattformen endast för bemyndigade underbehandlare, utöver andra åtgärder som fastställs i Databehandlingsavtalet.

I fall registrerade, behöriga myndigheter eller andra tredje parter begär information från ALPA Kids i samband med behandling av personuppgifter som regleras i Databehandlingsavtalet, kommer ALPA Kids att vidarebefordra denna förfrågan till Användaren, såvida inte annat följer av tillämplig lagstiftning angående skydd av personuppgifter. Vid hantering av förfrågan får inte ALPA Kids under inga omständigheter agera som Användarens företrädare eller i dennes namn.

Vid mottagande av en motsvarande skriftlig anvisning av Användaren, är ALPA Kids skyldig att motsvarande radera eller förstöra alla eller en del av personuppgifterna utan omotiveratdröjsmål.

UNDERBEHANDLARE

Användaren ger ALPA Kids ett allmänt samtycke till att involvera eller/och anlita underbehandlare för behandling av personuppgifter i samband med utförande av Tjänsten. ALPA Kids är ansvarig för verksamheten hos de underbehandlare som är involverade och anlitas av ALPA Kids i behandlingen av personuppgifter i samma utsträckning som för dess egna verksamhet och säkerställer deras skyldighet att följa Databehandlingsavtalet, den allmänna förordningen och andra lagar relaterade till skydd av personuppgifter åtminstone i samma utsträckning som ALPA Kids.

ALPA Kids gör uppgifter över de underbehandlare som ALPA Kids involverar och anlitar tillgängliga i ALPA Kids Plattformens Sekretesspolicy, där en lista över de personuppgiftsbiträden som används publiceras.

Om ALPA Kids har för avsikt att involvera en ny underbehandlare efter att Villkoren och Databehandlingsavtalet har godkänts, måste ALPA Kids publicera den nya underbehandlarens uppgifter i listan över de personuppgiftsbiträden som anlitas minst 14 kalenderdagar innan eventuella personuppgifter överförs till den nya underbehandlaren. Om Användaren inte lämnar invändningar mot underbehandlaren inom den ovannämnda tidsfristen, anses det att Användaren har godkänt underbehandlaren. Om Användaren har lämnat begrundade skriftliga invändningar mot den nya underbehandlaren inom den ovannämnda tidsfristen och parterna inte har nått en överenskommelse om uteslutning eller ändring av den nya underbehandlaren, har Användaren rätt att säga upp avtalet tillsammans med det tillhörande Databehandlingsavtalet från och med den tidpunkt då behandlingen av personuppgifter påbörjas av den underbehandlare som Användaren invänder mot.

PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

Vid förekomst av personuppgiftsincidenter vidtar ALPA Kids nödvändiga åtgärder för att utesluta, förebygga eller minska risken för personuppgifter, däribland oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller olagligt avslöjande eller obehörig åtkomst till personuppgifter.   ALPA Kids är skyldig att genast meddela Användaren (dock inte senare än 72 timmar efter att incidenten har upptäckts) om en personuppgiftsincident utan omotiverat dröjsmål.

ALPA Kids dokumenterar alla personuppgiftsincidenter och deras omständigheter, bland annat incidentens effekt och omfattning samt de åtgärder som har vidtagits för att lösa dem. Åtminstone följande omständigheter kring personuppgiftsincidenter ska dokumenteras:

en beskrivning av incidentens typ och, om möjligt, en beskrivning av kategorierna av berörda registrerade och typen och mängden av data;

      en beskrivning av sannolika och faktiska konsekvenser;

      beskrivning av förbättringsåtgärder som tjänsteleverantören har vidtagit eller planerar att vidta för att lösa incidenterna.

En kopia av den dokumentation som berör en personuppgiftsincident lämnas till Användaren eller en relevant tillsynsmyndighet på en motsvarande skriftlig begäran.

Användaren är ensam ansvarig för fullgörandet av skyldigheten att i tillämpliga fall meddela registrerade, tillsynsmyndigheter eller tredje parter om personuppgiftsincidenter relaterade till Användaren och ALPA Kids har inga skyldigheter avseende detta.

ANSVAR

Med hänsyn till de ansvarsbegränsningar som anges i Villkoren åtar sig ALPA Kids att ersätta Användaren för egendomsskador som är orsakade till följd av:

En väsentlig överträdelse av det Användaravtal och/eller Databehandlingsavtal som har ingåtts med Användaren av ALPA Kids vid behandling av personuppgifter; eller

En väsentlig överträdelse av den allmänna förordningen och/eller en annan tillämplig lag om skydd av personuppgifter av ALPA Kids vid behandling av personuppgifter.

GILTIGHET OCH UPPSÄGNING

Databehandlingsavtalets giltighet är oupplösligt kopplad till giltigheten av det Användaravtal som har ingåtts mellan ALPA Kids och Användaren för tillhandahållande av Tjänster som har ingåtts på grundval av Villkoren, och vid uppsägning av Användaravtalet upphör Databehandlingsavtalet.

Vid uppsägning av Databehandlingsavtalet, dock senast inom 30 dagar därefter, kommer ALPA Kids att återlämna personuppgifterna till Användaren eller göra dem tillgängliga för återlämnande på annat sätt. När Användaren har mottagit personuppgifterna eller skriftligen avvisar dem, är ALPA Kids skyldig att oåterkalleligt radera eller förstöra alla personuppgifter som denne innehar, med undantag för personuppgifter som ALPA Kids har rätt att behandla på annan grund oberoende av det Användaravtal och Databehandlingsavtal som har ingåtts med Användaren.

Om Användaren inte mottar de personuppgifter som ska återlämnas inom 30 dagar efter uppsägningen av Databehandlingsavtalet och inte avvisar dem skriftligen, kommer ALPA Kids att radera eller förstöra de personuppgifter som ska återlämnas, vilket inte omfattas av Användarens skyldighet att lagra motsvarande uppgifter enligt relevanta tillämpliga lagar. Personuppgifter som Användaren åtar sig att lagra med anledning av relevanta tillämpliga lagar, kommer att lagras av ALPA Kids tills ett skriftligt tillstånd att radera relevanta personuppgifter har erhållits från Användaren eller tills den lagringsskyldighet som följer av relevanta tillämpliga lagar upphör, och Användaren åtar sig att ersätta ALPA Kids för lagring av relevanta personuppgifter i enlighet med parternas överenskommelse.